Seirbhís do Chustaiméirí

Tá sé mar aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú. Tá dualgas ar gach comhlacht poiblí atá ainmnithe faoin Acht scéim teanga a ullmhú nuair a iarrann an tAire sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta leithéid orthu agus an scéim reachtúil sin a chur i bhfeidhm.

Déantar cur síos sa scéim ar na seirbhísí a bheartaíonn an comhlacht poiblí a sholáthar:

  • trí Ghaeilge amháin
  • trí Bhéarla amháin nó
  • go dátheangach

Is gá go ndéanfaí sonrú sa scéim ar na céimeanna atá i gceist ag an gcomhlacht poiblí a ghlacadh chun na seirbhísí atá luaite a chur ar fáil i nGaeilge nó go dátheangach.

Foilsíodh tríú scéim na Roinne  i mí na Deireadh Fómhair 2016. Tar éis iarraidh a fháil ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, tá an Roinn seo ag ullmhú ceathrú scéim (2019-2022) na Roinne agus ag lorg aighneachtaí maidir leis an scéim ó pháirtithe leasmhara. Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chugainn i bhfoirm ríomhphost go: gaeilge@education.gov.ie nó tríd an bpost go: Aonad Forbartha Corparáidí, An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 RC96

'Sé an spriocdháta d'aighneachtaí a fháil ná 5 i.n. Dé Céadaoin 3 Iúil 2019.

Tá níos mó eolais maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla le feiceáil ar https://www.chg.gov.ie/ga/home - láithreán gréasáin na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus ar www.coimisineir.ie - láithreán greasáin an Choimisinéara Teanga.

 

 Féach Freisin