Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas

Cé Sinn

Gníomhaireacht de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna is ea an Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas (NCGE).

Is é misean an NCGE soláthar treorach ardcháilíochta a fhorbairt san earnáil oideachais, agus tacú leis, mar chuid d’fhoghlaim fhadsaoil, de réir barrchleachtais náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Cad a dhéanaimid

Oibríonn an NCGE as láimh a chéile le gach geallsealbhóir sa treoir d’fhonn a chinntiú go gcuirtear cleachtas treorach ardcháilíochta chun cinn.

Déanann sé ionadaíocht ar Éirinn ag cruinnithe de chuid Choimisiún an AE agus go hidirnáisiúnta chun a phlé cén treo a ghlacfaidh beartas agus cleachtas treorach amach anseo.

Chun tacú le hobair na gcomhairleoirí treorach i scoileanna agus i mbreisoideachas agus oiliúint déanann an NCGE na nithe seo a leanas:

  • ábhair threorach a fhorbairt
  • treoirlínte maidir le dea-chleachtas a chur ar fáil
  • tacú le nuálaíocht agus tionscadail phíolótacha
  • eolas do chleachtóirí a scaipeadh
  • Forbairt ghairmiúil leanúnach a fhorbairt agus a eagrú
  • réimse suirbhéanna agus taighde a bhaineann leo a dhéanamh ar chleachtas agus riachtanais treorach
  • an Roinn Oideachais agus Scileanna a chur ar an eolas faoi fhorbairt bheartais maidir le treoir san earnáil oideachais
  • an Fóram Náisiúnta leathbhliantúil ar Threoir a chomhordú agus a óstáil

Lena chois sin bíonn an NCGE mar óstach ar an Euroguidance Centre Ireland.

Tá Euroguidance á chómhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach agus an Roinn Oideachais agus Scileanna (in Éirinn). Líonra Eorpach de lárionaid náisiúnta acmhainne agus eolais um threoir in 34 thír Eorpach is ea Euroguidance.

Is é an príomh-spriocghrúpa atá aige cleachtóirí treorach san earnáil oideachais agus fostaíochta. Ina measc sin tá gairmithe a chuireann eolas agus treoir ar fáil faoi shoghluaisteacht foghlama idirnáisiúnta d’úsáideoirí deiridh atá ag lorg deiseanna staidéir agus oiliúna thar lear.

Teagmháil

NCGE:

Gréasáin:www.ncge.ie
R-phost:ncgeinfo@ncge.ie
Seoladh: NCGE, 189-193 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1, D01 P6X2

Teil: +353 (0)1 8690715/6
Facs: +353 (0)1 8823817

Euroguidance Centre:

Gréasáin:www.euroguidance.ie    R-phost: Euroguidance@ncge.ie   Seoladh: Euroguidance Ireland,  189-193 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1, D01 P6X2

Teil: +353 (0)1 8690715/6        Facs: +353 (0)1 8823817