An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Cé sinn

Is é ról NCCA, a bunaíodh ar bhonn reachtúil i 2001, forbairtí i gcuraclam agus i measúnacht a stiúradh agus tacú le cur chun feidhme na n-athruithe a thagann ón obair seo.

Cad a dhéanaimid

  • Oibríonn NCCA i spiorad na comhthola agus na comhpháirtíochta. Féachann sí le timpeallacht nuálach chruthaitheach a chur chun cinn do gach foghlaimeoir i scoileanna agus i suímh eile oideachais.
  • Cinneann an tAire Oideachais agus Scileanna, a fhaigheann comhairle ó NCCA, an curaclam do bhunscoileanna agus d’iarbhunscoileanna na hÉireann.
  • Ní amháin go leagann an curaclam amach na nithe atá le teagasc agus an dóigh a bhfuil siad le teagasc, ach leagann sé amach freisin an dóigh a bhfuil measúnacht le déanamh ar fhoghlaim i réimse an ábhair ar leith.

Teagmháil

Gréasáin:www.ncca.ie
R-Phost:info@ncca.ie
Seoladh:NCCA, 24 Cearnóg Mhuirfean Baile Átha Cliath 2Teagmháil
Teil: +353 1 661 7177
Facs: +353 1 661 7180