Ciorcláin Gníomhacha

Ciorcláin Gníomhacha – Liosta de ciorcláin a bheidh i bhfeidhm faoi láthair . Cuirtear iad i láthair in ord dátaí.

Twitter_Logo @Education_Ire – Fógraí faoi Ciorcláin nua

Naisc Ghaolmhara:

Aitheantas
Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
0059/2019
Scéim Phíolótach um Phainéal Soláthair Bunscoileanna don Scoilbhliain 2019/2020
Bunoideachas

         download Scéim Phíolótach um Phainéal Soláthair Bunscoilean...
 

Le hÉifeacht ó: 26/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2020

Údar: Rannóg Oideachais Mhúinteoirí

 
 
 
0058/2019
Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnachta a úsáid le haghaidh Treorach nó le haghaidh riachtanas breise nó le haghaidh riachtanas speisialta oideachais (RSO) in iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhairle maidir le hionstraimí/trialacha measúnac...
 
0057/2019
Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thoghadh
Bunoideachas

         download Boird Bhainistíochta nua i mBunscoileanna a thogha...
 

Le hÉifeacht ó: 24/09/2019

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
0056/2019
Scéim Deontais um Theagasc Baile Dhá Shnáithe - Leanaí gan áit scoile & Leanaí faoi Chúram gan áit scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile Dhá Shnáithe - Le...
 

Údar: Bainistíocht Réadmhaoine agus Ceannach Suíomhanna

 
 
 
0055/2019
Socruithe le haghaidh Chur chun Feidhme an Chreata don tSraith Shóisearach le tagairt faoi leith don scoilbhliain 2019/20
Iarbhunoideachas

         download Socruithe le haghaidh Chur chun Feidhme an Chreata...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Le hÉifeacht go: 30/06/2020

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
0054/2019
Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fostaithe i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéimeanna Saoire do Mhúinteoirí Cláraithe atá fos...
 
0053/2019
Ciorclán Díolúintí ón nGaeilge - Iar-bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Ciorclán Díolúintí ón nGaeilge - Iar-bhunscoileann...
 
0052/2019
Ciorclán ar Díolúintí ón nGaeilge - Bunscoileanna
Bunoideachas

         download Ciorclán ar Díolúintí ón nGaeilge - Bunscoileanna
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
0050/2019
Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a n-íocann scoil aitheanta nó Bord Oideachais agus Oiliúna go díreach leo, ar tuarastail iad a mbeidh éifeacht leo ón 1 Meán Fómhair 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarastail athbhreithnithe na mball foirne uile a ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0049/2019
Athbhreithniú Ar Phá Maidir Le Gach Ball Foirne Seachas Múinteoirí Agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta Atá Fostaithe Ag BOO Le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
BOO

         download Athbhreithniú Ar Phá Maidir Le Gach Ball Foirne Se...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0048/2019
Leasú Ar Thuarastál Rúnaithe Scoile Agus Baill Foirne Cothabhála I pBobalscoileanna agus Scoileanna Cuimsitheacha le hÉifeacht ó 1 Meán Fómhair 2019
Pobail agus Scoil Chuimsitheach

         download Leasú Ar Thuarastál Rúnaithe Scoile Agus Baill Foi...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0047/2019
Athcheartú Tuarastal le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019 I Gcás Oifigigh Chléireachais agus Airígh atá Fostaithe I Scoileanna Náisiúnta Faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais atá Fostaithe in Iar-Bhunscoileanna Faoi Scéim 1978
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athcheartú Tuarastal le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhai...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0046/2019
Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí Riachtanais Speisialta (CRSanna) le hÉifeacht ón 1 Meán Fómhair 2019
CRS

         download Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Cúnatóirí R...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0045/2019
Curaclam Teanga na Bunscoile - Céimeanna 1–4 (naíonáin sóisir go dtí rang a sé) - Tacaíocht agus Cur i bhFeidhm
Bunoideachas

         download Curaclam Teanga na Bunscoile - Céimeanna 1–4 (naío...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
0044/2019
Earcú/Ardú Céime agus Ceannaireacht do Mhúinteoirí i mBunscoileanna Aitheanta
Bunoideachas

         download Earcú/Ardú Céime agus Ceannaireacht do Mhúinteoirí...
 

Údar: Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanas Speisialta – Aonad Téarmaí agus Coinníollacha

 
 
0043/2019
Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhpháirt Oideachais Speisialta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scéim Deontais um Theagasc Baile 2019/2020 - Comhp...
 

Le hÉifeacht ó: 08/08/2019

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
0041/2019
Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - 2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí, 2017 - TUARASTAIL ATHBHREITHNITHE MHÚINTEOIRÍ A mBEIDH ÉIFEACHT LEO ÓN 1 MEÁN FÓMHAIR 2019
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 - ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2019

Údar: Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

 
 
 
0040/2019
Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i dtaobh conas a dhéanfar sonraí pearsanta mac léinn iar-bhunscoile ar an mBunachar Sonraí Ar Líne d’Iar-Bhunscoileanna (P-POD) a thaifeadadh, a phróiseáil agus a chomhroinnt
Iarbhunoideachas

         download Fógra um Próiseáil Chóir chun míniú a thabhairt i ...
 
0039/2019
Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón 1 Iúil 2019 agus atá Iníoctha le Baill de Bhoird Oideachais agus Oiliúna agus de Choistí Reachtúla
BOO

         download Athruithe ar na Rátaí Cothaithe atá i bhFeidhm ón ...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2019

Údar: An tAonad Pearsanra agus Riarachán na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna)

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 358
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  Next  Last

Ciorclán Cuardach