An Roinn Oideachais agus Scileanna

 

Cigireacht Ábhair ar an nGaeilge

 

TUAIRISC

 

Coláiste Thír an Iúir

Tír an Iúir, Baile Átha Cliath 6

Uimhir Rolla: 60570H

 

Dáta na cigireachta: 12 Bealtaine 2009

 

 

 

 

 

Tuairisc chigireacht ábhair

Soláthar an ábhair agus tacaíocht na scoile uile

Pleanáil agus ullmhúchán

Teagasc agus foghlaim

Measúnú

Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

School response to the report

  

 

 

Tuairisc ar Cháilíocht na Foghlama agus an teagaisc sa Ghaeilge

 

 

Tuairisc Chigireacht ábhair  

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis cigireacht ábhair i gColáiste Thír an Iúir, Baile Átha Cliath 6. Leagann sé amach tátail na meastóireachta maidir le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Ghaeilge agus déanann moltaí d’fhorbairt theagasc an ábhair seo sa scoil. Rinneadh an mheastóireacht thar dhá lá inar thug an cigire cuairt ar sheomraí ranga agus inar breathnaíodh an teagasc agus an fhoghlaim. Bhí caidreamh ag an gcigire leis na scoláirí agus leis na múinteoirí, scrúdaíodh obair na scoláirí agus rinneadh plé leis na múinteoirí. D’athbhreithnigh an cigire doiciméid phleanála na scoile agus ullmhúchán scríofa na múinteoirí. Tar éis na cuairte meastóireachta, thug an cigire aiseolas ó bhéal ar thorthaí na meastóireachta don phríomhoide tánaisteach agus do na múinteoirí ábhair a tháinig chuig an gcruinniú aiseolais. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn,  agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an tuairisc seo.

 

 

Soláthar an ábhair agus tacaíocht na scoile uile

 

Ranganna ilchumais mheasctha a bhíonn i gceist sa scoil seo sa chéad bhliain.  Roinntear na scoláirí ansin sa dara bliain idir cheithre rang ardleibhéil agus dhá rang gnáthleibhéil.  Trí rang ardleibhéil agus trí rang gnáthleibhéil a bhíonn ann sa tríú bliain agus leantar leis an socrú sin san Idirbhliain.  Titeann líon na scoláirí a bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoin ardleibhéal go mór sa chúigiú bliain agus ní bhíonn ach rang amháin ardleibhéil sa chúigiú agus sa séú bliain.  Tá an pátrún seo aitheanta ag na múinteoirí le cúpla bliain anuas aguis tá siad ag obair ar líon na scoláirí i mbun an ardleibhéil don Ardteistiméireacht a mhéadú go suntasach.  D’éirigh leo an aidhm sin a bhaint amach i scrúduithe stáit Ardteistiméireacht na bliana 2008 nuair a mhéadaigh líon na scoláirí a thóg páipéir ardleibhéil Ghaeilge go mór.  Tá súil ag na múinteoirí Gaeilge go mbeidh suas le trí rang ardleibhéil ag tabhairt faoi scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2010. Moltar na múinteoirí go mór as a gcuid iarrachtaí ina leith seo. 

 

Ochtar múinteoir atá i mbun mhúineadh na Gaeilge sa scoil.  Tá céim sa Ghaeilge ag seisear de na múinteoirí agus tá taithí na mblianta ag formhór acu i múineadh an ábhair.  Malartaíonn na múinteoirí na ranganna eatarthu féin gach bliain faoi stiúr bhainistíocht na scoile.  Is dea-chleachtas é seo toisc go dtugtar deis chothrom do gach duine na haoisghrúpaí agus na leibhéil go léir a mhúineadh, de réir mar is cuí, nósmhaireacht a chabhraíonn le forbairt scileanna agus taithí gairmiúil na múinteoirí go léir.  Tuairiscíodh go bhfuil solúbthacht i gceist maidir le scoláirí a bheith ag bogadh ó leibhéal amháin go leibhéal eile ach glactar go dáiríre le bogadh den chineál sin agus bíonn ar scoláirí síniú ar fhoirm aistrithe a fháil óna dtuismitheoirí chun a leithéid a dhéanamh.

 

Tá díolúine ó staidéar na Gaeilge ag caoga trí scoláire as an seacht gcéad fiche ceathar scoláire sa scoil ina hiomláine.  Fadhbanna foghlama de shaghasanna éagsúla is cúis le tríocha naoi díolúine.  Is eachtrannaigh iad tríur scoláire déag eile agus níl cúis tugtha le haghaidh ceann amháin de na díolúinte.  Moltar do bhainistíocht an choláiste a chinntiú go bhfuil an ciorclán M10/94 á leanúint agus mura bhfuil scoláirí i dteideal díolúine de réir an chiorcláin a chinntiú go ndéanann siad staidéar ar an teanga.  Tuairiscíodh go spreagtar scoláirí le díolúinte chun tabhairt faoi fhoghlaim na Gaeilge de réir a gcumas agus a mianta agus faoi láthair tá beirt scoláire a bhfuil díolúine acu ag déanamh staidéar ar an teanga.  Moltar an cur chuige seo go mór.

 

Déantar iarrachtaí áirithe sa scoil chun Seachtain na Gaeilge a cheiliúradh trí imeachtaí inmheánacha ranga a eagrú chomh maith le tráth na gceist agus cúpla imeacht eile a reachtáil.  De réir na dtuairiscí a cuireadh ar fáil leagtar an-bhéim ar dhíospóireachtaí i nGaeilge sa scoil i rith na bliana agus le linn Seachtain na Gaeilge ach go háirithe.  Glacann roinnt scoláirí páirt chomh maith i ndíospóireachtaí Ghael Linn agus tógtar scoláirí chuig léirithe de dhrámaí Gaeilge nuair a thagann a leithéid chuig Baile Átha Cliath.  Moltar iarrachtaí na múinteoirí i leith an chláir comhchuraclaim agus eischuraclaim seo a eagrú do scoláirí.  Moltar, áfach, go dtógfaí ar an gclár seo de réir a chéile agus go ndéanfaí clár imeachtaí bliana a fhorbairt a thabharfadh blaiseadh do scoláirí ar an nGaeilge mar theanga bheo i slite éagsúla.  Tréisíonn imeachtaí agus ócáidí Gaelacha iarrachtaí na múinteoirí sna ranganna agus tá tábhacht nach beag ag baint leo dá bharr sin.

 

Níl a gcuid seomraí féin ag na múinteoirí rud a chiallaíonn go bhfuil sé níos deacra timpeallacht Ghaelach spreagúil a chruthú sna seomraí ranga.  Moltar do na múinteoirí Gaeilge agus don bhainistíocht scoile a chinntiú go bhfuil ábhair agus comharthaíocht Ghaeilge ar taispeáint in abhantracht na scoile i gcoitinne d’fhonn próifíl na teanga a ardú i gColáiste Thír an Iúir.

 

Tuairiscíodh go moltar do scoláirí tréimhse a chaitheamh ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht le linn an tsamhraidh agus go bhfuil líon na scoláirí a fhreastalaíonn ar na cúrsaí seo ag méadú le blianta beaga anuas.  Leagtar béim nach beag ar an tacaíocht seo d’fhoghlaim na teanga san Idirbhliain.  Moltar go leanfaí ag cur scoláirí, agus a dtuismitheoirí ach go háirithe, ar an eolas faoi na cúrsaí éagsúla Gaeilge atá ar fáil sa samhradh i mBaile Átha Cliath agus sna ceantair Ghaeltachta.  Dá mhéid scoláirí ón scoil a fhaigheann taithí ar an nGaeilge mar theanga bheo lasmuigh den scoil, is ea is mó a rachaidh dea-thionchar na gcúrsaí i bhfeidhm ar an ndearcadh i leith na teanga sa scoil i gcoitinne.  Déantar gach iarracht scoláirí ardleibhéil sa séú bliain a thabhairt ar chuairt chuig ceantar Gaeltachta díreach roimh an scrúdú béil.  Moltar obair na múinteoirí ina leith seo.

 

 

Pleanáil agus ullmhúchán

 

Tá comhordaitheoir ar phleanáil do mhúineadh agus foghlaim na Gaeilge ceapaithe sa scoil.  Tá cúraimí an chomhordaitheora sainmhínithe go sonrach.  Buaileann na múinteoirí Gaeilge le chéile mar ghrúpa uair sa téarma agus tá miontuairiscí i nGaeilge ar fáil ó na cruinnithe sin.  Leabharliostaí, dáileadh scoláirí ar ranganna, socruithe do scrúduithe béil, leagan amach  agus ábhar na scrúduithe scoile, duaiseanna ranga agus ceist líon na scoláirí ag tabhairt faoi ardleibhéil i scrúduithe stáit na hArdteistiméireachta is mó a bhíonn faoi chaibidil ag na cruinnithe seo.

 

Is léir go bhfuil go leor oibre déanta go dáta ar chúrsaí pleanála don Ghaeilge sa scoil.  Cuireadh sonraí ar fáil faoi chur chuige roinn na Gaeilge sa scoil ina raibh measúnú macánta déanta ar obair agus ar dhul chun cinn na roinne féin.  Aithníodh tábhacht úsáid na sprioctheanga sa rang agus tugadh suntas do na héachtaí a bhí bainte amach ag roinn na Gaeilge le blianta beaga anuas maidir le spéis na scoláirí i bhfoghlaim na teanga a spreagadh agus a chothú.  Tugadh cur síos ansin ar pholasaithe agus ar chinntí roinn na Gaeilge maidir le cur chuige agus modhanna múinte.  Cuireadh pleananna oibre ar fáil do gach ceann de na bliainghrúpaí agus gach ceann de na leibhéil éagsúla sna bliainghrúpaí sin.  Cé go bhfuil ábhar an-mhaith sa cháipéisíocht a cuireadh ar fáil, moltar go mór na gnéithe éagsúla den obair phleanála a chur le chéile in aon leabhrán amháin, i bhfoirm leictreonach, mar phlean amháin do mhúineadh agus foghlaim na Gaeilge.  Bheadh sé inmholta chomh maith níos mó sonraí a thabhairt, taobh le taobh leis na topaicí agus na gnéithe de na cúrsaí atá le clúdach, i leith modheolaíochtaí, cur chuige agus áiseanna le húsáid sa rang.  Chabhródh sé go mór a leithéid a bheith ann mar dhoiciméad oibre do na múinteoirí a d’fhéadfaí cur leis agus baint dó ar bhonn bliantúil. 

 

Is léir go ndéantar iarrachtaí taithí na scoláirí ar an nGaeilge mar theanga bheo a leathnú le linn na hIdirbhliana.   Tuairiscíodh go bhfreastalaíonn scoláirí ó dhá rang iomlán ar chúrsa cumarsáide Ghael Linn agus go bhfaigheann siad deis scrioptanna raidió agus teilifiíse a scríobh agus cláracha raidió a dhéanamh.  Moltar bainistíocht na scoile as na deiseanna seo a chur ar fáil dóibh.  Tá cuma acadúil go leor ar an gcúrsa Gaeilge Idirbhliana ina iomláine, áfach.  Moltar go ndéanfadh na múinteoirí athbhreithniú bliantúil ar chlár na hIdirbhliana d’fhonn a chinntiú go gcuirtear clár spéisiúil spreagúil ar fáil do na scoláirí agus go mbaintear úsáid as modhanna múinte nuálacha cruthaitheacha.  Ní mór a chinntiú freisin nach bhfuil ach chuid beag ar a mhéid, de chúrsa Gaeilge na hArdteistiméireachta á chlúdach i rith na bliana sin.

 

Rinneadh pleanáil chúramach chuimsitheach do na ranganna a breathnaíodh agus bhí luas maith le formhór mór na ranganna dá bharr sin.

 

 

Teagasc agus foghlaim

 

Bhí úsáid na Gaeilge mar theanga bhainistíochta, mhúinte agus chumarsáide an-mhaith sna ranganna go léir a breathnaíodh.  I roinnt ranganna ar tugadh cuairt orthu, áfach, baineadh úsáid leanúnach as an aistriúchán nuair nach raibh aon ghá leis.  Moltar na múinteoirí as a ndíograis i leith úsáid na sprioctheanga.  Is gá do roinn na Gaeilge, áfach, polasaí comónta a aontú i leith úsáid an aistriúcháin ó Ghaeilge go Béarla agus teacht ar staitéisí eile chun tuiscint na scoláirí ar ábhar an cheachta a chinntiú.  Ní chóir go mbainfí úsáid as an aistriúchán ar bhonn rialta le ranganna ardleibhéil ach go háirithe.

 

Cé go raibh caighdeán maith Gaeilge ag cuid mhaith de na scoláirí a breathnaíodh sna ranganna braitheadh go raibh claonadh i measc roinnt de na scoláirí Béarla a úsáid leis na múinteoirí agus iad ag lorg soiléirithe, ag tabhairt leithscéalta agus ag cur ceisteanna sna ranganna go ginearálta.  Moltar go bpléifeadh na múinteoirí an cheist seo agus go n-aontófaí polasaí i leith úsáid na sprioctheanga sa rang i measc na scoláirí de réir a gcumas.  Tuigtear go bhfuil raon leathan leibhéil chumais i gceist sna ranganna Gaeilge ach is chóir go ndéanfadh scoláirí ardleibhéil fiú sna ranganna sóisir, iarracht Gaeilge a úsáid leis na múinteoirí sna ranganna.

 

Bhí na múinteoirí fuinniúil agus díograiseach i mbun na ranganna a breathnaíodh.  D’fhreagair scoláirí ceisteanna agus ghlacadar páirt ghníomhach sna ranganna.  Bhí scoláirí béasach agus cuirtéiseach sna ranganna ar an iomlán agus bhí cúrsaí araíonachta ar fheabhas.  Ba léir go raibh cumarsáid an-mhaith idir na scoláirí agus na múinteoirí agus léirigh siad araon meas ar a chéile.

 

Breathnaíodh go leor samplaí dea-chleachtais i leith cúrsaí múinteoireachta sna ranganna a breathnaíodh.  Bhí cás amháin i gceist nuair a insíodh scéal do na scoláirí, a míníodh go mion dóibh agus ceanglaíodh téamaí agus ábhar an scéil le gnéithe éagsúla den chúrsa litríochta.  Cruthaíodh atmaisféar deas uafáis sa rang le linn insint an scéil agus bhí na scoláirí airdeallach agus ag éisteacht le linn an cheachta.  Tugadh nótaí do scoláirí ar an scéal agus díríodh a n-aird ar fhrasaí úsáideacha le húsáid  agus iad ag scríobh a gcuid scéalta féin.  Is maith an rud é i gcónaí aird na scoláirí a dhíriú ar ghnéithe praicticiúla d’fhoghlaim na teanga.  Breathnaíodh cás eile inar múineadh rang gramadaí do scoláirí ardleibhéil.  Tugadh aidhmeanna an cheachta do na scoláirí ag tús na tréimhse agus míníodh dóibh go mbeadh an múinteoir ag dul siar ar bhotúin chomónta a aithníodh agus a bailíodh óna gcuid oibre.  Bhí an rang thar a bheith éifeachtach agus ba léir gur bhain na scoláirí taitneamh agus tairbhe as.  Baineadh úsáid as an ngreann chun dul i bhfeidhm ar na scoláirí agus d’éirigh go maith leis an seift sin.  Bhí bealaí éagsúla cruthaithe ag an múinteoir chun cabhrú le scoláirí na rialacha gramadaí a thabhairt chun cuimhne.   Clúdaíodh na teicnicí liteartha chomh maith agus rinneadh ceangal idir iad agus na rialacha gramadaí.  Braitheadh go raibh na rialacha gramadaí ar eolas go maith ag na scoláirí.  An aidhm a bhí ag an múinteoir ná a chinntiú go raibh siad in ann úsáid fheidhmiúil a bhaint astu agus ba léir go raibh an aidhm sin á baint amach.  I roinnt ranganna eile braitheadh gur cailleadh go leor deiseanna chun Gaeilge na scoláirí a cheartú idir bhotúin ghramadaí choitianta, cúrsaí foghraíochta agus mí-úsáid aimsirí na mbriathra.  Tá sé tabhachtach aghaidh a thabhairt ar na deacrachtaí seo a bhíonn ag scoláirí gan cur as dá bhféinmhuinín.  Is gá a chur i gcuimhne do scoláirí ar bhonn leanunach éisteacht go géar leis na ceisteanna a chuirtear orthu ionas go bhfreagróidh siad i gceart.  

 

Moltar go mór an bealach ar taispeánadh clár teilifíse le linn ceachta dírithe ar laethanta saoire.  Taispeánadh an físeán faoi laethanta saoire thar lear do scoláirí mar thús agus ansin cuireadh ceisteanna oscailte orthu faoina dtaithí féin ar laethanta saoire.  Bhí bileog cheisteanna réitithe ar an ábhar le dáileadh ar na scoláirí chomh maith.  Bhí éagsúlacht mhaith ghníomhaíochtaí i gceist agus leanúnachas éifeachtach eatarthu áit ar thóg gach píosa den cheacht ar an obair a bhí déanta roimhe sin.

 

Breathnaíodh cás eile inar réitíodh scoláirí nach raibh chomh hinniúil sin ar an teanga don scrúdú béil ar bhealach éifeachtach.  Cé go raibh drogall áirithe ar na scoláirí maidir le labhairt na teanga bhí bealach an-mhaith ag an múinteoir chun na scoláirí a thabhairt leis agus chun iad a mhealladh chun cainte.  Léiríodh foighne nach beag le scoláirí a raibh deacrachtaí acu le foghlaim na teanga i roinnt ranganna a breathnaíodh agus moltar an cur chuige sin.

 

Baineadh úsáid as seifteanna i ranganna áirithe chun deiseanna cumarsáide a chruthú do scoláirí.  Baineadh úsáid mar shampla as obair bheirte, obair ghrúpa agus ról-imirt chun seans a thabhairt do scoláirí a bheith ag caint sa rang.  Moltar an cur chuige sin go mór.  Moltar, áfach, go leathnófaí an cleachtas seo go dtí na ranganna go léir.  Breathnaíodh go leor ranganna eile nár tugadh aon deis do scoláirí a bheith ag caint seachas chun ceisteanna an mhúinteora a fhreagairt.   Ní leor é seo mar dheis chainte do scoláirí.  Ba cheart go dtabharfaí deis do scoláirí i ngach rang na scileanna teanga go léir a chleachtadh idir éisteacht, tuiscint, labhairt agus scríobh.  Má tá obair ghrúpa i gceist sa rang is gá a chinntiú nach bhfuil na grúpaí ró-mhór.  Cailltear éifeacht na hoibre má tá grúpa mór i gceist mar ní fhaigheann gach duine deis cainte.

 

Cé go leagtar an-bhéim ar úsáid áiseanna i gcáipéisíocht roinn na Gaeilge braitheadh nach raibh an aidhm sin á bhaint amach ar bhonn córasach.  Seachas úsáid éifeachtach an chláir bháin agus taispeáint an fhíseáin is beag áiseanna eile ar baineadh úsáid astu sna ranganna.  Moltar go bpléifeadh na múinteoirí an cheist seo ina measc féin d’fhonn úsáid réimse níos leithne áiseanna  a spreagadh sna ranganna.  Tá sé tábhachtach ábhar na gceachtanna a chur i gcomhthéacs comhaimseartha do scoláirí go háirithe mar a bhaineann sé leis na cúrsaí filíochta agus próis.  Chuirfí go mór le spéis na scoláirí sna píosaí litríochta dá bhféadfaí ceangal a dhéanamh idir ábhar na gceachtanna agus saol na scoláirí féin.  Chuige sin, is áiseanna an-luachmhar iad na meáin chumarsáide Ghaeilge agus moltar go mbainfí úsáid rialta astu.

 

 

Measúnú

 

Eagraítear scrúduithe tí sa scoil ag an Nollag agus sa samhradh.  Bíonn bréagscrúduithe ann do na ranganna scrúduithe faoi Cháisc agus scrúduithe inmheánacha ranga do na ranganna eile sa scoil.  Cuirtear tuairiscí rialta chuig tuismitheoirí faoi dhul chun cinn a bpáistí.  Cuirtear tuairiscí faoin obair bhaile chuig tuismitheoirí scoláirí na céadbhliana agus na cúigiú bliana.  Tá córas creidiúnaithe i leith obair bhaile i bhfeidhm do na ranganna sa tríú bliain agus san Idirbhliain.

 

Cuirtear scrúduithe foirmeálta ranga ar na scoláirí ar fad i ngach rang roimh gach briseadh lár téarma agus roimh dheireadh gach téarma.  Coimeádtar tuairiscí cruinne maidir le torthaí na scrúduithe sin.  Cuirtear scrúduithe rialta sa rang ar scoláirí le linn na bliana chomh maith.

 

Cuirtear scrúduithe béil ar scoláirí na céadbhliana faoi thrí le linn na bliana sin.  Moltar an cur chuige sin go mór.  Níl aon pholasaí cinnte i bhfeidhm, áfach, ina dhiaidh sin maidir le measúnú a dhéanamh ar scileanna cumarsáide na scoláirí.  Moltar go leathnófaí cleachtas na céadbhliana i leith mheasúnú ar scileanna labhartha na scoláirí chuig na bliainghrúpaí eile go léir.  Is den riachtanas é go leagfaí an bhéim chuí ar an ngné seo d’fhoghlaim na teanga agus go gcuirfí tábhacht labhairt na teanga i gcuimhne do scoláirí ar bhonn leanúnach.  Thug scoláirí áirithe faoin scrúdú béil roghnach i scrúdú stáit an Teastais Shóisearaigh anuraidh agus tuairiscíodh gur éirigh go maith leo.  Moltar na múinteoirí as a gcuid oibre i leith tabhairt faoin scrúdú sin.

 

Ba léir ó na cóipleabhair a breathnaíodh le linn na ranganna ar tugadh cuairt orthu go dtugtar agus go gceartaítear obair bhaile go rialta.  Bhí go leor oibre le feiceáil sna cóipleabhair agus rinneadh ceartúcháin chúramacha ar an obair a bhí iontu le marc nó grád agus tagairtí d’fhiúntas na hoibre.  Bhí filteáin in úsáid ag na ranganna sinsear a breathnaíodh, ina raibh go leor nótaí bailithe ar na cúrsaí litríochta.  Braitheadh go raibh an iomad béime ar aistriúchán ó Ghaeilge go Béarla i gcuid de na cóipleabhair a breathnaíodh.  I gcás amháin a breathnaíodh bhí leagan Béarla taobh le taobh le gach píosa oibre i nGaeilge.  Is gá tabhairt faoi sheifteanna eile seachas an t-aistriúchán chun tuiscint scoláirí ar ábhar scríofa a chinntiú.

 

Bíonn gnóthachtáil na scoláirí sna scrúduithe stáit go maith ag na leibhéil éagsúla.  Mar a luadh cheana áfach, tá iarrachtaí ar siúl le blianta beaga anuas chun líon na scoláirí a thógann páipéir ardleibhéil Ghaeilge don Ardteistiméireacht a mhéadú go suntasach.  Is léir ó na torthaí maithe sa ghnáthleibhéil go bhféadfadh líon níos airde scoláirí tabhairt faoin ardleibhéil gan stró.  Moltar na múinteoirí Gaeilge as a ndíograis i leith díriú air seo agus moltar go leanfaí ag díriú airde ar an gceist seo sna blianta amach romhainn.

 

 

Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

 

Is iad seo na príomh láidreachtaí a aithníodh le linn na cigireachta:

 

 

 

Déantar na mórmholtaí seo a leanas ar mhaithe le cur leis na buanna seo agus le réimsí forbartha a aithint: 

 

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheastóireachta leis na múinteoirí Gaeilge agus leis an bpríomhoide tánaisteach, ag deireadh na meastóireachta mar ar cuireadh i láthair agus ar pléadh na dréacht-chinntí agus moltaí leo siúd a bhí i láthair.

 

 

 

 

Foilsithe Meitheamh 2010

 

 

 

 

Appendix

 

School response to the report

 

Submitted by the Board of Management

 

 

 

 

Area 1:  Observations on the content of the inspection report

 

 

The Staff and Management of Terenure College welcome the Subject inspection of Irish and the subsequent Report.

 

In Particular we welcome and appreciate the recognition and commendation given to:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In addition the academic nature of the school’s Transition Year Programme was noted.

 

 

Area 2:   Follow-up actions planned or undertaken since the completion of the   inspection activity to implement the findings and recommendations of the inspection

 

 

Having reflected upon the Report the following are some of the actions we have taken and observations we wish to make: