An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Department of Education and Science

 

Meastóireacht Scoile Uile

THUAIRISC 

 

Scoil Náisiúnta Gleann a Chaisil

Bun na hAbhna, Béal an Átha, Contae Mhaigh Eo

Uimhir rolla: 13222P

 

Dáta na cigireachta: 21 Samhain 2008

 

 

 

Meastóireacht scoile uile

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

Cáilíocht na pleanála sa scoil

Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

 

 

Meastóireacht scoile uile

 

Rinneadh meastóireacht scoile uile ar Scoil Náisiúnta Gleann a’ Chaisil i mí na Samhna 2008. Léiríonn an tuairisc seo torthaí na meastóireachta agus déanann sí moltaí i leith tuilleadh forbartha ar obair na scoile. Dhírigh an mheastóireacht ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Bhéarla, sa Ghaeilge, sa Mhatamaitic agus sa Stair.  Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn,  agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

Réamhrá – comhthéacs agus cúlra na scoile

 

Tá Scoil Náisiúnta Gleann a’ Chaisil suite idir Béal an Mhuirthead agus Baingear, i gceantair Iorrais, i dtuaisceart Mhaigh Eo. Is scoil Ghaeltachta í, cé gurb é an Béarla céad teanga na ndaltaí uile. Cruthaíonn sé seo dúshlán do na hoidí soláthar cuí a dhéanamh do riachtanais foghlama na ndaltaí agus ag an am céanna a chinntiú gur í an Ghaeilge teanga chumarsáide na scoile. Freastalaíonn buachaillí agus cailíní ar an scoil ó rang na naíonán go dtí rang a sé. Bunaíodh rang speisialta do dhaltaí le míchumas foghlama ginearálta meánach i 1992. Ag am na meastóireachta, bhí naonúr sa rang speisialta. Bíonn tinreamh na ndaltaí an-mhaith i gcoitinne.

 

Tá an scoil páirteach sa chlár tacaíochta scoile Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna (DEIS). Léiríonn an tábla thíos eolas ginearálta ar fhoireann na scoile agus ar na daltaí a bhí cláraithe sa scoil nuair a bhí an mheastóireacht ar siúl.

 

 

Líon

Daltaí ar rolla na scoile

56

Ranganna príomhshrutha sa scoil

8

Múinteoirí ar fhoireann na scoile

4

Múinteoirí ranga príomhshrutha

3

Múinteoirí ranga speisialta

1

Múinteoir ag obair i bpoist tacaíochta

2

Cúntóirí riachtanas speisialta

5

 

 

1.     Cáilíocht na bainistíochta sa scoil

 

1.1 Sainspiorad, misean nó fís na scoile

Is é Easpag Caitliceach Chill Ala patrún na scoile. Is inmholta mar a fhorbraíonn an scoil seo oideachas uileghabhálach do gach dalta ina áit dhúchais.  Tá ráiteas misin ag an scoil. Déantar iarracht lánacmhainneacht gach dalta a chomhlíonadh. Tá sé foilsithe sa ráiteas misin go “ndéanfaimid iarracht an Ghaeilge a bheith mar chuid lárnach den scoil i rith an lae chuile lá”, ach múintear beagnach gach ábhar trí Bhéarla. Moltar don scoil an Ghaeilge a chothú mar chéad teanga na scoile i measc na múinteoirí agus i measc na ndaltaí.

 

1.2 An bord bainistíochta

Tá bord bainistíochta ceaptha ar an scoil faoi réir treoracha na Roinne. Ceapadh cathaoirleach nua le linn na meastóireachta. Bíonn cruinniú ag an mBord in aghaidh an téarma agus eagraítear cruinnithe speisialta nuair is gá.  Tá rólanna áirithe ag cuid de na baill: cathaoirleach, cisteoir agus rúnaí. Déantar gnó na gcruinnithe go hiondúil trí mheán an Bhéarla agus le linn na meastóireachta, reachtaíodh mórchuid de na cruinnithe leis an mbord trí Bhéarla, ar éileamh na mball. Cuirtear i gcuimhne don bhord a dhualgas faoi Mhír 9 den Acht Oideachais, 1998 chun stádas ceart a thabhairt don Ghaeilge sa scoil. Tá plean gníomhaíochta ceaptha ag an mbord chun gach ábhar a mhúineadh trí Ghaeilge do na ranganna naíonán amháin sa bhliain 2012. Moltar don bhord plean cúig bliana a leagan amach chun na coinníollacha a bhaineann le haitheantas mar scoil Ghaeltachta a chomhlíonadh. Moltar go mbeadh gach ábhar á mhúineadh trí Ghaeilge sa scoil faoin am sin.

 

Tá moladh tuillte ag an mbord as an méid tacaíochta a thugtar don fhoireann chun áiseanna breátha  a sholáthar don rang speisialta. Reáchtáiltear imeachtaí éagsúla ó am go ham chun ciste airgid a bhailiú le maoiniú a dhéanamh ar thionscnaimh éagsúla. Le déanaí, tógadh cistin nua, seomra ilfhóinteach agus seomra ilchéadfach le cabhair ón bpobal áitiúil. Tá an comhoibriú seo le moladh go mór.  

 

1.3     Bainistíocht inscoile

Tá triúr oidí ar an bhfoireann bhainistíochta-inscoile: an príomhoide, an príomhoide tánaisteach agus múinteoir dualgas speisialta. Ceapadh an príomhoide i 1999 agus tá forbairt na scoile faoina threoir ó shin. Tá gaol deas aige le pobal na scoile agus tá aithne mhaith aige ar na clanna go léir. Oibríonn sé go díograiseach chun tacaíocht a thabhairt don rang speisialta go háirithe. Riartar gnóthaí laethúla na scoile go héifeachtach. Is dúshlán mór í an Ghaeilge a chur chun cinn anois sa scoil. Moltar don phríomhoide tacaíocht a fháil ón scéim Forbairt Ceannródaíochta i Scoileanna chun scileanna ceannasaíochta a fhorbairt.

 

Oibríonn an fhoireann bhainistíochta inscoile go díograiseach ar mhaithe leis na daltaí. Is léir go gcabhraíonn na hoidí um dhualgais speisialta go mór leis an bpríomhoide agus go gcomhoibríonn an fhoireann bhainistíochta inscoile go toilteanach agus go héifeachtach i riar na scoile. Moltar feidhmiú na foirne bainistíochta inscoile a chur ar bhonn níos foirmeálta. Níor mhiste athbhreithniú a dhéanamh ar na dualgais a ghabhann le gach post agus aird a thabhairt ar na forálacha in Imlitir 07/03 ina leith seo.

 

1.4 Bainistíocht an chaidrimh agus na cumarsáide le pobal na scoile

Bíonn cumarsáid oscailte, éifeachtach idir na múinteoirí agus pobal na scoile. Tá an-mheas ag na tuismitheoirí ar fhoireann na scoile. Eagraítear cruinnithe leis na tuismitheoirí go bliantúil chun dul chun cinn na ndaltaí a phlé. Cuirtear fáilte roimh thuismitheoirí am ar bith sa scoil. Cuirtear nótaí abhaile go rialta chuig na tuismitheoirí faoi obair na scoile agus déantar teagmháil laethúil le tuismitheoirí trí dhialanna na ndaltaí. Cuireann nuachtlitir scoile go mór leis an idirchaidreamh baile/scoile agus tugann sé deis do na daltaí a gcuid oibre a fhoilsiú agus a roinnt le pobal na scoile.

Bíonn na tuismitheoirí gníomhach ar laethanta spóirt agus ócáidí speisialta sa scoil. Tá ardmheas ag muintir an cheantair ar an rang speisialta. Tá go leor airgid curtha ar fáil ag Cumann Iorrais i Londain chun fearas agus áiseanna den scoth a fháil don rang. Ta gairdín na gcéadfaí forbartha ag pobal na scoile taobh amuigh den scoil, rud a chuireann go mór le cuma na scoile.

 

1.5 Bainistíocht daltaí

Braitear atmaisféar taitneamhach foghlama sa scoil. Tá an fhoireann le moladh go mór as an oiliúint bhreá a thugtar do na daltaí maidir le dea-bhéasaíocht agus iompar. Cothaítear dea-nósanna oibre sna seomraí ranga agus comhoibríonn formhór na ndaltaí le chéile go fonnmhar. Cuirtear an cód smachta i bhfeidhm go héifeachtach agus tá dea-chaidreamh agus meas le sonrú idir na baill foirne agus na páistí.

 

  

2.     Cáilíocht na pleanála sa scoil

 

2.1   Pleanáil scoile uile agus pleanáil don seomra ranga

Tá cáilíocht na pleanála ar chaighdeán íseal. Níl na polasaithe leagtha amach go soiléir. Tá formhór na bpolasaithe scríofa i mBéarla cé gur scoil Ghaeltachta í seo. Tá roinnt de na pleananna ró-ghinearálta agus ábhar bhunaithe agus ní thugann siad a dhóthain tacaíochta do chur i bhfeidhm éifeachtúil an churaclaim ar leibhéal an tseomra ranga. Moltar athbhreithniú a dhéanamh ar na polasaithe agus na pleananna atá sa phlean scoile ionas go mbeidh siad oiriúnach do chomhthéacs áirithe na scoile seo. Moltar freisin monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar fheidhmiú an phlean scoile.

Soláthraíonn gach oide ullmhúchán scríofa don teagasc i ngach achar curaclaim.  Déantar cur síos oiriúnach ar na modhanna múinte agus na hacmhainní atá in úsáid.  I gcásanna is iad ábhair na dtéacsleabhar agus na leabhar oibre a threoraíonn na pleananna eile agus dá bharr sin bíonn an t-ullmhúchán sna ranganna seo teoranta. Moltar riachtanais uile na gcomhranganna a aithint sa phleanáil chun an soláthar curaclaim a chur in oiriúint do na comhranganna seo.  Níl mórán fianaise ann go ndéantar soláthar do riachtanais éagsúla foghlama na ndaltaí. Ullmhaíonn  múinteoirí réimse acmhainní le tacú leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim agus cruthaíonn siad timpeallacht spreagúil fhoghlama sna seomraí ranga. Is inmholta na láithreacha suime atá curtha le chéile ag na hoidí chun suim na ndaltaí in ábhair éagsúla a spreagadh.

 

2.2 Polasaí agus nósanna imeachta um chaomhnú daltaí

Cuireadh deimhniú ar fáil, faoi réir Imlitir Bunscoile 0061/2006 ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, go bhfuil glactha go foirmiúil ag an mbord bainistíochta leis na Treoirlínte do Bhunscoileanna um Chaomhnú Daltaí (An Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Meán Fómhair 2001). Cuireadh deimhniú ar fáil freisin gur díríodh aire na bainistíochta, na foirne scoile agus na dtuismitheorí ar na nósanna imeachta seo um chaomhnú daltaí; gur soláthraíodh cóip de na nósanna imeachta do bhaill uile na foirne (na baill nua uile san áireamh); agus go bhfuil deimhin déanta de ag an mbainistíocht go dtuigeann an fhoireann ar fad na nósanna imeachta atá le leanúint. Tá duine ainmnithe idirchaidrimh agus ionadaí idirchaidrimh ceaptha de réir mar a éilíonn na treoirlínte.

 

 

3.     Cáilíocht na foghlama agus an teagaisc

 

3.1 Teanga

 

An Ghaeilge

Cé gur scoil Ghaeltachta í seo, is é an Béarla an teanga amháin a bhíonn ag formhór na ndaltaí agus iad ag tosú sa scoil. Déanann na hoidí iarracht chun suim sa teanga a chothú sna daltaí. Tá caighdeán na Gaeilge íseal tríd an scoil. Moltar an Ghaeilge a chothú mar chéad teanga na scoile. Moltar breis líofachta a chothú sna daltaí sa saorchomhrá agus úsáid na Gaeilge mar mheán teagaisc a leathnú ar fud na scoile amach anseo. Moltar béim bhreise a leagan ar obair bheirte chun an cur chuige cumarsáideach a chur chun cinn.

 

Tá sé rí-thábhachtach anois béim a chur ar líofacht teanga agus pleanáil scoile-uile a dhéanamh chun an Ghaeilge a fhorbairt mar theanga chumarsáide na scoile, sa seomra ranga agus sa chlós araon. Chuige sin, b’fhiú teanga na n-achar eile curaclaim a mhúineadh do na daltaí. Ba thairbheach fothéamaí a aimsiú a chuirfeadh réimse cuí feidhmeanna agus foclóra chun cinn, a dhéanfadh freastal ar riachtanais teanga na n-achar eile chomh maith le riachtanais teanga na ndaltaí agus iad i mbun imeartha sa chlós. Is gá an t-ábhar a idirdhealú go soiléir do na rangleibhéil dhifriúla agus tacaíocht luachmhar an chúntóra theanga a chur san áireamh sa phleanáil.

Tá caighdeán réasúnta maith sroichte ag cuid mhaith de na daltaí sa léitheoireacht. Sonraítear dea-úsáid á bhaint as téacsanna oiriúnacha tríd an scoil. Tá raon maith de leabhair mhóra in úsáid sna bunranganna. Tá caighdeán na Gaeilge scríofa go measartha. Bíonn formhór na ngníomhaíochtaí scríbhneoireachta bunaithe ar an téacsleabhar. Ní shonraítear mórán éagsúlachta sna gníomhaíochtaí seo. Ní leagtar dóthain béime ar scileanna an phróisis scríbhneoireachta. Go ginearálta, ní thugtar dóthain deiseanna do na daltaí saorscríbhneoireacht a dhéanamh. Moltar plean cuimsitheach do phróiseas na scríbhneoireachta a chur i bhfeidhm sa scoil ó na luathbhlianta ar aghaidh.

An Béarla

Tá caighdeán an Bhéarla go maith tríd an scoil. Cruthaítear timpeallacht phrionta an-saibhir sna seomraí ranga. Bíonn na daltaí in ann iad féin a chur in iúl agus ceisteanna a chur go cumasach. Is féidir leis na daltaí i roinnt mhaith ranganna réimse leathan rann agus dánta a aithris go muiníneach, taitneamhach. Is breá an bhéim a chuirtear ar an Drámaíocht mar mheán teagaisc agus foghlama. I gcuid de na ranganna, bíonn an iomarca béime ar rangtheagasc. Moltar raon níos leithne de mhodhanna múinte a úsáid.

 

Tá caighdeán na léitheoireachta go maith ag mórchuid na ndaltaí agus tá stór breá leabhar ar fáil dóibh. Sonraítear go bhfuil tús inmholta déanta ar scileanna réamhléitheoireachta a fhorbairt sna ranganna naíonán. De réir mar a théann na daltaí in aois, cuirtear ar a gcumas réimse breá ábhar a léamh agus is féidir leis na daltaí sna hardranganna ábhair éagsúla a léamh go líofa. Múintear na scileanna éagsúla léitheoireachta go hábalta. Baintear úsáid an-éifeachtach as na leabhair mhóra sna bunranganna. Cothaítear suim sna leabhair trí scéalta a léamh do na daltaí.

 

Sonraítear go bhfuil caighdeán breá á bhaint amach ag cuid de na daltaí sa scríbhneoireacht. Bhí réimse éagsúla téacsanna á scríobh ag formhór na ndaltaí, ina n-áirítear scéalta, litreacha, nuacht, fógraí agus léirmheasanna ar leabhair. Ar an iomlán, cláraítear an obair scríofa go slachtmhar ach b’fhiú scéim pheannaireachta a leagan amach ionas go mbeidh gach dalta ábalta script reatha a úsáid.

 

3.2 Matamaitic

Tá caighdeán na Matamaitice ard go leor. Léiríonn torthaí na dtrialacha caighdeánaithe agus freagraí na ndaltaí le linn na meastóireachta go bhfuil tuiscint mhaith acu ar na coincheapa éagsúla.  Múintear an t-ábhar trí Bhéarla seachas na táblaí. Úsáidtear cur chuige tógálach sa Mhatamaitic agus bíonn go leor taithí ag na daltaí ar ábhar coincréiteach a láimhseáil i ngach rang sa scoil. Déantar nasc an-sásúil idir Mhatamaitic agus an timpeallacht agus ábhair eile. Tá dea‑chleachtas le sonrú sna ranganna ina mbaintear úsáid as cluichí matamaiticiúla, modhanna gníomhaíochta foghlama agus teicneolaíocht chun coincheapa na matamaitice a dhaingniú.

 

3.3 Stair

Cothaítear suim na ndaltaí sa Stair go héifeachtach agus déantar forbairt leanúnach ar ghnéithe den Stair ó rang go rang. Forbraítear tuiscint na ndaltaí ar na coincheapa éagsúla go tuisceanach. Cuirtear ar chumas na ndaltaí staidéar a dhéanamh ar a stair phearsanta agus ar raon daoine agus imeachtaí san am atá thart chun tuiscint chothrom a fhorbairt ar Stair theaghlaigh, ar Stair áitiúil agus ar Stáir náisiúnta agus domhanda. Ó am go chéile tugtar deiseanna do na daltaí obair a dhéanamh le stairithe áitiúla mar a tharla le déanaí nuair a rinneadh staidéar ar seanscoil an cheantair. Baintear feidhm éifeachtach as fianaise phríomha agus as sean-ghrianghraif chun scileanna stairithe na ndaltaí a fhorbairt. Tá amlínte ar taispeáint sna seomraí ranga agus in úsáid ar bhonn éifeachtach. Is inmholta mar atá tús curtha le hiarsmalann ranga a fhorbairt chun suim na ndaltaí a mhúscailt san ábhar seo.

 

3.4 Measúnú

Baintear feidhm éifeachtach as modhanna measúnaithe éagsúla tríd an scoil. Déantar monatóireacht rialta ar chóipleabhair agus ar obair scríofa na bpáistí sna ranganna uile. Úsáidtear an Middle Infants Screening Test (MIST) chun daltaí a roghnú don Forward Together Programme i naíonáin shinsearacha. Baintear úsáid as tástálacha caighdeánaithe ó rang a haon aníos chun caighdeán léitheoireachta agus matamaitice na ndaltaí a mheas go tráthúil. Coimeádtar cuntas ar dhul chun cinn na ndaltaí i gcomhad na scoile. B’fhiú breis leasa a bhaint as an eolas seo mar uirlis chun éifeacht na straitéisí teagaisc agus foghlama a mheas agus chun cuidiú le pleanáil ranga, obair ghrúpa agus obair aonair. Sa rang speisialta tugann torthaí na dtrialacha diagnóiseacha saineolas breise chun an teagasc agus an fhoghlaim a threorú agus chun eolas cruinn ar dhul chun cinn na bpáistí a fháil. Sa rang sin, leagtar béim inmholta ar thascanna foghlama éagsúla a chur in oiriúint do  leibhéil éagsúla chumais na ndaltaí.

 

 

4.     Cáilíocht na tacaíochta do dhaltaí

 

4.1 Daltaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu

Tá rang speisialta sa scoil le seacht mbliana déag anuas.  Tá cáilíocht na foghlama agus an teagaisc ar ardchaighdeán sa rang seo. Tá naonúr daltaí ag freastal ar an rang agus iad le míchumas foghlama ginearálta meánach agus míchumas foghlama ginearálta trom. Tá an-obair ar siúl ag an oide speisialta agus triúr cúntóirí ar mhaithe leis na daltaí seo. Maisítear an seomra ranga go tarraingteach, spreagúil le háiseanna teagaisc, le taispeántais agus le hobair na ndaltaí. Tá réimse breá d’acmhainní teagaisc curtha ar fáil agus úsáidtear go tairbheach iad. Soláthraíonn an t-oide go leor fearas féin-deartha chun tacú leis an gclár oibre. Eagraítear gníomhaíochtaí foghlama go héifeachtach chun rannpháirtíocht na ndaltaí a chothú agus cuirtear an bhéim ar mhodhanna gníomhacha foghlama. Tá comhthéacs na scoile seo mí-oiriúnach d’aois chuid de na daltaí atá sa rang speisialta. Moltar don bhord athbhreithniú a dhéanamh ar an mbeartas rollaithe don rang seo.

 

Tugann an t-oide tacaíochta foghlama cuairt ar dhá scoil chun tacaíocht a sholáthar do dhaltaí a bhfuil deacrachtaí léinn nó riachtanais speisialta acu. Is éifeachtach an tseirbhís tacaíochta a thugtar dóibh. Tugtar tacaíocht sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic. Leanann an scoil an cur chuige céimnithe de réir ciorclán na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (02/05). Tá cláir oiriúnacha idirghabhála aonair forbartha ag an oide tacaíochta i gcomhairle leis na hoidí ranga. Tuairiscítear go mbíonn na tuismitheoirí páirteach i ndearadh na gclár foghlama aonair seo. Oibríonn an múinteoir tacaíochta foghlama sna ranganna naíonán agus déantar freastal ar riachtanais daltaí ó ranganna eile i ngrúpaí beaga nó leis na daltaí ina n-aonar. Is inmholta an chabhair dhearfach agus an t-ardú meanman a thugtar do na daltaí.

4.2 Tacaíochtaí eile do dhaltaí: iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste agus daltaí ó ghrúpaí mionlaigh nó grúpaí eile

Bhí comhordaitheoir idirchaidrimh baile/scoile/pobail ceaptha don cheantar ina bhfuil an scoil seo suite ag am na tuairisce agus bhí foireann na scoile ag fanacht le tosú na seirbhíse seo. Cuirtear lóin folláin ar fáil do na daltaí ar bhonn laethúil.

 

 

5.  Achoimre ar thorthaí agus ar mholtaí d’fhorbairt bhreise

 

Is iad seo a leanas na láidreachtaí a aithníodh sa mheastóireacht.

 

Mar bhealach le togáil ar na láidreachtaí seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh.

 

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis an bhfoireann agus leis an mbord bainisíochta mar a ndearnadh na dréacht-thorthaí agus moltaí na meastóireachta a chur i láthair agus a phlé.

 

 

 

Foilsithe, Deireadh Fómhair 2009

 

 

 

 

 Aguisín

 

Freagra na Scoile ar an Tuairisc

 

Arna chur isteach ag an mBord Bainistíochta

 

 

Réimse 1:    Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

Bhí an-áthas ar an mbord bainistíochta go raibh an cigire sásta leis an ard-chaighdeán atá ag baint le teagasc na Matamaitice agus na Staire sa scoil. Is breá an rud é gur thug sí faoi deara dea-iompar na ndaltaí agus an t-atmaisféar dearfach atá ann idir na múinteoirí, na daltaí agus foireann choimhdeach sa scoil. Tá an bord an-bhuíoch go raibh an cigire in ann a fheiceáil obair an bhoird agus an tacaíocht a fhaigheann an scoil ó mhuintir na háite. Is scoil ann-fhéin muid ár ndóigh, cé gur scoil Ghaeltachta muid, tá áthas orainn á rá go bhfuil rang speisialta ceangailte leis an scoil chomh maith. Tá an bord an–bhródúil agus an-sásta go deo leis an timpeallacht cuimsitheach atá ag baint leis an scoil. Mar gheall ar seo tá sé ag cur as don bhord go mbeadh constaicí teanga ag teacht idir na daltaí le míchumas foghlama ginearálta meánach agus daltaí eile na scoile sa chlós.  Tá díomá mór orainn ná raibh an cigire ró-shásta lenár bpleanáil scoile. Tá go leor obair agus am curtha isteach san pleananna. Déanfaimid athbhreithniú agus monatóireacht ar na pleananna seo chomh luath agus is féidir linn.

 

 

 

 

 

Réimse 2:   Gníomhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm

 

Bhí cruinniú ag an mbord againn le déanaí agus táimid chun tús a chur lena polasaí scoile-uile fhorbairt chun stádas a thabhairt d’aitheantas Gaeltachta na scoile chomh luath agus is féidir linn.  Ó Mheán Fómhair seo chugainn beimid ag déanamh an-iarracht leabhair na daltaí a bheith i  nGaeilge. Chomh maith leis sin beimid ag cur ranganna Gaeilge ar fáil do thuismitheoirí agus daltaí na scoile. As seo amach beimid ag déanamh an-iarracht béim bhreise a leagan ar obair bheirte, ar shaor scríbhneoireacht agus breis líofachta a chothú idir na daltaí. Le cúnamh agus tacaíocht ón gcomhordaitheoir idirchaidrimh baile/scoile/pobail beimid i dteagmháil le tuismitheoirí a bhfuil páistí leo ag freastal ar na naíonraí éagsúla. Beidh beart beag ar fáil do na páistí seo agus istigh sa bheart beidh leabhair Gaeilge, dathanna i nGaeilge, na huimhreacha, an aimsir, na hainmhithe, feidhmeanna teanga agus na beannachtaí éagsúla as Gaeilge.