Speansais Airí

Foilsíonn ár nAirí go rialta mionsonraí maidir leis na speansais a tabhaíodh i gcaitheamh an ama agus iad i mbun a ndualgas oifigiúla. Cuimsíonn na speansais seo costais taistil agus cothabhála, costas taistil thar lear ar dhualgais oifigiúla, etc. Tá mionsonraí na speansas seo ar fáil anseo:

An tAire Oideachais

Aire Stáit atá freagrach as Oideachas Speisialta agus Cuimsiú

Iar-Airí agus Airí Stáit

An tAire Oideachais agus Scileanna

An tAire Stáit le freagracht as Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht agus Taighde agus Forbairt

An tAire Stáit um Ardoideachas

Iar-Airí agus Airí Stáit