An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

TUAIRISC

 

 

Scoil Iognáid Rís

An Daingean

Contae Chiarraí

Uimhir Rolla 16703A

 

Dáta na cigireachta: 12 Feabhra 2009

 

 

 

 

Meastóireacht Scoile Uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

 

 

 

Meastóireacht Scoile Uile

 

Rinneadh meastóireacht scoile uile ar Scoil Iognáid Rís i Feabhra, 2009. Léiríonn an tuairisc seo torthaí na meastóireachta agus déantar moltaí inti i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Dhírigh an mheastóireacht ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Bhéarla, sa Ghaeilge, sa Mhatamaitic agus sa Chorpoideachas. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn; ní bhfuarthas freagra ón mbord.

 

 

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Scoil do bhuachaillí sinsearacha í an scoil seo atá lonnaithe i mbaile an Daingin. Is scoil chaitliceach í faoi phátrúnacht an Easpaig i nDeoise Chiarraí. Tógadh an scoil i 1967 agus cuireadh seomra foirne agus seomra ilfhóinteach léi i 1979. Tógadh leabharlann agus oifig don phríomhoide i 2005 Tuairiscítear nach í an Ghaeilge teanga baile fhormhór na ndaltaí atá ag freastal ar an scoil.

 

Léiríonn an tábla thíos eolas ginearálta faoi fhoireann na scoile agusfaoi na daltaí a bhí cláraithe sa scoil nuair a bhí an mheastóireacht ar siúl:

 

 

Líon

Daltaí ar rolla na scoile

69

Ranganna príomhshrutha sa scoil

5

Múinteoir(í) ar fhoireann na scoile

5

Múinteoir(í) ranga príomhshrutha

3

Múinteoir(í) ag obair i bpoist tacaíochta

2

Cúntóirí riachtanas speisialta

 

 

 

1.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

1.1 Sainspiorad misean nó fís na scoile

 

1.2 An bord bainistíochta

 

Ceapadh an bord bainistíochta de réir nósanna imeachta na Roinne Oideachais agus Eolaíochta. Tionóltar cruinnithe idir cheithre agus chúig uaire in aghaidh na scoilbhliana agus níos minice más gá. Cuirtear tuairisc an phríomhoide agus tuairisc an chisteora faoi bhráid an bhoird ag gach cruinniú. Is iad na príomhábhair a pléadh le linn na gcruinnithe ná polasaithe scoile, sabháilteacht, airgeadas, cothabháil an fhoirgnimh agus todhchaí an halla. Glacann baill an bhoird le cúramaí éagsúla mar is cóir. D’fhreastail an cisteoir ar chúrsa oiliúna a bhí eagraithe ag Cumann Bhainisteoirí na mBunscoileanna Caitliceacha (CPMSA).D’fhreastail baill eile an bhoird ar chúrsaí oiliúna éagsúla, cosaint leanaí agus clárúchan san áireamh. Déantar deimhniú bliantúil ar na cúntais airgid agus moltar an dea-chleachtas seo. Déantar gnó an bhoird a reachtáil trí mheán na Gaeilge agus an Béarla ag brath ar chumas teanga na mball. Coiméadtar miontuairiscí ar chruinithe an bhoird.

Tá fothchoiste ag an mbord a bhfuil cúramaí cothabhála mar cúram air. Dealraíonn sé go bhfuil an nós imeachta seo ag feidhmiú go maith.

 

Déanann an bord bainistíochta na polasaithe a phlé agus a fhaomhadh. Tá an chuid is mó de na polasaiithe sínithe ag Cathaoirleach an bhoird ach b’inmholta gach ceann a bheith sínithe agus spriocdháta athbhreithnithe a chur san áireamh. Bíonn caidreamh rialta ag an gCathaoirleach leis an bpríomhoide agus leis an bhfoireann scoile. Is léir go dtugann an bord bainistíochta tacaíocht chuí don phríomhoide agus don fhoireann. Cothaítear cumarsáid chomh maith le pobal na scoile trí theachtaí an bhoird agus trí litreacha scoile a eisiúint ó am go ham.

 

1.3 Bainistíocht inscoile

 

Tá príomhoide, príomhoide tanaisteach agus oide um dhualgais speisialta ar an bhfoireann bhainistiochta inscoile. Éiríonn leis an bpríomhoide atmaisféar fáilteach a chothú sa scoil agus is inmholta an tslí ina saothraíonn an fhoireann go comhoibritheach. Léiríonn an príomhoide tuiscint ar an gcaighdeán oideachais a shroicheann na daltaí ins na ranganna éagsúla. Tuairiscíonn sí go bhfuil dea-obair déanta ag an bhfoireann maidir le Bainistíocht na ndaltaí . Cláraítear na dualgais a bhaineann leis na poist fhreagrachta éagsúla agus tá siad roinnte go cothrom idir chúramaí curaclaim, riaracháin agus tréadchúraim .Oibríonn an fhoireann go coinsiasach ar mhaithe le dul chun cinn na scoile. Is mar chuid de chruinnithe fóirne a eágraítear na cruinnithe bainistíochta inscoile toisc gur foireann bheag í seo agus cláraítear miontuairiscí na gcruinnithe foirne. Tá baill den bhfoireann bhainistíochta inscoile tar-éis freastal ar na cúrsaí inghairme Cumasú, Misneach agus Forbairt. Moltar go n-úsáidfí an foilseachán dar dteideal “Ag breathnú ar ár scoil” mar thaca don phlé faoi fheabhsú na scoile ag na cruinnithe thuasluaite.

 

1.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Tá sé mar aidhm ag an scoil dea-chaidreamh a chothú le pobal uile na scoile. Déantar gach iarracht tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le hobair na scoile trí litreacha agus trí chruinnithe tuismitheoirí–múinteoirí. Tá cumann tuismitheoirí sa scoil ach níl sé nasctha le Cumann Náisiúnta Tuismitheoirí (NPC). Dá bharr sin, bhuail an cigire le hionadaithe na dtuismitheoirí ar an mbord bainistíochta ag an gcruinniú réamhmheastóireachta. Chuir na tuismitheoirí sin a sástacht maidir le hobair na scoile in iúl. Mhol siad an príomhoide agus an fhoireann as an bhfáilte a chuireann siad roimh na páirtithe cuí sa scoil. Chuireadar in iúl go raibh réimse leathan gníomhaíochtaí ar siúl sa scoil chun freastal ar na daltaí. Is léir go bhfreastlaíonn an príomhoide ar chruinnithe de chumann na dtuismitheoirí chun ábhair scoile a phlé. Moltar an nós imeachta seo. Reachtáileann an scoil club iarscoile agus cursaí do thuismitheoirí dár teideal “Do Leanbh ag Fás Aníos”.

 

1.5 Bainistíocht daltaí

 

Tá dea-chaidreamh le sonrú idir an fhoireann agus na daltaí. Tá cód iompair ag an scoil agus is léir go gcuirtear i bhfeidhm é de réir mar is cuí. Tugtar cóip den chód iompair do thuismitheoirí roimh chlárú leis an scoil. B’inmholta athbhreithniú a dhéanamh ar an gcód seo anois agus go mbeadh ról lárnach ag tuismitheoirí ins an athbhreithniú. Is léir go gcomhoibríonn na daltaí go fonnmhar leis an bhfoireann agus go léiríonn siad meas ar a chéile. Tá siad toilteanach a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí éagsúla na scoile agus meastar go mbaineann siad taithneamh agus tairbhe astu.

 

 

2.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

2.1 Pleanáil scoile uile agus pleanáil don seomra ranga

 

Tá cáilíocht na pleanála scoile uile oiriúnach agus leathan. Sonraítear go bhfuil cóip den phlean ag gach oide sa scoil. Tá réimse leathan polasaithe riaracháin ar fáil maraon le polasaithe curaclaim don chuid is mó de na h-ábhair. Moltar anois go gcuirfear polasaí Drámaíochta ar fáil go luath. B’fhiú go mór clár ama deimhinitheach a leagan amach d’athbhreithniú na bpolasaithe agus iad a bheith sínithe agus faomhtha. Moltar go ndéanfaí athbhreithniú ar an bpolasaí clárúcháin chun go gcloífeadh sé leis an reachtaíocht chuí. Tá na polasaithe riaracháin scríofa i mBéarla don chuid is mó ach tá sé i gceist ag an mbord iad a aistriú go Gaeilge go luath. B’inmholta go ndéanfaí a leithéid. Moltar an comhad forbartha pleanála atá ar fáil sa scoil maidir leis an obair phleanála atá idir lámha. Is léir go bhfuil tuiscint ag an bpríomhoide agus ag an bhfoireann ar an tábhacht a bhaineann lena leithéid. Moltar go mbeadh ról lárnach ag an mbord bainistíochta agus ag tuismitheoirí i ndréachtadh agus in athbhreithniú na bpolasaithe.

 

Cuireann gach oide pleanáil fhadtéarmach agus ghearrthéarmach ar fáil go rialta atá bunaithe ar Churaclam na Bunscoile (1999). Ábhar na dtéacsleabhabhar a chláraítear i gcuid de na pleananna áfach. Moltar go soiléirófar na cuspóiri foghlama agus na modhanna múinte sa phleanáil ghearrthéarmach anois. B’fhiú cur chuige uile-scoile a phlé maidir le clárú na bpleananna oibre. Cláraíonn na hoidí dul chun cinn na hoibre sna cuntais mhíosúla. B’fhiú machnamh a dhéanamh faoi theimpléad scoile uile a dhearadh do chlárú dhul chun cinn na foghlama agus aitheantas a thabhairt ann don tábhacht a ghabhann le forbairt scileanna maraon le sealbhú eolais.

 

Cruthaítear timpeallacht spreagúil chun foghlama sna rangsheomraí agus is inmholta mar a dhéantar obair na ndaltaí a cheiliúradh trí shamplaí dá gcuid oibre a chur ar taispeáint go tarraingteach .

 

2.2 Polasaí agus nósanna imeachta um chaomhnú daltaí

 

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáíl freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine ainmnithe idirchaidrimh agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

 

3.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

3.1 Teanga

 

An Ghaeilge

 

Cothaítear dearcadh dearfach i leith na Gaeilge sa scoil agus is í an Ghaeilge gnáth-theanga cumarsáide na scoile. Bunaítear na ceachtanna ar théamaí oiriúnacha agus tá dul chun cinn maith á dhéanamh ar an iomlán. Cuireann agus freagraíonn na daltaí ceisteanna agus tugann siad treoracha le líofacht chuí i gcomhthéacs cumarsáideach. Baintear úsáid as cairteacha, áiseanna agus bileoga oibre chun tuiscint a chothú. Teagasc ranga don chuid is mó a chleachtar. Moltar anois grúptheagasc agus obair bheirte a húsáid chun deiseanna labhartha na ndaltaí a fhorbairt. B’fhiú go mór béim níos mó a leagan ar shaibhriú na teanga chomh maith. Is inmholta an aire a dhírítear ar an scríbhneoireacht phearsanta agus ar an léitheoireacht  sna ranganna. Léann na daltaí le líofacht, le cruinneas agus le tuiscint don chuid is mó óna dtéacsleabhair. Baintear úsáid as úrscéal sna hardranganna agus b’fhiú an dea-chleachtas seo a fhorbairt tríd an scoil ar fad feasta. Cleachtar gníomhaíochtaí sa scríbhneoireacht chruthaitheach agus san obair fheidhmiúil i ngach rang ach b’fhiú an éagsúlacht scríobhneoireachta a leathnú. Moltar úsáid na leabhair beaga Gaeilge atá in úsáid  sna meánranganna.

English

Most pupils attain high standards in English. Oral language development is appropriately emphasised and a print-rich environment is developed in all classrooms throughout the school. The emphasis placed on developing reading skills and on fostering a love of reading ensures a high standard is achieved by most pupils. The use of a variety of reading texts and the use of the internet for discussion material in some classes is commended. It is now recommended that this good practise be extended throughout the school. The introduction of a class novel would greatly enhance the pupils’ progress and enjoyment of reading. Pupils engage in both creative and functional writing activities. It is evident from the monthly progress reports in some classes that a variety of writing genres is engaged in. It is now recommended that additional opportunities be provided for the pupils to write in a wide variety of genres on a whole-school basis.

 

3.2 Matamaitic

 

Sroichtear caighdeán ard sa Mhatamaitic. Múintear na ceachtanna go cúramach, céimneach. Tugann na hoidí na coincheapa bunúsacha chun soiléire go tuisceannach i suímh réalaíocha agus i gcomthéacsanna éagsúla. Anuas air sin baintear feidhm thairbheach as modhanna gníomhaíochta agus as ábhar coinchréideach chun na coincheapa a dhaingniú. Réitíonn na daltaí a bhfadhbanna scríofa agus cláraíonn siad a gcuid saothair go slachtmhar. Moltar an obair dhifreálaithe a chonacthas i roinnt ranganna. Ba do thairbhe na ndaltaí an dea-chleachtas seo a leathnú ar fud na scoile uile. Chuirfí leis an soláthar sa mhatamatic dá mbainfí úsáid bhreise as an nua-theicneolaíocht. Baintear leas as Maths Recovery sa scoil.

 

3.3 Corpoideachas

 

Déanann an fhoireann soláthar chuí don Chorpoideachas sa scoil agus baintear úsáid as halla áitiúil le h-aghaidh ceachtanna  corpoideachais. Tá clár leathan á fheidhmiú a thugann deiseanna do na daltaí tairbhe agus taithneamh a bhaint as na ceachtanna. Déanann an fhoireann sár-iarracht rannpháirtiocht gach dalta a chinntiú sna ceachtanna. Moltar struchtúr agus luas na gceachtanna a chonacthas le linn na meastóireachta. Cuirtear béim láidir ar fhorbairt scileanna sna cluichí. Tá cúram maidir le comhordú an chorpoideachais ar an bpríomhoide táinisteach.

 

3.4 Measúnú

 

Úsáidtear éagsúlacht stráitéisí measúnaithe ar bhonn uile scoile ina n-áirítear breathnóireacht agus ceistiú na n-oidí, trialacha deartha ag na hoidí, bailiúcháin oibre, agus obair bhaile.Baintear úsáíd as trialacha caighdeánacha Dhrom Chonrach sa Ghaeilge, sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic. Úsáidtear trialacha diagnóiseacha chomh maith. Déantar meanúnú foirmiúil go bliaintiúl. Sonraítear go ndéantar anailís ar thorthaí na dtrialacha caighdeánacha ag cruinnithe fóirne mar thaca don bhfoghlaim.

 

 

4.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

4.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

 

Tá polasaí tacaíochta foghlama ar fáil sa scoil. Tugann oide tacaíochta foglama agus oide acmhainne seirbhís bhreise don scoil ar bhonn roinnte. Ta an t-oide tacaiochta roinnte le Scoil an Ghleanna agus tá an t-oide acmhainne roinnte le Scoil an Chlocháin agus le Scoil Naomh Eirc. Soláthraítear tacaíocht do dhaltaí i mBéarla agus i Matamaitic sna seomraí tacaíochta foghlama agus acmhainne. Reachtáiltear na ranganna acmhainne sa seomra ilfhóinteach. Moltar anois machnamh a chaitheamh le  tacaíocht a sholáthar sna seomraí ranga ar bhonn rialta chun foghlaim agus taithí na ndaltaí a threisiú. Tá pleananna foghlama ar fáil do gach dalta atá curtha le céile ag na h-oidí tacaíochta agus ag na h-oidí ranga. Pléitear na pleananna foghlama leis na tuismitheoirí comh maith agus tá cóip de na pleananna seo ag na h-oidí tacaíochta, ag na hoidí ranga agus ag an bpríomhoide. Déantar athbhreithniú ar na pleananna foghlama aonair chun an dul chun cinn a mheas agus na príomhriachtanais foghlama nua a aithint.

 

Úsáidtear réimse trialacha diagnóiseacha chun tuiscint a fháil ar riachtanais na ndaltaí atá ag freastal ar an rang tacaíochta foghlama.

 

4.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

 

Cuireann an scoil fáilte roimh dhaltaí ó gach cúlra agus tá sí mar aidhm aici go mbainfidh gach páiste leas agus tairbhe as saol na scoile. Níl daltaí ó ghrúpaí mionlaigh ag freastal ar an scoil faoi láthair.

 

 

5.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí/príomhbhuanna a aithníodh /le linn na mheastóireachta:

 

Mar bhealach le togáil ar na láidreachtaí/ buanna seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainisíochta mar ar pléadh ábhar na tuairisce seo.

 

 

 

 

Foilsithe, Deireadh Fómhair 2009