Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Déantar Cigireachtaí atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta i seirbhísí luathbhlianta atá rannpháirteach i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is clár é seo lena soláthraítear tréimhse chúram agus oideachas Luathóige saor in aisce do leanaí roimh dóibh tosú ar an scoil.

Le linn na gcigireachtaí seo déanaimid measúnú ar cháilíocht nádúr, raon agus oiriúnacht na n-eispéireas luathoideachais do leanaí a ghlacann páirt i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is í príomhghníomhaíocht nacigireachta atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta ná go bhféachann an cigire ar phróisis agus ar chleachtais a bhaineann le foghlaim na leanaí i seomra nó i limistéar foghlama amháin nó níos mó díobh, sa suíomh luathbhlianta.

I ndeireadh gach cigireachta tugaimid aiseolas do na cleachtóirí agus d’úinéirí/bainisteoirí (má tá siad ar fáil) luathbhlianta maidir le cáilíocht soláthar oideachais sa suíomh. Ina dhiaidh sin seolaimid tuarascáil i scríbhinn chuig an réamhscoil a ndearnadh cigireacht uirthi. Sa tuarascáil seo mínítear torthaí na cigireachta agus tugtar comhairle i dtaobh tuilleadh forbartha a dhéanamh, nó feabhas a chur, ar an soláthar oideachais sa suíomh. Foilsítear tuarascáil na cigireachta ar ár suíomh gréasáin agus ar shuíomh na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Cigireacht Cuardach