Athchóiriú ar an tSeirbhís Phoiblí

Plean Gníomhaíochta don Oideachas

Tá ár Ráiteas Straitéise 2021 – 2023 foilsithe anois. Déanfar an Plean Gníomhaíochta um Oideachas 2021 a thabhairt chun críche a luaithe agus is féidir ina dhiaidh sin agus deimhneofar socruithe monatóireachta gaolmhara ansin.

Plean Gníomhaíochta don Chreat Oideachais

Is é atá i gceist le creat an Phlean Ghníomhaíochta don Oideachas, atá in úsáid ag an Roinn ó 2016 i leith, pleananna gníomhaíochta nó cláir oibre mhionsonraithe bhliantúla ina bhfuil gníomhartha atá frithshuite le dátaí seachadta ráithiúla. Tá na Pleananna bunaithe ar spriocanna ardleibhéil na Roinne don earnáil, a léiríonn, ar a seal, spriocanna Chlár an Rialtais don oideachas.

Is iondúil go gcuirtear le chéile tuarascálacha ráithiúla ar dhul chun cinn agus athbhreithnithe deireadh bliana chun monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn i gcomparáid leis an ngníomhaíocht a bhíonn beartaithe in aon bhliain ar leith.

Seoladh an chéad Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019, lena n-áirítear an Ráiteas Straitéise, i Meán Fómhair 2016. Mar chuid den Phlean, gheall an Roinn monatóireacht ghníomhach a dhéanamh ar dhul chun cinn i gcomparáid le gníomhaíocht bheartaithe, dul i dteagmháil le páirtithe leasmhara chun foghlaim ó thaithí, agus cur chuige pleanála a ghlacadh chun dul i ngleic le dúshláin a thiocfadh chun cinn le linn shaolré an Phlean. Gach bliain ó shin, bhaineamar úsáid as creat an Phlean Ghníomhaíochta chun pleananna gníomhaíochta nó cláir oibre bhliantúla a tháirgeadh. Is é atá i gceist le forbairt na bpleananna comhairliúchán fairsing le comhghleacaithe inmheánacha agus seachtracha chomh maith le custaiméirí, comhlachtaí ionadaíocha, ranna agus gníomhaireachtaí rialtais eile, comhaltaí an Oireachtais, agus comhpháirtithe eile san earnáil. Is iondúil go mbíonn glao ar líne ar aighneachtaí, rannpháirtíocht le Ranna eile, ceardlanna pleanála agus cruinnithe le príomhpháirtithe leasmhara san áireamh i ngníomhaíocht chomhairliúcháin.

Tógfar Plean Gníomhaíochta 2021 thart ar na trí sprioc don Roinn atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise 2021-2023:

SPRIOC 1 Caighdeáin oideachais a chinntiú agus an taithí foghlama a fheabhsú chun freastal ar riachtanais na ndaltaí go léir, i scoileanna agus i suíomhanna luathbhlianta

SPRIOC 2 A chinntiú go mbíonn cothromas deiseanna san oideachas ag gach dalta agus go dtacaítear leo chun a n-acmhainneacht a chomhlíonadh

SPRIOC 3 I gcomhar lenár gcomhpháirtithe, obair a dhéanamh chun a chinntiú go gcuirimid ceannaireacht straitéiseach ar fáil agus go bhfuilimid ag tacú le seachadadh na gcóras ceart agus an bhonneagair chuí don earnáil

Tá pleananna Gníomhaíochta roimhe seo ar fáil anseo:

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2018

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016