Roghanna Uasoiliúna agus Athoiliúna

Irelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpgEU_ESF_logo_ga

Tá an Clár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim 2014-2020 arna chómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus an CSTE agus tá leithdháileadh ar leith ann ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

Clár Athghairme Scileanna ICT agus Springboard

Thosaigh Springboard i 2011 mar chuid de Thionscnaíoch Post an Rialtais. Déanann sé comhlánú ar chroíchóras oideachais agus oiliúna an Stáit agus solathraíonn sé deiseanna uas-sciliú agus athsciliú ardoideachais saor in aisce nó 90% maoinithe i réimsí atá aitheanta maidir le riachtanais scileanna. Ba iad daoine dífhostaithe a raibh stair fostaíochta cheana acu a bhí mar phríomh-spriocghrúpa nuair a bunaíodh an tionscnamh. Le blianta beaga anuas, agus laghdú tagtha ar an líon daoine ar anmbeochlár, tá an fócas athraithe chun níos mó daoine a chur san áireamh.

Tá an Clár Tionchúcháin Scileanna TEC á sholáthar mar chuid de chomh-Phlean Gnímh TEC 2019 – 2022 Rialtais-Tionsclaíochta. Tá an clár dírithe ar chuardaitheoirí poist a bhfuil cáilíocht ag leibhéal 8 nó a chomhionann acu cheana agus a bhfuil sé mar acmhainn agus mar bhunchumas acu tabhairt faoi dhianchlár staidéir agus taithí oibre, ar bhonn lánaimseartha nó páirtaimseartha, chun scileanna ríomhchlárúcháin TEC ag leibhéal onóracha a bhaint amach. 

Déantar cúrsaí Springboard agus an clár tiontúcháin scileanna TEC a reachtáil anois mar chomhfhiontar faoin mbranda meirge Springboard+.

Bíonn cúrsaí Springboard+ ag Leibhéal 6 (Teastas) go Leibhéal 9 (Máistreacht) ar an gCreat Cáilíochta Náisiúnta (CNN/NFQ) agus déantar iad a sholáthar in áisínteachtaí oideachais poiblí agus príobháideacha ar fud na tíre. Bíonn oiliúint chun ullmhachta poist mar chuid de gach cúrsa agus ina bhformhór bíonn deiseanna ar fáil do shocrúchán oibre, don fhoghlaim tionscnamh-bhunaithe nó do chuairteanna ar láithreacha tionsclaíocha de réir mar a oireann.

Tá Springboard+ maoinithe ag an gCiste Oiliúna Náisiúnta le comh-mhaoiniú ón Aontas Eorpach faoi Chiste Sóisialta na hEorpa, mar chuid den Chlár CSE (ESF) don Infhostaíocht, don Chuimsiú agus don Fhoghlaim 2014-2020.