Deontais do Mhic Léinn

Cá bhféadaim faisnéis a fháil maidir le deontais mhac léinn?

Soláthraíonn www.studentfinance.ie, an láithreán Gréasáin tiomnaithe, faisnéis chuimsitheach maidir le deontais mhac léinn agus le foinsí eile cúnaimh airgeadais amhail an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn agus an Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas.

Cé na téarmaí agus na coinníollacha ginearálta i leith cistithe faoin Scéim Deontas Mac Léinn?

Baineann téarmaí agus coinníollacha príomha an chistithe le hioncam inríofa (acmhainn), cónaitheacht, náisiúnacht agus gnóthachtáil acadúil. Ní mór duit a bheith ag freastal ar chúrsa lánaimseartha in institiúid fhaofa freisin. Le haghaidh faisnéise atá níos mionsonraithe maidir le critéir incháilitheachta, féach www.susi.ie

Is féidir féachaint ar an Scéim Deontas Mac Léinn 2020 agus í a íoslódáil a luaithe is a chuirtear ar fáil í (a bheidh le foilsiú roimh i bhfad) ar láithreán www.susi.ie

Cén cineál cúrsaí atá faofa ar mhaithe le deontas mac léinn? Cé na cúrsaí nach bhfuil faofa?

Le bheith i dteideal iarratas a dhéanamh ar chúnamh airgeadais faoi Scéim Deontais na Mac Léinn, ní mór duit bheith ag freastal ar chúrsa lánaimseartha in institiúid fhaofa, ar nós:

  • Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta (bliain amháin ar fad ar a laghad) laistigh den Stát.
  • Cúrsa fochéime (dhá bhliain ar fad ar a laghad) sa Stát nó i mballstát an AE.
  • Cúrsaí iarchéime (bliain amháin ar fad ar a laghad) sa Stát nó i dTuaisceart Éireann.

Is iad seo a leanas samplaí de chúrsaí nach bhfuil faofa chun críocha deontais:

  • Cianfhoghlaim nó cúrsaí ar líne.
  • Cúrsaí páirtaimseartha nó tráthnóna.
  • Bonnchúrsaí.
  • Cúrsaí atá níos gairide ná na faid íosta a leagtar amach thuas.

Mar sin féin, is féidir a bheith i dteideal faoisimh ó cháin ar tháillí teagaisc (tá tuilleadh faisnéise ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim nó ón oifig áitiúil cánach).

Conas a fhéadaim iarratas a dhéanamh ar dheontas mac léinn?

Tugtha córas nua iarratais ar dheontas ar líne amháin isteach i leith na n-iarratas go léir ar dheontas ón mbliain acadúil 2012/13 ar aghaidh.

I gcás ina bhfuil tú ag cur tús le cúrsa nua, ag athrú do chúrsa nó ag gabháil do chúrsa breise (nua) staidéir sa bhliain acadúil 2020/21, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar líne anois, chuig SUSI (Tacaíocht Uilíocht do Mhac Léinn Éire), an t-údarás nua dámhachtana deontas aonair, trí www.studentfinance.ie.

Ní gá duit fanacht go dtí go bhfuil tú deimhnithe do rogha deiridh de chúrsa coláiste nó chun iarratas a dhéanamh ar dheontas.

Is iad na dátaí deiridh tosaíochta don bhliain acadúil 2020/21 ná an 11 Meitheamh 2020 d'iarratasóirí atá ag déanamh athnuachana agus an 09 Iúil 2020 d'iarratasóirí nua.

Más mac léinn athnuachana thú i.e. mac léinn a fuair deontas anuraidh agus atá ag leanúint ar aghaidh ar an gcúrsa a bhfuair tú an deontas ina leith, déanfaidh d’údarás dámhachtana deontas reatha (d’údarás áitiúil nó do Choiste Gairmoideachais áitiúil) measúnú ort go fóill.

Cén uair a fhéadaim m’iarratas ar dheontas a dhéanamh?

Foilseofar an Scéim Deontas Mac Léinn 2020 roimh i bhfad agus ta córas iarratais ar dheontas ar líne ar fáil.

Féadfaidh tú leanúint ort www.studentfinance.ie a sheiceáil le haghaidh faisnéise agus nuashonruithe idir an dá linn.

Ní gá duit fanacht go dtí go nglacfar thú ar chúrsa chun iarratas a dhéanamh ar dheontas mac léinn – ba cheart duit iarratas a dhéanamh a luaithe is féidir i bhfeidhm d’fhonn áirithiú nach bhfuil aon mhoill ar íocaíocht i gcás ina meastar thú a bheith i dteideal cúnamh deontais.

Conas a fhéadaim teagmháil a dhéanamh le SUSI?

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála do Dheasc Tacaíochta SUSI:

R-phost: support@susi.ie

Teil: 0761 087 874. (Gearrfar an ráta glao náisiúnta ar ghlaonna).

Tá Deasc Tacaíochta SUSI ar fáil le ceist ar bith a fhreagairt i ndáil le deontais mhac léinn idir 9.00r.n. agus 5.30i.n. (Luan go hAoine).

Cá bhfaighidh mé eolas ar Scoláireachtaí á riaradh ag an Roinn?

Chun tuilleadh eolais ar Scéim Sparánachta Tríú Leibhéal, Sparánacht STEM Ernest Walton, an Scéim Scoláireachtaí Uile-Éireann, agus scoláireachtaí iarchéime don Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans féach ar ár scoláireachtaí leathanach