Gníomhaireachtaí Oideachais

Gníomhaireachtaí Oideachais

Tá comhlachtaí a fheidhmíonn faoi choimirce na Roinne Oideachais liostaithe thíos. Cliceáil ar an ngníomhaireacht ábhartha le haghaidh faisnéise ar na seirbhísí a chuireann siad ar fáil agus le haghaidh a sonraí teagmhála.

An Chomhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

An Coimisiún chun Drochúsáid Leanaí a Fhiosrú (CICA)

An Foras Taighde ar Oideachas (FTO)

Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta

An Bord Sásamh d’Institiúidí Cónaithe (RIRB)

An Coiste Athbhreithnithe um Shásamh Institiúidí Cónaithe (RIRC)

An Bord um an gCiste Reachtúil Foras Cónaithe

Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC)

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Tá comhlachtaí a fheidhmíonn faoi choimirce An Roinn Briesoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta liostaithe thíos. Cliceáil ar an ngníomhaireacht ábhartha le haghaidh faisnéise ar na seirbhísí a chuireann siad ar fáil agus le haghaidh a sonraí teagmhála.

Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin

An tÚdarás um Ard-Oideachas

Comhairle Taighde na hÉireann

Léargas – an Biúró Malairte

Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI)

Skillnet Ireland

An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna (SOLAS)