Scéim Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha

Scéim Sparánacht Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha 2021

Critéir/Treoirlínte

Tá sé mar aidhm ag an scéim tacaíocht a sholáthar i bhfoirm deontas airgid, do thionscnaimh oideachas ceoil neamh-phríomhshrutha/tionscnaimh ceoil pobail atá bunaithe cheana, ar scála níos lú, a bhfuil rochtain theoranta nó gan aon rochtain acu ar mhaoiniú poiblí de chineálacha eile. Is féidir na deontais a úsáid chun uirlisí, trealamh eile agus teagasc a cheannach. Ní cóir go n-úsáidfí na deontais ar chaiteachas caipitil ar nós costais struchtúracha nó tógála. Is é an buiséad iomlán atá ar fáil i 2021 ná €100,000.

Déanfaidh an Coiste um Oideachas Ceoil Neamh-Phríomhshrutha arna mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna na hiarratais a bhreithniú. Tabhair ar aird nach mbaineann bronnadh dheontas Sparánachta ach le 2021 amháin agus go bhfuil an scéim á reáchtáil ar bhonn bliantúil, faoi láthair.

Chun Iarratas a Chur Isteach

Íoslódáil an fhoirm iarratais, clóscríobh agus comhlánaigh gach rannán.

Ní mór iarratais a chur isteach mar cheangaltán ríomhphoist, agus MAR SIN AMHÁIN, chuig an seoladh ríomhphoist seo a leanas – nmmebs@education.gov.ie.

Dáta deiridh Iarratais: ­­­­­­­­­­­­Dé hAoine, 7 Bealtaine 2021


Critéir Roghnúcháin Iarratas

Breithneofar iarratais ó eagraíochtaí/grúpaí a léiríonn na gnéithe seo a leanas:

 • Dea-theist sheanbhunaithe maidir le soláthar oideachas ceoil
 • Soláthar seirbhíse sa réimse oideachas ceoil/ceol pobail neamh-phríomhshrutha
 • Soláthar oideachas ceoil neamh-phríomhshrutha do dhaoine óga 18 mbliana nó níos óige
 • Torthaí láidre foghlama do rannpháirtithe

Tabharfar tús áite do na heagraíochtaí/grúpaí siúd ar féidir leo a léiriú go bhfreastalaíonn siad ar ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch.

Cuirfidh inmhianaitheacht na ngnéithe seo a leanas bonn eolais faoinár roghnú moltaí:

 • Bheith scaipthe ar fud na tíre, nuair is féidir
 • Réimse de sheánraí ceoil
 • Cothromaíocht maidir le cuir chuige atá praiticiúil agus teoiriciúil

Grúpaí gan a oiread tosaíochta/grúpaí neamh-incháilithe:

 • Ní bheidh scoileanna ná institiúidí eile incháilithe ar iarratas a chur isteach
 • Ní chuirfear maoiniú ar fáil ach amháin do thionscnaimh oideachais a bhaineann le ceol neamh-phríomhshrutha lasmuigh den scoil agus curaclam na scoile
 • Ní bheidh Comhpháirtíochtaí Oideachas Ceoil atá ag fáil maoiniú Music Generation tráth an iarratas a chur isteach incháilithe ar chur isteach
 • Níl comhlachtaí brabúis incháilithe ar iarratas a chur isteach
 • Níl daoine óga aonair faoi bhonn 18 mbliana incháilithe ar iarratas a chur isteach
 • Níl grúpaí a bhíonn ag seinm ar bhonn gairmiúil incháilithe ar iarratas a chur isteach