Gearáin i dTaobh Institiúdí Tríúr Leibhéal

Tá Ollscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta ina n-institiúidí uathrialacha de réir bhrí Acht na nOllscoileanna 1997 agus an Achta um Institiúidí Teicneolaíochta 2006. Faoi théarmaí na nAchtanna ábhartha, tá rialú agus bainistíocht laethúil na n-institiúidí seo de dhualgas ar na Comhlachtaí Rialaithe agus ar bhainisteoireacht na n-institiúidí ábhartha.

Éilítear ar gach ollscoil agus institiúid teicneolaíochta nósanna imeachta foirmiúla gearáin a bheith i bhfeidhm acu. De ghnáth, ní agraítear na nósanna imeachta foirmiúla gearáin ach amháin tar éis nósanna imeachta neamhfhoirmiúla a ídiú. Is féidir sonraí ar na nósanna imeachta foirmiúla gearáin a fháil ar láithreáin Ghréasáin na n-institiúidí ábhartha

Má cheapann tú gur caitheadh go míchuí leat nó mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh a rinneadh maidir le do ghearán, tá sé de cheart agat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Ombudsman. De réir dlí is féidir leis an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar na gearáin atá déanta faoi ghníomhaíochtaí nó gnáthaimh riaracháin ar bith chomh maith le moilleanna nó neamhghníomhaíocht agus tú ag déileáil leis an údarás. Cuireann an tOmbudsman seirbhís réitigh díospóide ar fáil atá neamhchlaonta, neamhspleách agus saor in aisce.

Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

Oifig an Ombudsman,
6 Ardán Phort an Iarla,
Baile Átha Cliath 2,
D02 W773

Teil: 01 639 5600
R-phost: complaints@ombudsman.ie
www.ombudsman.ie