Bunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna (POD)

Tá bunachar sonraí leictreonach aonair forbartha ag an Roinn de dhaltaí bunscoile, ar a dtugtar an Bunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna (POD).  Baileoidh POD eolas aonair faoi gach dalta, lena n-áirítear Uimhir PSP.  Tá triail phíolótach chuimsitheach déanta air seo le scoileanna áirithe agus é pléite go forleathan leis na comhpháirtithe oideachais agus leis na heagrais bhainistíochta.

Admhaímid go mbeidh dúshlán agus obair bhreise ann do scoileanna sa ghearrthéarma mar thoradh ar an aistriú seo chuig an mbunachar, ach tá muinín orainn, de réir ama, go mbeidh buntáistí suntasacha san obair seo do scoileanna agus, mar thoradh ar an obair seo, go dtiocfaidh laghdú agus luathú ar na hiarratais a chuirtear ar scoileanna le haghaidh sonraí.

Go gairid amach anseo,

  • tiocfaidh POS san ionad ar an riachtanas do scoileanna an Daonáireamh Bliantúil do Scoileanna Náisiúnta a líonadh isteach,
  • tiocfaidh POD san ionad ar an riachtanas do scoileanna an Clárleabhar a choinneáil,
  • cuideoidh POD le haistrithe idir scoileanna,
  • cuideoidh POD le haistriú sonraí ó bhunscoileanna go dtí iarbhunscoileanna,
  • aithneoidh POD daltaí nach ndéanann an t-aistriú ó bhunscoil go hiarbhunscoil,
  • ceadóidh POD do scoileanna nuashonrú a dhéanamh ar shonraí ag leibhéal scoile atá coimeádta go lárnach ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, ar nós Ainm, Seoladh agus Uimhir Ghutháin na Scoile. Cuirfidh sé seo aon phointe amháin ar fáil do scoileanna le sonraí teagmhála a cheartú nó a leasú, a bheidh ar fáil ansin do na réimsí uile ar fud na Roinne.
  • Aitheantas scoláirí á dhearbhú le haghaidh seirbhísí atá á bhfeidhmiú ag an Roinn 

Níos faide anonn tá sé beartaithe go roinnfidh POD sonraí freisin leis an Roinne Coimirce Sóisialaí, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, agus eagrais eile, rud a chuirfidh deireadh leis an ngá atá le neart de na hiarratais a chuirtear chuig scoileanna faoi láthair ó na heagrais sin, mar shampla maidir le cláir vacsaínithe, éilimh ar shochar linbh, iarratais um riachtanais speisialta oideachais.

Mar chuid den phróiseas aistrithe beidh ar scoileanna fós an Daonáireamh Bliantúil do Scoileanna Náisiúnta reatha a sheoladh isteach i leith na mblianta acadúla 2014/2015 agus 2015/2016. 

Bunachar beo is ea POD, a cheadaíonn nuashonrú ar fhaisnéis i rith na bliana. Tá a fhios againn go bhfuil bogearraí riaracháin i bhfeidhm ag neart scoileanna cheana féin, agus tá an Roinn ag obair i gcomhpháirt le soláthraithe na mbogearraí riaracháin scoile chun próisis a chur i bhfeidhm a cheadóidh dá mbogearraí sioncronú le POD.

Is féidir teacht bunachar POD a rochtain trí thairseach ESInet. Seo í an teicneolaíocht chéanna atá in úsáid don Chóras Éilimh Ar Líne (OLCS), scéim na nOibreacha Samhraidh agus feidhmeanna eile.

Cad Anois?

Táimid ag ag dul i dteagmháil anois agat a iarraidh go dtosaíonn do scoil chun dul ar aghaidh chuig an mbliain acadúil 2015/2016 agus go dtosóidh do scoil ag cur sonraí aonair bhur ndaltaí isteach sa bhunachar POD don bhliain acadúil 2015/2016. Roimh dul ar aghaidh go dtí an bhliain acadúil ina dhiaidh sin, bí cinnte go bhfuil sé marcáilte ar an mbunachar sonraí más aon cheann de do dhaltaí atá ag fágáil.

Tá sé seo tábhachtach go háirithe do dhaltaí a bheidh ag dul go dtí bunscoileanna eile mar go bhfuil na scoileanna eile a bhfuil ag fanacht ar allmhairiú taifid seo dalta. Is féidir le scoileanna na sonraí seo a chur isteach chomh fada le deireadh mhí na Samhain 2015.  Is féidir sonraí a chur isteach de réir a chéile - ní gá bhur bhfaisnéis daltaí uile a chur isteach in aon iarracht amháin.

Conas?

Tá trí bhealach inar féidir le scoileanna a sonraí daltaí a chur isteach i POD:

Is féidir le scoileanna a sonraí daltaí aonair a chur isteach de láimh go díreach ar an  mBunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna trí logáil isteach ar Esinet ag www.esinet.ie (moltar an rogha seo mar an ceann is éasca do scoileanna nach bhfuil soláthraí bogearraí acu).  Tá an próiseas seo simplí ach, mar sin féin, mar thagairt, tá físeáin teagaisc agus lámhleabhair oiliúna ullmhaithe againn ar an gcaoi chun é seo a dhéanamh.

Is féidir le scoileanna sonraí Naoínáin Shóisearacha 2015/2016 a chur isteach i dteimpléad Excel curtha ar fáil ag an Roinn agus a sheoladh ar ais chugainn le lódáil sa Bhunachar Sonraí Ar Líne do Bhunscoileanna. Tá an teimpléad ar fáil ar iarratas ó pod@education.gov.ie. Má ghlacann tú an rogha seo, tabhair faoi deara nach mór an teimpléad a huaslódáil tríd Esinet.

Do scoileanna a bhaineann úsáid as bogearraí riaracháin, tá sonraí ar fáil ar ár suíomh gréasáin maidir leis na nósanna imeachta atá curtha ar bun ag gach ceann de na soláthraithe bogearraí chun sonraí a uaslódáil ó chórais riaracháin reatha chuig POD. Má tá tuilleadh fiosruithe agat maidir leo sin, déan teagmháil leis na soláthraithe bogearraí ar an gcéad dul síos.

Tá leagan Gaeilge de na scáileáin POD ar fáil freisin.

Déan teagmháil linn

Tá deasc chabhrach POD curtha ar bun a bheidh ar fáil chun cuidiú le scoileanna a bhfuil fiosruithe POD acu. Má tá fiosrú nó tuairim ar bith agat ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil linn ag pod@education.gov.ie  Cuir uimhir rolla do scoile ar gach comhfhreagras le do thoil.

Físeáin Teagaisc agus Lámhleabhair Oiliúna

Soláthraithe Bogearraí