Comhairliúchán Poiblí ar Phlean Ghníomhaíochta don Oideachas 2018

I mí Mheán Fómhair 2016, seoladh an chéad Phlean Gníomhaíochta riamh don Oideachas, a chumhdaíonn an tréimhse 2016-2019. Leagtar amach sprioc uaillmhianach straitéiseach sa phlean chun go mbeadh an córas oideachais agus oiliúna is fearr san Eoraip againn faoin mbliain 2026. Is féidir leat teacht ar an bplean anseo: Plean Gníomhaíochta.

Is iad seo a leanas na spriocanna atá againn:

  1. Eispéireas foghlama agus gnóthachtáil na bhfoghlaimeoirí a fheabhsú
  2. An dul chun cinn a dhéanann foghlaimeoirí atá i mbaol ó mhíbhuntáiste oideachais nó a dhéanann foghlaimeoirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu a fheabhsú
  3. Cuidiú leo siúd a sholáthraíonn seirbhísí oideachais feabhsú go leanúnach
  4. Droichid níos láidre a thógáil idir an t-oideachas agus an pobal i gcoitinne
  5. Pleanáil náisiúnta agus seirbhísí tacaíochta a fheabhsú

Tá tuarascálacha ar dhul chun cinn do 2016 ar fáil anseo:

Tuarascálacha ar Dhul chun Cinn Tá tuarascálacha ar dhul chun cinn do 2017 ar fáil anseo:

Tá sé geallta againn go bhfoilseoimid plean gníomhaíochta bliantúil gach bliain, a thabharfaidh deis chun machnamh a dhéanamh agus chun gníomhaíochtaí níos uaillmhianaí agus níos sainiúla a chur san áireamh chun go mbeimid in ann ár gcuid spriocanna a bhaint amach. Seoladh an Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 níos luaithe i mbliana agus tá sé ar fáil anseo: Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017

Faoi láthair, tá an Plean Gníomhaíochta do 2018 á fhorbairt againn agus ba mhaith linn cloisteáil uait. Le do thoil, tabhair dúinn do chuid aiseolais maidir le creat an Phlean Gníomhaíochtatrí mheán an bhfoirm thíos. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat roimh ré as do chuid aiseolais.

Bainfear feidhm as chun cuidiú linn forbairt a dhéanamh ar an bPlean Gníomhaíochta don Oideachas 2018. Beidh tú in annaiseolas a chur isteach go dtí am scoir gnó Dé Luain an 13ú Samhain 2017.


Comhairliúchán Poiblí ar Phlean Ghníomhaíochta don Oideachas 2018

Tá an suirbhé dúnta anois