Clár Athghairme Scileanna ICT agus Springboard

Clár Athghairme Scileanna ICT agus Springboard

Seoladh Springboard den chéad uair mar chuid de Thionscnamh Post an Rialtais sa bhliain 2011. Is tionscnamh sonrach é ina ndírítear go straitéiseach ar chúrsaí ardoideachais saor in aisce a chistiú ionas gur féidir le cuardaitheoirí poist uasoiliúint nó athoiliúint a fháil i réimsí ina bhfuil easnaimh shainaitheanta scileanna sa mhargadh saothair nó i réimsí ina bhfuil deiseanna sainaitheanta fostaíochta. Tá cúrsaí Springboard sa raon idir leibhéal 6 agus leibhéal 9 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí. Soláthraítear cúrsaí i réimsí amhail an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC), an déantúsaíocht, seirbhísí idirnáisiúnta airgeadais, an fháilteachas agus scileanna fiontraíochta/scileanna tionscnamh gnó. Tairgtear socrúcháin oibre i mbeagnach gach ceann de na cúrsaí.

an clár tiontaithe scileanna TFC á chur ar fáil mar chuid den Phlean Gníomhaíochta TFC 2014 - 2018 atá faoi stiúir ag an Rialtas agus ag an Lucht Tionscail. Tá an clár dírithe ar chuardaitheoirí poist a bhfuil cáilíocht leibhéal 8 nó cáilíocht choibhéiseach acu cheana féin agus a bhfuil cumas agus inniúlacht bhunúsach acu chun tabhairt faoi dhianchlár lánaimseartha staidéir agus taithí oibre ar mhaithe le scileanna ríomhchláraithe a ghnóthú ar leibhéal céime onóraí. Tá an clár tiontaithe scileanna TFC ar fáil do rannpháirtithe incháilithe ar bhonn cúrsa pháirtaimseartha dhá bhliain freisin.

Ionchorprófar cúrsaí agus cláir thiontaithe scileanna TFC in Springboard+ 2016, agus cuirfear os cionn 5,825 áit ar fáil ar 180 cúrsa in 36  institiúidí oideachais ar fud na hÉireann.  Tá na cúrsaí ar fad a roghnaíodh le haghaidh maoiniú faoi Springboard+ 2016 i réimsí sainaitheanta scileanna fiontraíochta bunaithe ar thaighde Shainghrúpa ar Riachtanais Scileanna don Todhchaí. Roghnaíodh cúrsaí tar éis glaoch iomaíoch ar thograí ó phainéal meastóireachta neamhspleách le critéir fhoilsithe lenar áiríodh luach ar airgead, seachadadh solúbtha, rannpháirtíocht le tionscal agus ábharthacht scileanna. Beidh na cúrsaí a faomhadh lena maoiniú in 2016 sna réimsí scileanna seo a leanas: TFC, déantúsaíocht ar a n-áirítear earnáil na bithchógaisíochta, foirgníocht, seirbhísí idirnáisiúnta airgeadais, fiontraíocht, scileanna tras-fhiontair agus earnáil an fháilteachais.

Reáchtáiltear cúrsaí Springboard agus an clár tiontaithe scileanna TFC mar chomhthionscnamh faoi bhratach Springboard+ anois.

Tá cúrsaí Springboard+ á gcistiú go hiomlán ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ní ghearrtar aon táillí ar rannpháirtithe ina leith.

Is é an Ciste Náisiúnta Oiliúna a chistíonn Springboard+. Faightear comhchistiú ón Aontas Eorpach faoi Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) freisin mar chuid de Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

Cuimsíonn Springboard+ 2017cúrsaí Springboard agus na cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha atá á reáchtáil mar chuid den chlár tiontaithe scileanna TFC. Déanfar soláthar ann do 6,471 áit ar 198 gcúrsa in institiúidí oideachais poiblí agus príobháideacha ar fud na hÉireann. Maidir leis na cúrsaí a roghnaíodh lena gcistiú faoi Springboard+ 2017, tá siad go léir i réimsí ina bhfuil riachtanais shainaitheanta scileanna fiontraíochta. Ba é painéal neamhspleách meastóireachta a roghnaigh na cúrsaí sin tar éis glao iomaíoch ar thograí. Bhain an painéal leas as critéir fhoilsithe le linn na meastóireachta, lenar áiríodh luach ar airgead, soláthar solúbtha, rannpháirtíocht leis an tionscal, agus ábharthacht na scileanna. Is sna réimsí scileanna seo a leanas atá na cúrsaí a ceadaíodh lena gcistiú sa bhliain 2017: TFC; an déantúsaíocht, lena n-áirítear an earnáil bithchógaisíochta; seirbhísí airgeadais; an fhiontraíocht; agus an earnáil fáilteachais.

Leathnú na gcritéar incháilitheachta do Springboard+ 2017: Faoi Springboard+ 2017, leathnaíodh na critéir incháilitheachta ionas go n-áireofaí leo cúramaithe baile agus daoine atá san fhostaíocht, lena n-áirítear daoine féinfhostaithe atá ag iarraidh uasoiliúint, athoiliúint nó trasoiliúint a fháil san earnáil Bithchógaisíochta/Teicneolaíochta Leighis, agus daoine atá san fhostaíocht nó san fhéinfhostaíocht san earnáil TFC agus a bhfuil cáilíocht leibhéal 7 acu agus atá ag iarraidh cáilíocht leibhéal 8 a ghnóthú. 

Cuireadh beagnach 47,000 áiteanna ardoideachais saor in aisce ar fáil go dtí seo faoi Springboard+

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá tuilleadh faisnéise faoi Springboard+ 2017, lena n-áirítear na riachtanais iontrála agus na critéir incháilitheachta, ar fáil ar shuíomh Gréasáin tiomnaithe le haghaidh faisnéise agus iarratas: www.springboardcourses.ie. Cuirfear iarratais isteach ar líne. Is faoi sholáthraithe cúrsaí aonair a bheidh sé a chinneadh cén dóigh a ndámhfar áiteanna ar a gcuid clár.


Glao Iomaíoch ar thograí atá le maoiniú faoi Springboard+ 2018.

Tá an t-Aire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton TD, i gcomhar leis an Aire Stáit ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, John Halligan TD tar éis glao iomaíoch a chur amach do sholáthraithe Ardoideachais go léir le haghaidh tograí cúrsa a mhaoineofar faoi Springboard+ 2018.

I mbliana, don chéad uair, leathnófar cúrsaí Springboard+ 2018 le go n-osclófar na cúrsaí go léir anois do dhaoine, beag beann ar a stádas fostaíochta.

  • Beidh cúrsaí leibhéal 6 saor in aisce do gach rannpháirtí go fóill.
  • Leanfaidh oibrithe atá ag filleadh (cúramaithe baile) agus iad siúd atá ag fáil sochar áirithe, Sochar Cuardaitheora Poist san áireamh, de theacht a bheith acu ar chúrsaí saor in aisce.
  • Maoineoidh an Rialtas 90% de tháille an chúrsa do rannpháirtithe na gcúrsaí NFQ leibhéal 7 – 9, ní bheidh ar rannpháirtithe ach 10% den táille a íoc.

Is é 13.00 ar an Aoine 2ú Márta 2018 an dáta deiridh a nglacfar le tograí.

Ní mór aon cheisteanna a bhaineann leis an bpróiseas Glaonna le haghaidh 2018 a chur i r-phost chuig springboard@hea.ie agus déanfar freagraí trí r-phost.

Déanfaidh painéal saineolaithe a bhfuil taithí tionscail agus oideachais acu, le tacaíocht ón HEA, cinntí ar thograí le haghaidh maoinithe. Déanfaidh iniúchóir neamhspleách próisis maoirseacht ar an bpróiseas measúnaithe agus roghnúcháin.

Is féidir le hiarrthóirí atá ag iarraidh páirt a ghlacadh in Springboard+ 2018 eolas iomlán a fháil ar chúrsaí faofa ar an suíomh gréasáin atá tiomnaithe d’eolas agus d’iarratais le linn Meithimh 2018 ag www.springboardcourses.ie

 Irelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpgEU_ESF_logo_ga