Clár Ógtheagmhála oideachas

Irelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpgEU_ESF_logo_ga

Tá an Clár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim 2014-2020 arna chómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus an CSTE agus tá leithdháileadh ar leith ann ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

Cuireann an clár Ógtheagmhála oideachas, oiliúint agus taithí oibre atá comhtháite agus a mhaireann dhá bhliain ar fáil do luathfhágálaithe dífhostaithe scoile nach bhfuil aon cháilíochtaí nó gairmoiliúint acu agus atá idir 15 bliana d’aois agus 20 bliain d’aois.

Tá beagnach 6,000 áit ar fáil ar fud na tíre faoi scáth Ógtheagmhála. Cuireann Boird Oideachais agus Oiliúna beagnach 3,700 áit de na háiteanna seo ar fáil i mbeagán os cionn 100 ionad Ógtheagmhála. Cuireann FÁS formhór na n-áiteanna eile ar fáil in Ionaid Oiliúna Pobail.

De ghnáth, cuireann an clár oideachas, oiliúint agus taithí oibre atá comhtháite agus a mhaireann dhá bhliain ar fáil. Tá oiliúint bunscoileanna, oiliúint oibre praiticiúla agus oideachas ginearálta mar ghnéithe den chlár, agus déantar úsáid na teicneolaíochta nua a lánpháirtiú i ngach gné d’ábhar an chláir.

Cuirtear béim láidir ar fhorbairt phearsanta, ar na croí-scoileanna nó ar litearthacht/uimhearthacht, ar chumarsáid agus ar TF, agus tá raon roghanna gairme agus clár taithí oibre freisin.

Tá ionaid Ógtheagmhála, atá á mbainistiú ag Boird Oideachais agus Oiliúna, ainmnithe mar ‘ionaid oideachais’ faoin Acht Oideachais, 1998. I 2006, thosaigh Cigireacht na Roinne ag tabhairt faoi mheasúnuithe lán-ionaid ar ionaid Ógtheagmhála na mBoird Oideachais agus Oiliúna.

Tá foghlaimeoirí ar an gclár Ógtheagmhála i dteideal liúntais oiliúna a fháil. Tá liúntais bhreise ar fáil freisin le haghaidh béiltí, taistil agus cóiríochta.

Teagmháil

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an gclár Ógtheagmhála i do cheantar, déan teagmháil le do Boird Oideachais agus Oiliúna áitiúil.