Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

Cé Sinn

Is é Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) an ghníomhaireacht neamhspleách Stáit atá freagrach as cáilíocht agus cuntasacht a chur chun cinn san oideachas agus san oiliúint in Éirinn. 

Tá feidhmeanna QQI leagtha amach sa dlí agus cuimsíonn siad comhairle agus faisnéis a chur ar fáil don Aire Briesoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta faoi nithe a bhaineann le polasaí agus le cleachtas i dtaca le dearbhú cáilíochta agus le feabhas i gcúrsaí oideachais agus oiliúna. 

Cad a dhéanaimid

Ina theannta sin, tá feidhmeanna reachtúla ag QQI sna réimsí a bhaineann le: 

Dearbhú Cáilíochta

Tá QQI freagrach as dearbhú cáilíochta seachtrach i dtaca leis an mbreisoideachas agus leis an ardoideachas (lena n-áirítear soláthar an Bhéarla). 

Bailíochtú Clár

Déanann QQI cláir a bhailíochtú agus tugann siad dámhachtainí do sholáthraithe áirithe in earnálacha na hoiliúna sa bhreisoideachas agus san ardoideachas. 

Údarás Cáilíochtaí

Tá QQI freagrach as an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ). a choinneáil, a fhorbairt agus a athbhreithniú. 

Clár Cáilíochtaí na hÉireann

Coinníonn QQI bonnachar sonraí de chláir agus clár soláthraithe chun eolas a thabairt don phobal faoi chláir oideachais agus oiliúna a bhfuil dearbhú cáilíochta acu agus faoi cháilíochtaí in Éirinn. 

Aitheantas do Cháilíochtaí Iasachta

Cuireann an Lárionad Náisiúnta Faisnéise um Aitheantas Acadúil (NARIC) in Éirinn, atá á óstáil ag QQI, comhairle ar fáil maidir le haitheantas a thabhairt do cháilíochtaí iasachta in Éirinn.  Cuireann QQI comhairle ar fáil freisin maidir le haitheantas do cháilíochtaí Éireannacha thar lear.

Ionracas Acadúil

Tá QQI ag obair go réamhghníomhach ag an leibhéal náisiúnta agus ag an leibhéal idirnáisiúnta chun ionracas acadúil a chosaint agus aghaidh a thabhairt ar chaimiléireacht agus ar chalaois acadúil. Tá údarás acu freisin ionchúisimh a thionscnamh ina gcoinne siúd a éascaíonn calaois acadúil.

Teagmháil

 Greasáín:www.qqi.ie

R-phost:cliceáil anseo chun ríomhphost


Seoladh: 26-27 Lána Denzille, Baile Átha Cliath 2 D02 P266

Teil: +3531 905 8100