Comhairliúchán Poiblí don Athbhreithniú ar an nGairmthreoir

Comhairliúchán Poiblí don Athbhreithniú ar an nGairmthreoir

Gheall an Roinn Oideachais agus Scileanna sa Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 agus sa Phlean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019, go dtosódh sí ar athbhreithniú nua ar na huirlisí gairmthreorach agus ar an eolas gairme atá ann faoi láthair do scoláirí agus do dhaoine fásta agus go molfaí athruithe chun feabhas a chur ar na huirlisí agus ar an eolas reatha atá i bhfeidhm ar fud an chórais oideachais agus oiliúna in Éirinn

Is é is cuspóir leis an athbhreithniú a áirithiú go bhfuil eolas gairmthreorach ábhartha ar ardchaighdeán á sholáthar againn do scoláirí ón leibhéal iar-bhunoideachais suas go dtí leibhéal an ardoideachais agus an bhreisoideachais. Féachfar san athbhreithniú ar chaighdeán an eolais atá ar fáil do scoláirí agus do dhaoine fásta i dtaca leis an ngairmthreoir, ar fhoinsí an eolais sin agus ar an gcaoi a bhfuil an córas eagraithe chun tacú le scoláirí agus le daoine fásta sa réimse sin.

Is iad Indecon International Consultants atá i mbun an Athbhreithnithe ar an nGairmthreoir. Tá cuireadh á thabhairt ag Indecon anois do na páirtithe leasmhara go léir a bheith páirteach i bpróiseas comhairliúcháin trína gcuid tuairimí maidir leis an Athbhreithniú ar an nGairmthreoir a chur isteach i scríbhinn.

Ba chóir go dtabharfaí aghaidh ar na nithe seo a leanas i do chuid tuairimí:

  • Ó do thaithí féin, conas a d'fhéadfaí feabhas a chur ar na huirlisí gairmthreorach agus ar an eolas gairme atá ann do scoláirí agus do dhaoine fásta faoi láthair, ionas go mbeadh tionchar níos mó acu ar scoláirí agus na scoláirí sin ag roghnú cúrsaí agus gairmeacha?
  • I do thuairim féin, conas agus cathain a thagann foghlaimeoirí ar thuairimí faoi rogha ghairme agus freisin cé agus cad a théann i gcion ar na roghanna sin agus cad iad na meicníochtaí agus na formáidí is mó a bhfuil tionchar acu ar na roghanna gairme a dhéanann scoláirí agus daoine fásta?
  • Tabhair breac-chuntas ar na bearta a d'fhéadfaí a dhearadh agus ar an gcreat a d'fhéadfaí a chruthú chun cur le rannpháirtíocht fiontraíochta sa chóras oideachais agus oiliúna ar mhaithe le heolas faoi chonairí gairme a chur ar fáil do scoláirí agus do dhaoine fásta.
  • Aon cheisteanna eile atá ábhartha maidir leis na téarmaí tagartha.

Cuir isteach d'aighneacht faoin Aoine 25 Bealtaine 2018

  • Ar ríomhphost chuig Guidance_Rev@education.gov.ie, nó ar ríomhphost chuig an Dr Greg Swinand ag Indecon International Consultants, ríomhphost: gswinand@indecon.ie, nó
  • tríd an bpost chuig an Aonad um Pleanáil Scileanna agus Rannpháirtíocht Fiontraíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 nó chuig an Dr Greg Swinand, Indecon, Indecon House, 4 Plás Mhic Liam, Baile Átha Cliath 2.

Téarmaí Tagartha