Sonraí Bhallraíochta na mBord Stáit

Sonraí Bhallraíochta na mBord Stáit

Cliceáil anseo le haghaidh ballraíocht reatha na mBord Stáit: Ballraíocht na mBord Stáit

Cliceáil anseo le haghaidh eolas ar Tháillí na mBord: Táillí na mBord.

Cliceáil anseo le haghaidh liosta gníomhaireachtaí: Liosta Gníomhaireachtaí

De réir mar a thagann folúntais dhíreacha Aireachta chun cinn, iarrfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna léirithe spéise ó bhaill den phobal chun dul ar bhoird Chomhlachtaí agus Ghníomhaireachtaí Stáit atá faoi choimirce na Roinne. Fógrófar na folúntais sin ar shuíomh idirlín www.stateboards.ie agus ar shuíomh idirlín na Roinne www.education.ie Chun spéis in a bheith ar aon cheann de na Boird Stáit sin a léiriú, níor mhór iarratas a dhéanamh trí www.stateboards.ie.

Agus aon cheapachán díreach á dhéanamh ag an Aire, ní gá go ndéanfaí an ceapachán as measc iad siúd a léirigh spéis ach cinnteofar go mbeidh ag gach duine a cheapfar na cáilíochtaí cuí don phost. Maidir leis sin, féachfaidh an tAire don chomhlacht nó don ghníomhaireacht i dtrácht agus dá réimse ar leith cúraim srl, chomh maith le cinntiú go bhfuil ag baill an bhoird an meascán ceart scileanna agus taithí i réimsí ar nós an rialachais chorparáidigh, saineolas dlí, saineolas airgeadais (go háirithe acmhainn iniúchóireachta agus/nó measúnú tionscadail). D'fhéadfadh an tAire a chinneadh, ó am go chéile, gan gach folúntas atá ann a líonadh.

I gcás roinnt comhlachtaí agus gníomhaireachtaí, ní faoi lánrogha an Aire amháin a dhéantar ceapacháin an bhoird, cé gurb é an tAire a dhéanann iad. I gcásanna dá sórt, ainmníonn eagraíochtaí éagsúla daoine aonair lena gceapadh ag an Aire faoi mar a shonraítear i reacht ábhartha na gníomhaireachta lena mbaineann.

Beidh ar dhaoine a mholtar lena gceapadh mar chathaoirligh ar chomhlachtaí /gníomhaireachtaí Stáit teacht i láthair choiste Oireachtais sula gceapfaidh an tAire nó an Rialtas iad go foirmiúil mar chathaoirleach.

Foilseofar sonraí nua i dtaca le ceapacháin ar Bhoird Stáit atá faoi choimirce na Roinne seo anseo de réir mar a dheimhnítear iad.