Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0033/2018
Siollabas Gnó – Ardteistiméireacht: Socruithe leasaithe don uasdhátú ar reachtaíocht
Iarbhunoideachas

         download Siollabas Gnó – Ardteistiméireacht: Socruithe leas...
 
0030/2018
Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Próiseas Breithnithe – Conarthaí Tréimhse Éiginnte
 
0029/2018
Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Iasachta do Mhúinteoirí Cláraithe i mBunscoi...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0028/2018
Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóisearaigh/na Sraithe Sóisearaí agus Scrúdú na hArdteistiméireachta sa bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar atá Leagtha Síos do Scrúdú an Teastais Shóis...
 
0027/2018
Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil oideachais agus oiliúna a choinneáil i bhfostaíocht thar a n-aois scoir éigeantaigh 65 bliana d'aois go dtí go mbeidh siad in aois incháilitheachta don Phinsean Ranníocach Stáit
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Soláthar chun ligean d'fhoireann áirithe earnáil o...
 

Údar: Seirbhísí Pinsean

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0024/2018
Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistiméireachta sa Bhliain 2020
Iarbhunoideachas

         download Ábhar Forordaithe do Scrúdú Béarla na hArdteistimé...
 

Le hÉifeacht ó: 23/03/2018

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0023/2018
Leasuithe ar Thuarastail maidir le Roinnt Ball Foirne Le héifeacht 1 Aibreán 2018
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Leasuithe ar Thuarastail maidir le Roinnt Ball Foi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0022/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhunscoileanna I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile (Aibreán 2018 Go Deireadh Na Scoilbhliana 2018/2019)
Iarbhunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta d’Iar-Bhun...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0021/2018
Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunscoileanna Agus Do Scoileanna Speisialta I Limistéir Pleanála Teanga Na Gaeltachta - An Chéad Chéim Fheidhmithe Eile
Bunoideachas

         download Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta Do Bhunsco...
 

Le hÉifeacht ó: 01/04/2018

Le hÉifeacht go: 30/09/2018

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
0018/2018
Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítear Sábháilteacht Tine, i mBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Bainistiú Sábháilteachta & Sláinte, lena n-áirítea...
 

Le hÉifeacht ó: 09/03/2018

Údar: An Rannóg um Breithmheas Caipitil Scoileanna

 
 
 
0017/2018
Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018–2020 (Leanúint ó Chomhaontú Bhóthar Lansdúin) maidir le hOifigigh Cléireachais agus Feighlithe atá fostaithe i mBunscoileanna faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Cléireachais atá fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978 mar aon le hOifigigh Cléireachais agus Feighlithe i bpoist le faomhadh na Roinne...
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíocht...
 
0015/2018
Cur i bhfeidhm beart de réir Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018–2020 (Síneadh ar Chomhaontú Bhóthar Lansdún) maidir le gach Ball Foirne atá fostaithe ag na hInstitiúidí Teicneolaíochta agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath – Rogha chun filleadh ar Uaireanta Oibre Réamhchomhaontú Bhóthar Haddington
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Cur i bhfeidhm beart de réir Chomhaontú Cobhsaíoch...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Le hÉifeacht go: 01/04/2021

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0014/2018
Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2018-2020 (Leanúint ó Chomhaontú Bhóthar Lansdúin) maidir le gach ball Foirne seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta atá fostaithe ag BOOanna - Rogha dul ar ais chuig Uaireanta Oibre Réamh-Chomhaontú Bhóthar Haddington (CBH)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú na mbeart de réir Chomhaontú Chobhsaíocht...
 
0013/2018
Teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna dara leibhéal áirithe i gcomhthéacs Airteagail 44.2.4 de Bhunreacht na hÉireann agus Ailt 30 den Acht Oideachtais 1998
Iarbhunoideachas

         download Teagasc agus adhradh creidimh i scoileanna dara le...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0002/2018
Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU)
Iarbhunoideachas

         download Feidhmiú an Aonaid um Sheirbhísí Tacaíochta Airgea...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
0084/2017
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-20...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0083/2017
Athruithe Ar Thuarastail Múinteoirí Le hÉifeacht 1 Eanáir 2018
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athruithe Ar Thuarastail Múinteoirí Le hÉifeacht 1...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2018

Údar: An Rannóg Pá

 
 
0081/2017
Foilsiú “Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017”
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foilsiú “Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bh...
 

Le hÉifeacht ó: 11/12/2017

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
taifid: 161 to 180 of 403
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach