An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

 

 

 

Cigireacht Ábhair ar Treoir

TUAIRISC

 

 

Scoil Mhuire

Béal Átha an Ghaorthaidh, Contae Chorcaí

Uimhir rolla: 70931T

 

 

Dáta na cigireachta: 28 Meán Fómhair 2006

Dáta eisiúna na tuarascála: 22 Feabhra 2007

 

 

An Tuairisc Chigireachta seo

Soláthar an Ábhair agus Tacaíocht na Scoile Uile

Pleanáil agus Ullmhúchán

Teagasc agus Foghlaim

Measúnú agus Gnóthachtáil

Achoimre ar na Príomhthátail agus Moltaí

Freagra na Scoile ar an dTuairisc

 

 

Tuairisc

ar

Chaighdeán an tSoláthair i dTreoir

 

 

An Tuairisc Chigireachta seo

 

Scríobhadh an tuairisc seo tar éis chigireacht ábhair i Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaorthaidh. Leagann sí amach tátail mheasúnachta maidir le caighdeán an tsoláthair i dTreoir agus déantar moltaí inti d’fhorbairt Treorach sa scoil. Rinneadh an mheasúnacht seo i gcaitheamh  lae amháin inar thug an cigire cuairt ar sheomraí ranga, inar breathnaíodh na háiseanna Treorach agus inar athbhreithníodh doiciméadú pleanála na scoile.. Bhí teagmháil ag an gcigire le daltaí agus le múinteoirí. Tar éis na cuairte measúnachta, thug an cigire aiseolas ó bhéal ar thorthaí na measúnachta don phríomhoide agus don chomhairleoir treorach. Tugadh deis do bhord bainistíochta na scoile a thuairim a léiriú ar thorthaí agus ar mholtaí na tuairisce i scríbhinn,  agus beidh freagra an bhoird ar fáil san aguisín atá leis an dtuairisc seo.

 

 

Soláthar an Ábhair agus Tacaíocht na Scoile Uile

 

Is scoil bheag chomhoideachais í Scoil Mhuire atá suite i lár an bhaile i mBéal Átha an Ghaorthaidh gar do Ghuagán Barra. Is de bhunadh na mbailte fearainn mórthimpeall iad an cuid is mó de na daltaí cé go dtagann corr dhuine ó Bheanntraí  atá chomh fada le deich míle ó dheas. Is scoil Ghaeltachta í ina bhfuil dúil láidir sa teanga ag na múinteoirí agus is trí mheáin na

Gaeilge a mhúintear formhór na n-ábhar, Treoir san áireamh. Is í an Ghaeilge gnáth-theanga na scoile cé go dtuairiscíonn an príomhoide gur fadhb an-mhór í an easpa múinteoirí ábhar le Gaeilge mar theanga labhartha acu. Is ranganna cumais mheasctha iad na ranganna go léir. Mothaíodh atmaisféar cairdiúil cneasta i rith na cigireachta agus chonacthas  an méid sin go mór agus  teagmháil á déanamh leis na daltaí.

 

Cláraíodh beirt is ceithre scór i mbliana idir chailíní agus bhuachaillí agus ceaptar go bhfanfaidh líon na ndaltaí mórán mar atá go ceann na mblianta romhainn. De réir fhorálacha Imlitir PPT12/05 tá an scoil i dteideal ocht n-uaire an chloig . Cé go gcaitheann an comhairleoir treorach breis ama sa scoil, rud is inmholta, ba chóir an scéal a shoiléiriú. Moltar an soiléiriú sin a dhéanamh trí mheán phleanáil fhorbartha threorach na scoile uile.

 

Is múinteoir buan é an comhairleoir treorach atá fostaithe i bpáirt idir Scoil Mhuire agus Coláiste Ghobnatan i mBaile Bhúirne. Is duine de mhuintir na háite é a bhfuil aithne mhaith ar a chomharsana aige. Tá obair an chomhairleora treorach ag dul ar aghaidh go han-mhaith cé go bhfuil deacrachtaí ag baint leis an socrú ó thaobh spáis de agus ó thaobh taistil de. Ós rud é gur scoileanna beaga iad an dá scoil is é an dáileadh ama iomlán atá dlite dóibh  ná sé huaire déag an chloig.. Mar sin bíonn ar an gcomhairleoir treorach ábhar eile a mhúineadh chun a chlár ama a líonadh. Cothaíonn  sé sin deacrachtaí maidir le ham faoi choinne freastal ar laethanta oscailte na gcoláistí agus eagraíochtaí mar iad, agus ar fhorbairt phroifisiúnta leanúnach. Moltar go ndéanfaí athbhreithniú ar na fadhbanna seo i gcomhthéacs forbairt pleanála scoile uile.

 

Toisc an scoil a bheith chomh beag tá atmaisféar cairdiúil pearsanta ann. Tá aithne ag gach múinteoir ar fhormhór na ndaltaí. Is ar bhonn clainne a reáchtáiltear cumarsáid na scoile agus tá na bealaí cumarsáide, idir fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil, go han-mhaith. Is ar an mbonn céanna a ghlactar leis an Treoir sa scoil sa tslí is go bhfuil sí fite fuaite trí ghnáthimeachtaí na scoile. Ceapadh  príomhoide nua ag tús na scoilbhliana agus tá a smaointe maidir le forbairt na scoile leagtha amach go cúramach agus go soiléir aige agus tá a thuairimí agus tuairimí an chomhairleora treorach ar aon dul le Treoirlínte do Scoileanna Dara Leibhéil ar Impleachtaí Alt 9 (c) den Acht Oideachais 1998, a bhaineann le rochtain mac léinn ar sholáthar treorach cuí. Tá béim mhór ar cúrsaí acadúla agus pearsanta ina gcuid smaointe.

 

Moltar an clár treorach cuimsitheach atá leagtha amach ag an gcomhairleoir treorach. Os rud é go bhfuil aithne mhaith aige ar gach dalta nach mór, bíonn an t-ionchur fadtéarmach, leathan, pearsanta agus éifeachtach. Bíonn dhá rang in aghaidh na seachtaine don Treoir aige, rang leis an gcúigiú bliain agus rang leis an séú bliain. De bhreis ar  na ranganna rialta cláraithe, eagraítear teagmháil le ranganna eile i rith na scoilbhliana de réir mar is gá. Ag tús na chéad bhliana, mar shampla, eagraítear seisiúin iontrála dos na daltaí úra maidir le dul in oiriúint don scoil. Buaileann an comhairleoir go rialta, ina nduine agus ina nduine , le lucht na hArdteistiméireachta agus buaileann sé le daltaí an timthrialla shóisirigh nuair a bhíonn gá leis, tráth go mbíonn ábhair na hArdteistiméireachta á roghnú, cuir i gcás. Eagraírtear cruinnithe eolais do thuismitheoirí an tríú bliain i dtaobh roghnú na n-ábhar agus do thuismitheoirí an séú bliain i dtaobh an Lár-Ionaid Iontrála agus córas iontrála na gcolaistí agus na n-eagraiíochtaí traenála eile. Chomh maith leis sin freastalaíonn an comhairleoir treorach ar gach cruinniú eolais dos na tuismitheoirí. Tá córas oscailte coinní aige más  do thuismitheoirí chun breis eolais a lorg nó a sholáthar más gá.. Seolann múinteoirí, tuismitheoiri agus bainistíocht na scoile daltaí faoi bhrú aigne chuige le haghaidh cabhrach  nuair is gá. Cuireann easpa cóiríocht oifige isteach ar an gcóras agus moltar an scéal a leigheas chomh luath agus is féidir.

 

Níl ranganna treorach do na daltaí sóisearacha ar thráthclar na scoile. Glacann an comhairleoir treorach le ranganna ó mhúinteoirí eile nuair is gá, go háirithe sa chéad bhliain agus sa tríú bliain. Eagraítear cainteoirí chun comhairle a thabhairt maidir le staidéar do lucht scrúduithe stáit agus mar ghnáthchuid de chlár an Oideachais Shóisíaslta, Phearsanta agus Sláinte (OSPS) i gcomhairle leis an gcomhairleoir treorach. Tuairiscíonn an comhairleoir treorach go soláthraíonn an fhoireann oideachas cuimsitheach agus go gcuirtear béim mhór ar fhorbairt phearsantachta agus ar dhul chun cinn na ndaltaí.

 

Buaileann an príomhoide leis an gcomhairleoir treorach go minic chun imeachtaí a eagrú agus athbhreithniú a dhéanamh ar dul chun cinn an chórais treorach. Más gá daltaí a tharchur go heagraíochtaí mar an tSeirbhís Naisiúnta Síceolaíochta Oideachais is é an priomhoide a reáchtálann an tarchur i gcomhairle leis an gcomhairleoir treorach agus le comhordaitheoir an oideachais speisialta.

 

Faoi láthair níl seomra ar leith leagtha amach don Treoir ná don chomhairleoireacht. Bíonn ar an gcomhairleoir treorach úsáid a bhaint as spás ar bith a bhíonn ar fáil chun bualadh le daltaí. Mar an gcéanna bíonn air guthán an phríomhoide a úsáid nuair is gá agus bíonn air nótaí agus fearais treorach a bhreith leis ó scoil go scoil. Moltar beart a dhéanamh chun an scéal seo a réiteach. 

 

A mhalairt de scéil ar fad atá ann maidir le fearas ríomhaireachta. Tá a ríomhaire glúine féin bronnta ag an gCoiste Ghairmoideachais ar gach múinteoir agus an banda leathan ar fáil do chách ar an idirlíon gan sreang. Tá sé beartaithe sonratheilgeoir a chur i ngach seomra ranga nach mór chomh luath agus is féidir. Is annamh a fheictear áiseanna ar leibhéal chomh hard leis seo agus is fíor bhuntáiste don Treoir é. Tá ar chumas an chomhairleora treorach feidhm a bhaint as na háiseanna ina chuid oibre scoile agus mar acmhainn thábhachtach sna ranganna treorach. Úsáidtear Qualifax agus suímh eile ar an idirlíon mar acmhainn eolais ar chursaí traeneála agus ar ghairmeacha beatha, go háirithe sa timthriall sinsearach.

 

Tá an deis ag gach dalta dul i dteangmháil leis an gcomhairleoir treorach. Is scéim oscailte í ina gcuirtear béim ar bhuanna pearsanta tacaiochta fhoireann na scoile. Níl séiplíneach oifigiúil sa scoil go rialta ach solátharaíonn sagairt an pharóiste na seirbhísí spioradálta agus liotúirgeacha i rith na bliana i gcomhairle leis an bhfoireann.

 

 

Pleanáil agus Ullmhúchán

 

Tá plean treorach na scoile ag dul ar aghaidh go maith. Chonacthas fiainaise scríofa a léirigh go gcuireann an comhairleoir treorach plean suntasach, so-lúbtha, cuimsitheach i bhfeidhm. Tá a scéim oibre bunaithe ar riachtanais na ndaltaí a ndéantar measúnú orthu i rith na bliana agus go leanúnach. Is modh oibre inmholta é sin agus is bunchloch riachtanach de phleanáil na scoile é. Os rud é go mbaineann impleachtaí polasaithe na scoile go mór le Treoir, polasaí iontrála, polasaí bulaíochta, eachtraí criticiúla, roghnú na n-ábhar scrúduithe mar shamplaí, bíonn ionchur ag an gcomhairleoir treorach sna socruithe a bhaineann le forbairt na bpolasaithe. Faoi láthair tá na polasaithe a bhaineann le hiontráil, an cód iompair, an Ghaeilge agus teileafóin so-ghluaiste curtha í bhfeidhm ag an mbord bainistíochta agus tá obair leanúnach ar siúl ar pholasaí frithbhulaíochta na scoile. Moltar rólanna Treorach na foirne a leagadh amach go foirmiúil i bplean iomlán na scoile i gcomhthéacs na bpolasaithe sin. Moltar freisin go dtarraingeofaí na snáitheanna neamhfhoirmiúla Treorach uile le chéile sa phlean. Tarlaíonn comhoibriú inmholta idir an comhairleoir treorach agus na múinteoirí atá i mbun riachtanais oideachasúla speisialta, muinteoirí Oideachais Shóisíalta, Phearsanta agus Sláinte (OSPS) agus múinteoirí ábhar. B’fhiú na naisc úd a chur iúl sa phlean d’fhonn leithne na Treorach agus an obair mhaith atá ag dul ar aghaidh a léiriú

 

Cuirfidh an fráma treorach atá le foilsiú ag an CNCM (NCCA) go mór le pleanáil treorach na scoile uile. Taispeánfaidh an fráma atá molta ionchur na rannpháirtithe agus chomh leathan is atá réimse treorach na scoile. Tá dul chun cinn mór ann le déanaí maidir le forbairt Treorach na scoileanna iomláine. Foilsíodh Treoirlínte do Scoileanna Dara Leibhéil ar Impleachtaí Alt 9 (c) den Acht Oideachais 1998, a bhaineann le rochtain mac léinn ar sholáthar treorach cuí i 2005 (Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta) agus Pleanáil Clár Treorach na Scoile(2004, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta). Um an dtaca seo tá cúrsa pleanála treorach bunaithe ag an Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachais, tá maoirseacht chomhairleoireachta eagraithe ag Institiúid na gComhairleoirí Treorach (ICT) i gcomhairle leis An Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ionchur inseirbhíse a bhaineann le gnáth chruinnithe bhrainsí na hInstitiúide Gheofar breis eolais ar phleanáil Treorach ar shuíomh idirlín an Tionscnaimh Phleanáil Fhorbartha Scoile ag www.sdpi.ie .

 

Tá ceangail inmholta bunaithe ag an scoil le heagraíochtaí traenála agus oideachais agus le fostóirí an cheantair. Is mór an buntáiste na ceangail sin a bheith ann go háirithe le haghaidh taithí oibre a shocrú do mhuintir Chláir Ghairme na hArdteistiméireachta agus le haghaidh léirithe agus léachtaí a eagrú dos na ranganna mar is cuí. Is iad Údarás na Gaeltachta, FÁS, na bainc agus Coláiste na hOllscoile i gCorcaigh is mó a úsáidtear faoi choinne na léachtaí a shocrú. Freastalaíonn na daltaí ar laethanta oscailte na gcoláistí agus ar thaispeántas treoirghairme bliantúil Institiúid na gComhairleoirí Treorach i gCorcaigh.

 

Tuairiscítear go bhfuil comhoibriú maith ag an mbainistíocht leis na bunscoileanna, le comhairle na dtuismitheoirí agus le comhairle na ndaltaí agus go nglacann na tuismitheoiri agus na daltaí páirt i bpleanáil na scoile.

 

 

 

 

Teagasc agus Foghlaim

 

Déanadh meastóireacht ar chumais teagaisc agus foghlama treorach na scoile ar bhonn na hidirghabhála a breathnaíodh i rith an lae chigireachta agus tráth go raibh ceistneoir treorach á líonadh ag daltaí an séú bliain. De bharr deacrachtaí áirithe níorbh fhéidir rang a fhiosrú i rith ceacht treorach. Ba í an Ghaeilge an ghnáth-theanga chumarsáide. Breathnaíodh daltaí agus iad i gcumarsáid leis an gcomhairleoir treorach i rith an lae. Ba é saintréith na cumarsaide ná go raibh na daltaí ar a socracht agus iad ag plé ceisteanna a bhain lena roghanna ábhair, gairmiúla, oideachasúla agus pearsanta. Thaispeáin freagraí na ndaltaí go raibh smaointe eagraithe acu agus go raibh eolas cruinn acu maidir leis na hábhair a bhí á bplé agus go bhfuil caidreamh an-mhaith ag an gcomhairleoir treorach leo. Caithfidh go mbíonn an bhéim ar chaidreamh neamhfhoirmiúil ón uair nach bhfuil oifig treorach ar fáil ach tá an deis ann oifig an phríomhoide a úsáid más gá. Ba chuimsitheach, thuisceanach, láeolais iad na freagraí a tugadh ar na ceisteanna. Ba léir go raibh na daltaí sásta leis an gcomhrá, rud a dearbhaíodh i gcomhrá le daltaí an séú bliain tráth go raibh ceistneoir á líonadh acu mar chuid den chigireacht. Bhí tuiscint mhaith acu ar cheisteanna a bhain leis na roghanna gairmiúla agus oideachasúla a bhí rompu agus nochtaíodar cumas agus géarintinn ina bhféinfhorbairt.

 

 

Measúnú agus Gnóthachtáil

 

Moltar arís an comhoibriú atá le feiscint go soiléir sa scoil. Eagraíonn an comhairleoir treorach agus comhordaitheoir an oideachais speisialta réimse trialacha do na daltaí go luath sa chéad bhliain.  Féachtar le meascadh idir leibhéil ábaltachta a bhaint amach chomh fada agus is feidir ar fud na scoile. Baintear úsáid chúramach chuí as trialacha cumais aigne, léitheoireachta agus matamaitice le cabhrú le sainmhíniú a dhéanamh ar buanna agus ar riachtanais oideachais speisialta ar leith na ndaltaí. Mínítear torthaí na dtrialacha mar is cuí nuair a bhuaileann an comhairleoir treorach le daltaí aonair i rith na bliana. Úsáidtear fardail spéise, Qualifax san áireamh, sa timthriall sinsearach.

 

Tuairiscítear gur leor suirbhé neamhfhoirmiúil i rith an chéad chruinniú foirne gach bliain leis an gcríoch a ghabhann lucht fágála scoile a fháil amach. Coimeádann an comhairleoir treorach taifid maidir leis  na hiar-dhaltaí scoile agus is é a chuireann leis an taifead nuair a thagann sé ar eolas breise..

 

Coimeádann an comhairleoir treorach a nótaí agus a cháipéisí rúnda ina sheilbh fhéin de bharr easpa láthair stórála sábháilte. Ba chóir an easpa sin a leigheas.

 

 

Achoimre ar na Príomhthátail agus Moltaí

 

Is iad seo a leanas na príomhnearta a aithníodh sa mheasúnacht:

 

 

Mar bhealach le tógáil ar na nearta seo agus chun dul i gceann réimsí le haghaidh forbartha, tá na moltaí seo a leanas á ndéanamh:

 

Eagraíodh cruinnithe iarmheasúnachta leis an gcomhairleoir treorach agus leis an bpríomhoide ag deireadh na measúnachta mar ar cuireadh na dréacht-thátail agus na moltaí i láthair agus mar ar  pléadh iad.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguisín

Freagra na Scoile ar an dTuairisc

Arna chur isteach ag an mBord Bainistíochta

 


Réimse 1:    Tuairimí ar ábhar na tuairisce scoile

 

Bhí cuairt cigireachta ar an scoil ar an 28ú Meán Fómhair 2006 ag an gcigire.  Is chun cigireacht a dhéanamh ar chaighdeán an tsoláthair i dTreoir a bhí an chuairt agus bhain pobal na scoile i gcoitinne an-sásamh agus tairbhe as.

 

Cé gur scoil bheag í Scoil Mhuire, aithníodh an caighdeán ard treorach, cúraim agus pleanála agus go n-aithnítear riachtanais na ndaltaí agus go bhfreastalaítear ar na riachtanais sin.

 

Is cúis práinne dúinne chomh maith gur mhol an tuairisc go gcuirfí seomra oiriúnach faoi leith ar fáil do threoir agus do chomhairleoireacht.

 

Níl aon athrú á mholadh againne ar an dtuairisc.

 

Réimse 2:   Gníomhartha leantacha a rinneadh nó atá beartaithe le déanamh ó cuireadh críoch leis an ngníomhaíocht chigireachta chun tátail agus moltaí na cigireachta a chur i bhfeidhm

 

Spás oifige cuí a lorg chun go bhféadfaí ár gcúram a chomhlíonadh ó thaobh Treoir de.

 

Cruinnithe rialta idir an múinteoir Treoir agus an Príomhoide maidir le dul chun cinn na ndaltaí agus conas is fearr freastal na scoile sa Treoir a fheabhsú sa scoil.

 

Tá sé mar chúis práinne againn chomh maith go gcuirfí an spás cuí ar fáil sa scoil chun go leanfaimis leis an deá-obair Treorach atá ar siúl sa scoil faoi láthair.