An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

 

Cigireacht Ábhair ar an nGaeilge

TUAIRISC

 

The King’s Hospital

Palmerstown, Dublin 20

Uimhir Rolla: 60272W

 

Dáta na cigireachta: 8 Bealtaine 2009

 

 

 

 

 

Tuairisc chigireacht ábhair

Soláthar an ábhair agus tacaíocht na scoile uile

Pleanáil agus ullmhúchán

Teagasc agus foghlaim

Measúnú

Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

 

 

 

 

Tuairisc ar Cháilíocht na Foghlama agus an teagaisc sa Ghaeilge

 

 

Tuairisc Chigireacht ábhair   

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis cigireacht ábhair in The King’s Hospital. Leagann sé amach tátail na meastóireachta maidir le cáilíocht an teagaisc agus na foghlama sa Ghaeilge agus déanann moltaí d’fhorbairt theagasc an ábhair seo sa scoil. Rinneadh an mheastóireacht thar dhá lá inar thug an cigire cuairt ar sheomraí ranga agus inar breathnaíodh an teagasc agus an fhoghlaim. Bhí caidreamh ag an gcigire leis na scoláirí agus leis na múinteoirí, scrúdaíodh obair na scoláirí agus rinneadh plé leis na múinteoirí. D’athbhreithnigh an cigire doiciméid phleanála na scoile agus ullmhúchán scríofa na múinteoirí. Tar éis na cuairte meastóireachta, thug an cigire aiseolas ó bhéal ar thorthaí na meastóireachta don phríomhoide. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile ar a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce; ba rogha leis an mbord glacadh leis an tuairisc gan freagra a thabhairt.

 

  

Soláthar an ábhair agus tacaíocht na scoile uile

 

Freastalaíonn The King’s Hospital ar idir chailíní agus bhuachaillí ó Éirinn agus thar lear mar scoláirí cónaithe nó mar scoláirí lae.

 

Cuirtear leibhéal an-mhaith tacaíochta agus soláthair ar fáil don Ghaeilge sa scoil agus tá an-mholadh ag dul don bhainistíocht agus do na múinteoirí as seo.

 

Seisear múinteoirí Gaeilge atá ar fhoireann na scoile agus tá beirt acu seo fostaithe ag an mbord bainistíochta go príobháideach. Ta cáilíocht mhúinteoireachta ag gach duine de na múinteoirí agus an Ghaeilge ag leibhéal céime ag cúigear acu. Bhí inniúlacht Ghaeilge labhartha na múinteoirí chun críche teagaisc sásúil i bhformhór mór na gcásanna. Déanann an bhainistíocht gach iarracht leanúnachas a thabhairt do mhúinteoirí le ranganna ón dara go dtí an tríú bliain agus ó gcúigiú bliain go dtí an séú bliain. Tugtar deiseanna do na múinteoirí an Ghaeilge a mhúineadh sna cláir dhifriúla agus ag na leibhéil éagsúla ar a seal. Tá an-mholadh ag dul don chur chuige seo de bharr gur cuid thábhachtach d’fhorbairt ghairmiúil na múinteoirí é taithí leathan agus doimhin a ghnóthú ar na siollabais a chur i bhfeidhm.  

 

Leagann an bhainistíocht an-bhéim ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach na múinteoirí. Léirigh an liosta de na cúrsaí agus de na ceardlanna ar a raibh siad tar éis freastal go raibh réimse leathan i gceist ó chúrsaí a bhain le húsáid na teicneolaíochta sa seomra ranga go dtí cúrsaí oideolaíoch. B’fhiú tuilleadh forbartha a dhéanamh ar na taifid a choimeádtar ar na cúrsaí éagsúla agus, mar shampla, foirm aiseolais a fhorbairt. Ba cheart ceisteanna spreagthaigh a chabhródh leis na múinteoirí cuntas a thabhairt ar mar a rachadh an fhoghlaim nua chun leasa an teagaisc agus na foghlama sa scoil a chur san áireamh san fhoirm seo.

 

Tá ardmholadh ag dul do na múinteoirí Gaeilge agus don bhainistíocht as an leabhrán cuimsitheach atá forbartha ar dhea-chleachtas i múineadh agus i bhfoghlaim na Gaeilge. Dáiltear é seo ar mhúinteoirí nua don roinn nó do scoláirí a bhíonn ag déanamh an diplóma iarchéime san oideachas (PGDE) mar chuid den phróiseas ionduchtaithe. Sa bhreis air sin bíonn sé de fhreagracht ar an roinn tacaíocht mheantóireachta a chur ar fáil do mhúinteoirí nua. Soláthraíonn sé seo struchtúr trínar féidir taithí ar dhea-chleachtas agus foghlaim nua a roinnt.   

 

Tá an soláthar a dhéantar don Ghaeilge ó thaobh ama de sa tsraith shinsearach agus sa dara bliain den tsraith shóisearach sásúil. Moltar gach iarracht a dhéanamh cur leis an méid ama a dháiltear ar an nGaeilge sa tsraith shóisearach áfach de bharr a thábhachtaí agus atá sé bunchloch mhaith sa teanga a bheith ag na scoláirí agus iad ag tabhairt faoin tsraith shinsearach. Mar a léiríonn na tráthchláir bíonn rang dúbailte ag an dara bliain, ag an gcúigiú agus ag an seú bliain. Moltar dáileadh níos cothroime le linn na seachtaine a dhéanamh ar na tréimhsí ranga de bharr gur fearr do na scoláirí ionchur rialta a bheith le fáil acu agus iad ag sealbhú na teanga.

 

Chun tacú le scoláirí gnóthachtáil ag na leibhéil is airde de réir a n-acmhainne, úsáidtear meascán de ranganna cumais mheasctha agus de thacrú ina ndáileadh ar ranganna. Dáiltear na scoláirí ar ranganna cumais mheasctha nuair a thosaíonn siad amach sa chéad bhliain. Tá an-mholadh ag dul don chleachtas seo agus moltar go leanfaí de agus go mbainfí leas as chomh fada agus is féidir sa tsraith shóisearach. Is de réir leibhéil sa scrúdú teistiméireachta, ardleibhéal nó gnáthleibhéal, a dháiltear na scoláirí sna bliainghrúpaí eile. Maidir leis an Idirbhliain, áfach, moltar athbhreithniú a dhéanamh ar an gcleachtas seo de bharr nach bhfuil sé ag teacht le fealsúnacht an chláir. 

 

Bhí díolúine ó staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge ag teacht le forálacha Imlitir M10/94 ag fiche agus a dó faoin gcéad de mhóriomlán an rollúcháin. Ba scoláirí ó thar lear iad formhór na scoláirí seo agus bhí riachtanais oideachais speisialta luaite le tromlach an fhuíligh. Déantar gach iarracht freastal ar riachtanais na scoláirí seo nuair a bhíonn na ranganna Gaeilge ar siúl, rud atá le moladh. Molann na múinteoirí do na scoláirí a bhíonn sna ranganna Gaeilge lena gcomhscoláirí a bheith rannpháirteach sna ranganna agus tá an-mholadh ag dul dó seo.

 

Tá áiseanna agus acmhainní d’ardchaighdeán ar fáil do mhúineadh agus d’fhoghlaim na Gaeilge. Áirítear orthu seo áiseanna agus acmhainní Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) de chaighdeán an-mhaith. Cuireann na seomraí ranga atá dírithe ar an nGaeilge agus atá le chéile in ionad feiceálach sa scoil go mór le stádas an ábhair agus leis na deiseanna chun atmaisféar Gaelach a chruthú. Tá an-mholadh ag dul don bhainistíocht as an soláthar seo agus do na múinteoirí as an úsáid éifeachtach a baintear as an spás luachmhar seo. Sa bhreis air sin, tá bailiúchán an-mhaith de leabhair léitheoireachta i nGaeilge, cothrom le dáta, i leabharlann na scoile agus tá an leabharlannaí an-eolach ar fhoinsí soláthair. Bíonn an leabharlann ar fáil do na múinteoirí le húsáid lena ranganna agus do na scoláirí agus iad i mbun staidéir nó taighde.

 

Soláthraítear go leor deiseanna do na scoláirí chun an teanga agus an cultúr a chleachtadh lasmuigh de na ranganna. Socraítear clár cuimsitheach d’imeachtaí do Seachtain na Gaeilge, tá Cumann Gaelach bunaithe sa scoil. Sa bhreis air sin cuirtear scoláirí ar an eolas faoi choláistí samhraidh sa Ghaeltacht. Nuair is féidir, eagraítear turais agus i mbliana tugadh an tríú bliain go Béal Feirste mar ar tugadh cuairt ar an gCultúrlann agus ar scoil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge. Sa bhreis air sin eagraítear turais chuig caifé áitiúil chun deiseanna breise a thabhairt do na scoláirí chun an teanga a úsáid ar bhonn sóisialta. Tá ardmholadh ag dul do na múinteoirí as an obair a dhéanann siad chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun taithí dhearfach foghlama a thabhairt do na scoláirí, agus don bhainistíocht as a dtacaíocht do na tograí agus do na himeachtaí difriúla.

 

 

Pleanáil agus ullmhúchán

 

Tá struchtúir an-soiléir leagtha amach sa scoil maidir le pleanáil do mhúineadh agus d’fhoghlaim an ábhair. Is post freagrachta é comhordú an ábhair agus tionóltar cruinnithe uair sa mhí ar a gcoimeádtar miontuairiscí. Bhain cáilíocht an-mhaith leis an bplean don ábhar. Leagtar amach pleananna oibre comónta do na bliainghrúpaí agus do na leibhéil dhifriúla. Tá ardmholadh ag dul don chur chuige seo. Tá forbairt agus athbhreithniú rialta déanta ar an teimpléad a úsáidtear. Moltar go háirithe an teimpléad atá in úsáid don phleanáil don ábhar do na ranganna sa tsraith shóisearach don scoilbhliain 2009/10. Leagann an teimpléad seo amach go soiléir in aghaidh na míosa an topaic, na spriocanna foghlama/feidhmeanna teanga, na nóisin, gníomhaíochtaí agus na hacmhainní a bheadh in úsáid. Cabhraíonn sé seo an t-ábhar a phleanáil ar bhealach atá ceangailte go dlúth le bunphrionsabail an tsiollabais agus moltar go n-úsáidfí teimpléad den chineál céanna do na bliainghrúpaí eile. B’fhiú spás a sholáthar ar an teimpléad ina bhféadfadh múinteoir nótaí athmhachnaimh nó athbhreithnithe a scríobh isteach agus go ndéanfaí breis forbartha ar na gnéithe a bhaineann le modheolaíochtaí agus straitéisí.

 

Tá aidhmeanna soiléire, ag teacht le siollabais an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta, leagtha amach i bplean Gaeilge na hIdirbhliana. Chun na haidhmeanna seo a chríochnú, moltar go gcuirfí bunphrionsabail chlár na hIdirbhliana san áireamh chomh maith. Tá an t-ábhar leagtha amach in dhá mhór rannóg: riachtanach agus rogha an mhúinteora. Tá an phleanáil atá déanta maidir le modúil éagsúla faoi rogha an mhúinteora agus na ceannteidil gníomhaíochtaí, cultúr agus Stair le moladh. Faoin gceannteideal Stair déantar obair ar iasachtaí ón bhFraincis agus ar an nGaeilge sa Bhéarla mar shampla. Tá ardmholadh ag dul d’ábhar mar seo a chabhraíonn go mór leis na scoláirí a bhfeasacht teanga a fhorbairt trí naisc atá idir na teangacha difriúla a léiriú dóibh. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an Idirbhliain ar bhonn scoile uile. San athbhreithniú ar an bplean don Ghaeilge, moltar go leagfaí amach na torthaí foghlama a mbeifí ag súil leo agus go leagfaí béim ar leith ar dhifreáil sna modheolaíochtaí agus straitéisí a d’úsáidfí chun tacú le scoláirí i ranganna cumais mheasctha. Moltar chomh maith go mbeadh cuntas níos cuimsithí le léamh ar na gnéithe éagsúla den phlean. I gcás na gramadaí, mar shampla, ní mór an fhoghlaim a bheadh le déanamh ar na haimsirí a chur i iúl níos soiléire ar bhealach a léireodh an fhorbairt chéimnithe a bheadh le déanamh ar an ngné seo. Moltar chomh maith go seachnófaí an iomarca den ábhar litríochta a bheith bunaithe ar chúrsa litríochta na hArdteistiméireachta. D’fhéadfaí na scileanna riachtanacha a fhorbairt chomh héifeachtach céanna trí théacsanna eile a úsáid.  

 

Tá bailiúchán cuimsitheach d’acmhainní agus de cheachtanna samplacha forbartha ag na múinteoirí Gaeilge féin chun tacú le múineadh agus le foghlaim an ábhair. Déantar iad seo a stóráil in áit lárnach ina mbíonn teacht go héasca ag na múinteoirí ar fad orthu nuair is gá. Tá ardmholadh ag dul don obair seo.

 

Bhí pleanáil agus ullmhúchán an-mhaith déanta d’fhormhór na ranganna agus tá ard-mholadh ag dul don chruthaitheacht agus don tionscnaíocht a bhain le hullmhú na dtascanna ar fad a breathnaíodh. Ba léir go ndearnadh machnamh ar úsáid na n-áiseanna agus na n-acmhainní atá ar fáil agus ullmhúchán ar bun ar mhaithe le héagsúlacht ina dtaithí foghlama a chruthú do na scoláirí, chun freastal ar stíleanna foghlama difriúla agus chun cur chuige a thacódh le forbairt na scileanna teanga a chomhtháthú.  

 

 

Teagasc agus foghlaim

 

Bhain cáilíocht an-mhaith le teagasc agus le foghlaim na Gaeilge i bhformhór na ranganna a breathnaíodh. Chabhraigh an phleanáil agus ullmhúchán sna cásanna seo struchtúr an-mhaith agus luas oiriúnach na hoibre a chinntiú agus ábhar dúshlánach a chur i láthair na scoláirí.

 

Glaodh agus freagraíodh an rolla i nGaeilge sna ranganna agus tá sé seo le moladh. Cuireadh ábhar an ranga agus na tascanna a bheadh le déanamh acu in iúl do na scoláirí ag tús formhór na ranganna. Tá ardmholadh ag dul don chás inar cuireadh in iúl do na scoláirí cad a bheadh siadsan ábalta a dhéanamh ag deireadh an ranga. Chabhraigh sé seo tuiscint níos fearr a thabhairt dóibh ar na torthaí a bheadh ar a gcuid foghlama le linn an ranga. Moltar an cleachtas seo a leathnú.

 

Breathnaíodh go leor samplaí de mhodheolaíochtaí a spreag rannpháirtíocht ghníomhach na scoláirí á n-úsáid go héifeachtach. Ba léir go raibh úsáid chur chuigí den chineál seo lárnach i dteagasc agus i bfoghlaim na Gaeilge sa scoil agus ag teacht leis an bpleanáil a bhí déanta ag roinn na Gaeilge don ábhar. Ar na samplaí de seo bhí an cás inar roinneadh na scoláirí i ngrúpaí beaga agus inar dáileadh beart d’abairtí orthu ó shliocht d’úrscéal a bhí á léamh acu le cur in ord. I gcás eile tugadh sraith pictiúr do na scoláirí a bhí bunaithe ar thopaic a bhí faoi chaibidil acu agus bhí orthu iad seo a chur in ord chun scéal leanúnach a chruthú.

 

Bhain an-chruthaitheacht le cuid de na tascanna eile a iarradh ar scoláirí a dhéanamh i ngrúpaí chomh maith. I gcás áirithe iarradh ar na scoláirí píosa nuachta a ullmhú le taifeadadh ar na carachtair agus ar an scéal i leabhar a bhí á léamh acu mar chuid d’obair an ranga. I gcás eile iarradh ar scoláirí scéal a chumadh a léireodh na tréithe a bhain le seánra áirithe litríochta agus iad a aithris don rang. Agus i gcás eile fós, chun athmheabhrú a dhéanamh ar an réamhfhoghlaim tugadh téacs léitheoireachta do na scoláirí agus iarradh orthu na focail a bhí foghlamtha acu a aithint sa tsliocht. Tá an obair seo ar fad le moladh go hard.

 

Úsáideadh TFC i leath de na ranganna a breathnaíodh agus bhí sé éifeachtach. I gcás amháin úsáideadh é chun pictiúir a bhí déanta ag scoláirí de charachtair i leabhar a thaispeáint chun cabhrú leo athmheabhrú a dhéanamh ar thréithe agus ar ról na gcarachtar sa scéal. I gcás eile úsáideadh go han-éifeachtach é chun pictiúir a thaispeáint a léirigh comparáid agus codarsnacht idir na híomhánna a bhí in dhá dhán. Baineadh an-úsáid as chomh maith chun na híomhánna a cheangal le taithí na scoláirí féin rud a spreag iad chun labhairt i nGaeilge. I gcás eile fós baineadh an-úsáid as ag deireadh ranga chun acmhoimriú a dhéanamh ar an bhfoghlaim trí chluiche bunaithe ar Who Wants to be a Millionaire? a imirt. Ba léir gur bhain na scoláirí taitneamh agus tairbhe as an taithí fhoghlama seo.

 

Bhí an obair ghrúpa eagraithe go han-mhaith i bhformhór na gcásanna agus moltar go háirithe na cásanna sin inar tugadh treoracha soiléire do na scoláirí, inar cuireadh teorainn ama leis an tasc agus inar cloíodh leis, ina raibh rólanna cinnte ag na scoláirí agus ina raibh an teanga a bhí riachtanach dóibh chun a bheith dílis don aidhm an obair a dhéanamh trí Ghaeilge acu. Moltar chomh maith na cásanna sin inar cinntíodh go raibh am ar fáil do na scoláirí chun aiseolas a thabhairt. Agus aiseolas á thabhairt ag grúpaí, b’fhiú tasc a bheith le déanamh ag an lucht éisteachta lena linn chun a n-aird ar obair a gcomhscoláirí a chinntiú agus chun piarmheasúnú ar an obair a spreagadh.

 

Ag teacht le deachleachtas, ba í an Ghaeilge a bhí in úsáid mar theanga theagaisc agus mar ghnáth-theanga chumarsáide sna ranganna ar fad. Tugadh faoi deara, cúpla uair, nuair a iarradh ar scoláirí cad ba bhrí le focal nó nath i nGaeilge gur thug siad aistriúchán i mBéarla mar fhreagra. Moltar go seachnófaí úsáid an aistriúcháin i gcásanna mar seo. Sníodh an ghramadach isteach san obair i dtromlach na gcásanna agus is cuid riachtanach d’fhorbairt chumas na scoláirí ar chumarsáid éifeachtach a dhéanamh an obair seo. Úsáideadh clár bán chun pointí eolais, freagraí agus foclóir nua a chur i láthair na scoláirí i bhformhór na ranganna. Moltar go leathnófaí an cleachtas seo. B’fhiú deiseanna a thapú agus obair ar bun ar théacsanna léitheoireachta agus éisteachta chun forbairt bhreise a dhéanamh ar fhoghraíocht na scoláirí.

 

Úsáideadh ceistiúchán go han-éifeachtach i dtromlach na ranganna chun rannpháirtíocht na scoláirí a chinntiú, dúshláin bhreise a thabhairt dóibh ag teacht lena gcumas, agus iad a spreagadh chun a dtuairimí a chosaint agus cur lena bhfreagraí. Ba cheart an cleachtas seo a leathnú ionas go mbeadh níos mó Gaeilge le cloisteáil ó na scoláirí. Ó am go ham agus ceisteanna á gcur ag an múinteoir, ba cheart scoláirí a ainmniú ionas nach iad na scoláirí céanna a bheadh ag freagairt i gcónaí mar a tharla i roinnt bheag cásanna. Tugadh obair bhaile a bhí bunaithe ar ábhar an ranga i ngach rang agus tá sé seo le moladh. I gcás áirithe iarradh ar na scoláirí ceisteanna a chumadh agus tá an-mholadh ag dul dó seo de bharr a thábhachtaí agus atá sé go mbeadh sé ar chumas na scoláirí ceisteanna a chur chomh maith le hiad a fhreagairt. Anois agus arís le linn na ranganna chuir scoláirí ceisteanna ar na múinteoirí i nGaeilge ar ábhar an ranga agus tá ardmholadh ag dul dó seo. 

 

Bhí timpeallacht na seomraí ranga an-tacúil don fhoghlaim agus tá ardmholadh ag dul do chaighdeán ard an ábhair a bhí ar taispeáint ar na ballaí. Ar an ábhar seo bhí ábhar prionta, samplaí d’obair na scoláirí, agus liosta de na hacmhainní agus de na háiseanna a bhí ar fáil do na scoláirí le húsáid ina gcuid staidéir. Ba léir meas na múinteoirí agus na scoláirí ar a chéile agus gaol an-dearfach a bheith eatarthu. Tugadh an-mholadh do na scoláirí as a n-iarrachtaí.

 

 

Measúnú

 

Baineann cáilíocht an-mhaith leis na cleachtais mheasúnaithe agus tá áit lárnach aige sa phleanáil a dhéantar don teagasc agus don fhoghlaim sa scoil. Cuireann na múinteoirí Gaeilge polasaithe measúnaithe agus obair bhaile na scoile i bhfeidhm. Mar chuid den struchtúr bainistíochta curaclaim tuairiscíonn comhordaitheoir an ábhair don cheannasaí ar ghnóthaí acadúla ar dhul chun cinn na hoibre agus ar ghnóthachtáil na scoláirí ag cruinnithe den chomhairle acadúil uair sa mhí. Tuairiscíonn an ceannasaí ar ghnóthaí acadúla don phríomhoide agus don bhainistíocht ar an ábhar ar bhonn rialta freisin. Tá ardmholadh ag dul do na struchtúir seo.

 

Tagann na modhanna measúnaithe a úsáidtear le haidhmeanna agus le cuspóirí na siollabas. Cinneadh ag cruinniú a bhí ag na múinteoirí ag tús na scoilbhliana ar chumas labhartha Gaeilge na scoláirí ar fad a chur san áireamh sa mheasúnú ar an nGaeilge. Tá ardmholadh ag dul don chleachtas seo a thugann aitheantas do gach ceann de na príomhscileanna teanga atá le forbairt agus ba cheart leasú dá réir a dhéanamh ar an bpolasaí measúnaithe. Tá ardmholadh ag dul chomh maith don mheasúnú leanúnach a dhéantar ar obair na scoláirí agus d’úsáid na dtorthaí chun feidhmiú na bpleananna don ábhar a stiúradh. Mar chuid de seo déantar monatóireacht chúramach ar an obair bhaile agus ar rannpháirtíocht na scoláirí sna ranganna agus úsáidtear é seo agus scrúduithe beaga chun marcanna iarrachta a bhronnadh gach mí. Sa bhreis air sin reáchtáltar srúduithe tí um Nollaig agus sa samhradh chomh maith le triailscrúduithe i gcás na scoláirí a bhíonn ag tabhairt faoi na scrúduithe teistiméireachta. Tá ardmholadh ag dul do na múinteoirí as scrúduithe comónta a fhorbairt agus a úsáid sna scrúduithe tí. Ina theannta sin oibríonn na múinteoirí go dlúth leis an roinn riachtanais oideachais speisialta chun tacaíocht bhreise a thabhairt do scoláirí a mbíonn tacaíocht réasúnach le fáil acu sna scrúduithe stáit. Tá ardmholadh ag dul don obair a dhéanann an bhainistíocht agus na múinteoirí sa réimse seo.

 

Úsáidtear dialann scoile na scoláirí, tuairiscí foirmeálta scoile agus cruinnithe tuismitheoirí agus múinteoirí chun na tuismitheoirí a choimeád ar an eolas maidir le dul chun cinn a leanaí. Coimeádann na múinteoirí taifid an-mhaith ar ghnóthachtálacha na scoláirí agus ba cheart anois go mbeadh taifead na marcanna don bhéalscrúdú soiléir i gcás gach scoláire agus ar na tuairiscí scoile freisin. Déantar anailís chúramach ar ghnóthachtálacha na scoláirí sna scrúduithe tí agus stáit agus baintear úsáid as na torthaí chun dea-chleachtais teagaisc a aithint agus a úsáid chun ardchaighdeáin a choinneáil. Cuirtear torthaí na hanailíse ar scrúduithe stáit in iúl do thuismitheoirí agus don bhord bainistíochta agus baintear leas as suíomh gréasáin na scoile chun iad a roinnt leis an bpobal i gcoitinne. Tá ardmholadh ag dul don obair seo.

 

Ceartaítear an obair bhaile go rialta. Tugtar moladh ar leith do na cásanna sin inar tugadh obair bhaile a spreagfadh na scoláirí chun machnamh ar a gcuid foghlama, go háirithe ar a bhfeasacht teanga, trí, mar shampla, a iarraidh orthu ceisteanna a chumadh ar théacs. Bhí an t-ábhar a bhí sna cóipleabhair agus sna fillteáin a hathbhreithníodh ag teacht le riachtanais na siollabas agus ba léir dul chun cinn an-mhaith a bheith á dhéanamh ag na scoláirí ina gcuid staidéir. Tá moladh ar leith tuillte ag an gcás ina ndearna scoláirí cúigiú bliana gearrscannán dá gcuid féin a thaifeadadh mar achoimre ar Clare sa Spéir. Cruthaíonn cur chuige den chineál seo bealach chun na scileanna agus stíleanna foghlama éagsúla a thabhairt le chéile ar bhealach cruthaitheach chun leasa na foghlama. Bhí nótaí moltacha agus marcanna nó gráid le léamh ar obair scríofa na scoláirí. Moltar go speisialta na cásanna sin inar tugadh aitheantas do na scoláirí as an obair a bhí déanta go maith nó i gceart acu agus inar tugadh treoir dóibh ar bhealaí chun a gcuid oibre a fheabhsú. Is dea-chleachtas é an measúnú chun foghlama seo a chabhraíonn leis na scoláirí tuiscint níos fearr a fháil ar a mbíonn foglamtha acu agus ar aon bhearnaí a bhíonn inti.

 

 

Achoimre ar na príomhchinntí agus moltaí

 

Is iad seo a leanas na príomhbhuanna a aithníodh sa mheastóireacht:

 

Déantar na mórmholtaí seo a leanas ar mhaithe le cur leis na buanna seo agus le réimsí forbartha a aithint:

 

 

Eagraíodh cruinniú iarmheastóireachta leis an bpríomhoide ag deireadh na meastóireachta mar ar cuireadh i láthair agus ar pléadh na dréacht-chinntí agus moltaí.

 

 

 

 

Foilsithe, Feabhra 2010