Teastas Sóisearach 2020

Scrúduithe na Sraithe Sóisearaí in 2020: Ceisteanna agus Freagraí

www.education.ie/covid19

Déanfar an leathanach seo a nuashonrú de réir mar a bheidh eolas nua ar fáil. Dá bhrí sin, déan é a athsheiceáil ó am go ham, le do thoil.

Cad iad na cinntí a rinneadh maidir le scrúduithe na Sraithe Sóisearaí? 

 • Ar an 19 Márta, i ndiaidh an fhógra go mbeadh scoileanna dúnta go dtí an 29 Márta mar thoradh ar chomhairle sláinte poiblí, d'fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh TD, go gcuirfí ar ceal na tástálacha ar fheidhmíocht phraiticiúil sa tSraith Shóisearach a bhí le bheith ar siúl ón 23 Márta go dtí an 3 Aibreán.
 • Ina theannta sin, cuireadh siar go dtí an 15 Bealtaine na dátaí chun obair thionscadail agus obair chúrsa, a bhí le bheith críochnaithe ar dhátaí idir an 20 Márta agus an 24 Aibreán, a chur isteach. 
 • Ar an 10 Aibreán, nuair a fógraíodh go bhfanfadh na scoileanna dúnta nó go bhfógrófaí a mhalairt, d'fhógair  an tAire go gcuirfí scrúduithe agus measúnuithe scoilbhunaithe, a dhéanfaí a reáchtáil go luath sa scoilbhliain nua, in ionad scrúduithe stáit na Sraithe Sóisearaí i mí an Mheithimh. Dúirt an tAire go mbeadh comhráite ar siúl le ceardchumainn na múinteoirí agus le bainistíocht na scoileanna chun go bhféadfaí na scrúduithe agus na measúnuithe sin a chur i gcrích mar mheasúnuithe scoilbhunaithe.

Cad a fógraíodh ar an 29 Aibreán? 

 • Tá sonraí maidir leis an measúnú scoilbhunaithe agus na socruithe maidir le tuairisciú do scoláirí a bhfuil an tSraith Shóisearach á críochnú acu i mí na Bealtaine 2020 fógartha ag an Aire anois. Tugadh na sonraí sin chun críche tar éis don Aire comhairle a fháil ón ngrúpa comhairleach a bhunaigh sé chun pleanáil theagmhasach a dhéanamh do na scrúduithe stáit in 2020. I measc bhaill an ghrúpa tá ionadaithe uathu seo a leanas: scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí, bainistíocht scoileanna agus comhlachtaí bainistíochta, Coimisiún na Scrúduithe Stáit, an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais agus an Roinn. 
 • D’fhógair an tAire freisin gur cheart go ndéanfadh scoileanna na measúnuithe sin a chríochnú agus a mharcáil roimh an 29 Bealtaine 2020 agus ní go luath sa scoilbhliain nua mar a moladh i dtús báire.

Cén fáth a bhfuil an dáta do na measúnuithe bogtha chun cinn go dtí mí na Bealtaine 2020 anois? 

 • Léirigh grúpa comhairleach na bpáirtithe leasmhara imní maidir leis an strus a d'fhéadfadh a bheith ar scoláirí a bhí chun na scrúduithe scoilbhunaithe a dhéanamh go luath sa scoilbhliain nua, mar go gceapfadh scoláirí go mbeadh orthu tréimhse iomlán an tsamhraidh a chaitheamh i mbun staidéir do na scrúduithe sin. Bhíothas ag iarraidh freisin na tionchair shuaiteacha a bheadh ag víreas Covid-19 ar scoilbhliain eile a mhaolú.
 • Tar éis dó éisteacht leis an gcomhairle ón ngrúpa comhairleach, d’aontaigh an tAire an dáta do na measúnuithe a thabhairt ar aghaidh go dtí mí na Bealtaine 2020.

Cad iad sonraí na measúnuithe scoilbhunaithe do mhí na Bealtaine 2020?

Is iad seo a leanas príomhshonraí na socruithe do na measúnuithe:

 • Déanfar an measúnú ar ghnóthachtálacha foghlama scoláirí i ngach ábhar ag leibhéal na scoile agus beidh sé bunaithe ar an eolas gairmiúil atá ag an múinteoir ar fhoghlaim gach scoláire. 
 • Beidh saoirse ag scoileanna na cineálacha measúnuithe scoilbhunaithe is oiriúnaí a roghnú lena gcur i bhfeidhm.
 • Féadfaidh scoileanna réimse fianaise a roghnú le húsáid chun bonn eolais a chur faoina measúnú ar ghnóthachtálacha scoláirí. D’fhéadfaidís seo a leanas a bheith san áireamh iontu sin:
  • Fianaise atá ar fáil ó thascanna, tástálacha, dialanna tascanna, tionscadail, obair phraiticiúil agus obair eile a cuireadh i gcrích le linn an dara agus an tríú bliain
  • Measúnuithe rangbhunaithe a chuir na scoláirí i gcrích sa dara bliain agus sa tríú bliain 
  • Scrúduithe a dearadh sa scoil, tascanna, tionscadail, sannacháin, ceisteanna a mbaineann stíl aiste leo, cuir i láthair, nó tascanna eile a roghnóidh an múinteoir as an réimse de chuir chuige a aontaíodh ag leibhéal na scoile.
 • Ba cheart go nglacfadh gach scoil cur chuige scoile uile maidir le measúnú agus tuairisciú a dhéanamh ar ghnóthachtáil scoláirí tar éis dul i gcomhairle le múinteoirí. Ba cheart go ndéanfadh bord na scoile cumarsáid le tuismitheoirí agus le scoláirí maidir leis an gcur chuige atá beartaithe aige agus an tréimhse ama chun na measúnuithe a chríochnú. 
 • I gcás gach ábhair, ba cheart go gcinnfeadh na múinteoirí ábhair ar leith an fhianaise ar fhoghlaim a bheidh á húsáid agus aon mhodh measúnaithe a roghnófar i gcomhthéacs an chuir chuige scoilbhunaithe a glacadh.
 • Ba cheart go mbeadh scóip theoranta ag baint le haon mheasúnú breise nó le haon chineál eile taisc ag deireadh na bliana agus go mbeadh an cur isteach a rinneadh ar fhoghlaim scoláirí in 2020 á chur san áireamh agus go n-aithneofaí nach mbeadh roinnt scoláirí ábalta tabhairt faoi mheasúnuithe breise den sórt sin mar gheall ar dheacrachtaí a d’easair as pandéim Covid-19.
 • Ba cheart go ndéanfadh an múinteoir ranga na measúnuithe rangbhunaithe a cheapadh agus a mharcáil. Ba cheart go mbeadh teacht ag gach scoláire sa rang ar an bhformáid mheasúnaithe a roghnófar. 
 • Ba cheart go gcuirfí ualú níos mó i bhfeidhm ar obair a chríochnaigh scoláirí sular dúnadh na scoileanna ar an 12 Márta 2020. Féadfar obair a críochnaíodh tar éis an dáta sin a chur san áireamh ach ba cheart go mbeadh múinteoirí airdeallach maidir leis an tionchar a bheidh ag dúnadh scoileanna ar chumas scoláirí breis foghlama a dhéanamh i ndiaidh an 12 Márta 2020. Mar shampla, b’fhéidir nach mbeadh roinnt scoláirí ábalta aon tascanna measúnaithe sa bhreis a dhéanamh mar gheall ar dheacrachtaí a d'eascair as géarchéim Covid-19. I gcúinsí den chineál sin, féadfar an measúnú ar fhoghlaim scoláirí agus an tuairisc ar a ngnóthachtáil a eisíonn an scoil a bhunú go hiomlán ar an obair a cuireadh i gcrích roimh an 12 Márta. 
 • Nuair is ábhartha, ba cheart go gcuirfeadh modh nó formáid an mheasúnaithe scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais (SEN) acu san áireamh.

Cén Tuairisciú agus cén Teastasú a gheobhaidh scoláirí na Sraithe Sóisearaí in 2020?

In 2020, tabharfar aitheantas do ghnóthachtáil foghlama scoláirí le cineál teastasaithe faoi leith a ceapadh chun freastal ar na cúinsí eisceachtúla atá tagtha chun cinn de bharr phandéim COVID-19. Beidh dhá ghné ag baint le teastasú scoláirí:

 • Tuairisc Scoile ina leagfar amach gnóthachtálacha foghlama scoláirí sa tSraith Shóisearach. Ba cheart go bhfaigheadh scoláirí tuairisc scríofa óna scoil ar an réimse leathan foghlama atá gnóthaithe acu i ngach ábhar, gearrchúrsa agus/nó aonad tosaíochta foghlama ag deireadh na Sraithe Sóisearaí. Cuirfidh a gcuid múinteoirí an measúnú sin ar a gcuid foghlama ar fáil. Chomh maith leis sin, cuirfidh an tuairisc deis ar fáil chun gnéithe eile den ghnóthachtáil a thuairisciú, lena n-áirítear an clár folláine a chuir na scoláirí i gcrích. Beidh saoirse ag scoileanna maidir leis an gcaoi a dtiocfar ar an measúnú sin agus maidir leis an bhformáid ina gcuirfear an tuairisc ar fáil. Ba cheart an tuairisc a chur ar fáil do scoláirí agus dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí chomh luath agus is féidir tar éis scoilbhliain 2019/20 a bheith críochnaithe.

 • Teastas Stáit ón Roinn Oideachais agus Scileanna a chuireann in iúl go bhfuil an tSraith Shóisearach críochnaithe. Ba cheart go mbeadh Teastasú Stáit le fáil ag scoláirí ón Roinn Oideachais agus Scileanna ina gcuirtear in iúl dóibh go bhfuil trí bliana d’oideachas na Sraithe Sóisearaí críochnaithe acu i líon ábhar/i bhfoghlaim tosaíochta. San áireamh ansin beidh liosta de na hábhair, de na gearrchúrsaí agus de na haonaid tosaíochta foghlama a ndearnadh staidéar orthu agus an leibhéal ag a ndearnadh staidéar ar an ábhar. Cuirfear an teastas seo ar fáil go luath i scoilbhliain 2020/21.
 • Conas a théann an fógra a rinneadh ar an 29 Aibreán i gcion ar Fhoghlaimeoirí Lánfhásta? 

 • Cuirfidh Coimisiún na Scrúduithe Stáit (CSS) socruithe faoi leith i bhfeidhm d’fhoghlaimeoirí lánfhásta a bhfuil an tsolúbthacht acu staidéar a dhéanamh ar ábhar nó ar ábhair ag leibhéal na Sraithe Sóisearaí laistigh de bhliain acadúil amháin. 
 • Cinnteoidh na socruithe sin go dtabharfar deis do na foghlaimeoirí lánfhásta sin an scrúdú deiridh a dhéanamh san ábhar nó sna hábhair ar chláraigh siad dóibh. Beidh na scrúduithe sin ar siúl i bhfómhar na bliana 2020 agus déanfar an t-am faoi leith a chinneadh chomh luath agus is féidir. Cuirfidh CSS tuilleadh sonraí ar fáil.

Cén fáth ar cuireadh scrúduithe scoilbhunaithe in ionad scrúduithe stáit na Sraithe Sóisearaí? 

 • Cinneadh scrúduithe scoilbhunaithe a chur in ionad Scrúduithe Stáit na Sraithe Sóisearaí chun tosaíocht a thabhairt do reáchtáil scrúduithe na hArdteistiméireachta agus chun go mbeadh an oiread spáis agus is féidir ar fáil i scoileanna do scoláirí a bheadh ag déanamh scrúduithe na hArdteistiméireachta, dá mba ghá sin, ar chúiseanna a bhaineann le scaradh sóisialta.

An mbeidh ar scoláirí na Sraithe Sóisearaí táillí scrúdaithe a íoc anois ó tharla gur cuireadh scrúduithe agus measúnuithe scoilbhunaithe in ionad scrúduithe stáit na Sraithe Sóisearaí i mí an Mheithimh? Cad faoi scoláirí a bhfuil a gcuid táillí íoctha cheana féin acu?

 • Ní bheidh ar scoláirí táillí scrúdaithe a íoc le CSS maidir le scrúduithe na Sraithe Sóisearaí in 2020 agus déanfaidh CSS aisíocaíocht gan cheist leo siúd a d’íoc cheana féin.

Conas a rachaidh an fógra a rinneadh ar an 29 Aibreán i gcion ar scoláirí a bhfuil sé i gceist acu cur isteach ar Phrintíseacht? 

 • Éilítear bunchaighdeán i Scrúdú an Teastais Shóisearaigh i gcás roinnt de na cláir phrintíseachta.  Beidh socruithe leasaithe i bhfeidhm do scoláirí na Sraithe Sóisearaí in 2020, chun na cúinsí ar leith a bhaineann leis an gcohórt scoláirí seo a chur san áireamh.  Beidh sonraí breise á bhfoilsiú ag SOLAS ar www.apprenticeship.ie.

Nuashonraithe: An 29 Aibreán 2020