Iar-Ardteistiméireachta (PLC)

Cur Síos

Is ionann an clár Iar-Ardteistiméireachta (PLC) agus clár lánaimseartha do dhaoine óga ar chríochnaigh a gcúrsa Ardteistiméireachta agus do dhaoine fásta atá ag filleadh ar an oideachas. Cuireann scoileanna Coistí Gairmoideachais cúrsaí PLC ar fáil de ghnáth, agus tá roinnt soláthair i Scoileanna Deonacha agus Pobail agus Cuimsitheacha. Is ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) Leibhéal 5 a bhíonn cúrsaí PLC de ghnáth.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir le daltaí páirt a ghlacadh sa chlár trí theagmháil a dhéanamh leis Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) is gaire dóibh nó leis an scoil a chuireann cúrsaí PLC ar fáil is gaire dóibh.

Tá scéim deontas cothabhála ar fáil ar féidir le daltaí PLC iarratas a dhéanamh air. Tá an scéim cothabhála tástáilte ó thaobh acmhainne agus íoctar deontais ar bhealach atá ag teacht le híocaíocht scéimeanna tacaíochta reatha do mhic léinn tríú leibhéal. Tá iarratais deontas ar fáil ó Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna).

Faoi Scéim na Nasc Ardoideachais, déantar áiteanna ar chúrsaí roghnaithe sna hInstitiúidí Teicneolaíochta a leithdháileadh ar bhonn na gnóthachtála atá bainte amach ag iarrthóirí, ó thaobh dámhachtainí de, ar chúrsaí PLC. Tá sonraí ar fáil ó phríomhoide nó ó threoirchomhairleoir na scoile nó ó QQI (Teil: (01) 9058100).

Teagmháil

R-phost: plc@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Roinn Breisoideachais, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, N37 X659.