Scéim Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha

Scéim Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha 2019

Critéir/Treoirlínte

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ar lorg iarratas ar dheontais faoin Scéim Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha 2019 seanbhunaithe. Is í aidhm na scéime tacaíocht a chur ar fáil trí dheontas airgid a thabhairt do thionscnaimh sheanbhunaithe atá ar mhionscála i dtaca le hoideachas ceol neamh-phríomhshrutha /ceol pobail nach bhfuil aon rochtain acu ar mhaoiniú poiblí de chineál eile nó nach bhfuil ach rochtain theoranta acu air. Níl sé i gceist go n-úsáidfí na deontais i gcomhair caiteachas caipitiúil, amhail costais struchtúraigh/tógála, ach is féidir iad a úsáid chun uirlisí nó trealamh a cheannach, nó i gcomhair teagaisc. €100,000 an buiséad iomlán atá ar fáil in 2019.

Déanfaidh an Coiste um Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha arna mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna na hiarratais a bhreithniú. Tabhair ar aird nach mbaineann bronnadh dheontas Sparánachta ach le 2019 amháin agus go bhfuil an scéim á reáchtáil ar bhonn bliantúil, faoi láthair.

Chun Iarratas a Chur Isteach

Íoslódáil an fhoirm iarratais, clóscríobh agus comhlánaigh gach rannán.

Ní mór iarratais a chur isteach mar cheangaltán ríomhphoist, agus MAR SIN AMHÁIN, chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas – nmmebs@education.gov.ie.

Dáta deiridh Iarratais 2019: ­­­­­­­­­­­­Dé hAoine, 10 Bealtaine 2019


Critéir Roghnúcháin Iarratas

Breithneofar iarratais ó eagraíochtaí/grúpaí a léiríonn na gnéithe seo a leanas:

 • Dea-theist sheanbhunaithe maidir le soláthar oideachas ceoil
 • Soláthar seirbhíse sa réimse oideachas ceoil/ceol pobail neamh-phríomhshrutha
 • Soláthar oideachas ceoil neamh-phríomhshrutha do dhaoine óga 18 mbliana nó níos óige
 • Torthaí láidre foghlama do rannpháirtithe

Tabharfar tús áite do na heagraíochtaí/grúpaí siúd ar féidir leo a léiriú go bhfreastalaíonn siad ar ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch.

Cuirfidh inmhianaitheacht na ngnéithe seo a leanas bonn eolais faoinár roghnú moltaí:

 • Bheith scaipthe ar fud na tíre, nuair is féidir
 • Réimse de sheánraí ceoil
 • Cothromaíocht maidir le cuir chuige atá praiticiúil agus teoiriciúil

Grúpaí gan a oiread tosaíochta/grúpaí neamh-incháilithe:

 • Ní bheidh scoileanna ná institiúidí eile incháilithe ar iarratas a chur isteach
 • Ní chuirfear maoiniú ar fáil ach amháin do thionscnaimh oideachais a bhaineann le ceol neamh-phríomhshrutha lasmuigh den scoil agus curaclam na scoile
 • Ní bheidh Comhpháirtíochtaí Oideachas Ceoil atá ag fáil maoiniú Music Generation tráth an iarratas a chur isteach incháilithe ar chur isteach
 • Níl comhlachtaí brabúis incháilithe ar iarratas a chur isteach
 • Níl daoine óga aonair faoi bhonn 18 mbliana incháilithe ar iarratas a chur isteach
 • Níl grúpaí a bhíonn ag seinm ar bhonn gairmiúil incháilithe ar iarratas a chur isteach