Ciorcláin Nua Samhain agus Nollaig 2017

Uimhir

Teideal / Íoslóidáil

Earnáil

Dáta

0066/2017

Scéim um Rothaíocht chun Oibre

Bunoideachas, Iarbhunoideachas

02/11/2017

0067/2017

Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta

Iarbhunoideachas

06/11/2017

0068/2017

Rochtain do mhuinteoiri ar thearma seasta/do mhuinteoiri sealadacha (lena n-airitear muinteoiri ionaid) agus do mhuinteoiri pairtaimseartha ar an bPaineal Forliontach Ath-imlonnaithe don scoilbhliain 2018/19 

Bunoideachas

14/11/2017

0069/2017

Payment of Tool Allowance to Craft Workers in the ETB Sector

BOOanna

20/11/2017

0071/2017

Flexi Time Scheme for Administrative Personnel in Education and Training Boards

BOOanna

05/12/2017

0072/2017

Mearbhúchán do scoileanna maidir le spriocdháta 31 Nollaig le haghaidh grinnfhiosrú iarghabhálach den fhoireann mhúinteoireachta, neamh-mhúinteoireachta agus eile

Bunoideachas, Iarbhunoideachas

27/11/2017

0073/2017

Leasú Tuarastal do Chúntóirí Riachtanas Speisialta (SNAanna) le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018 

CRS

21/12/2017

0074/2017

Athbhreithniú ar Thuarastail le hÉifeacht ón 1 Eanáir 2018 D'Oifigigh Chléireahais agus Feighlithe atá Fostaithe i Scoileanna Náisiúnta Faoin Scéim 1978/79 agus D’Oifigigh Chléireachais atá Fostaithe in Iar-bhunscoileanna Faoin Scéim 1978

Bunoideachas, Iarbhunoideachas

21/12/2017

0075/2017

Leasú Rátaí Pá Rúnaithe agus Feighlithe i Scoileanna Pobail agus Cuimistheacha le hÉifeacht ó 1 Eanáir 2018

C&C

21/12/2017

0076/2017

Athbhreithniú ar Thuarastail Maidir le Foireann Seachas Múinteoirí agus Cúntóirí Riachtanais Speisialta atá Fostaithe ag Boird Oideachais agus Oiliúna le Héifeacht ón Eanáir 2018

BOOanna

21/12/2017

0077/2017

Athbhreithniú ar Thuarastail de gach ball foirne a fhaigheann íocaíocht go díreach ó scoil aitheanta nó ó BOO le héifeacht ón 1 Eanáir 2018

BOOanna

21/12/2017

0078/2017

Leasú Rátaí Pá in 2018 do Rúnaithe Scoile, Feighlithe agus Glantóirí atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta na mBunscoileanna Aitheanta nó ag BOOanna i Scoileanna Náisiúnta Pobail ag úsáid cistiú an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha agus Rátaí Leasaithe an Deontais do Sheirbhísí Coimhdeacha

Bunoideachas

21/12/2017

0079/2017

 Athbhreithnithe ar Rátaí Pá in 2018 le haghaidh Rúnaithe, Airíoch agus Glantóirí i Scoileanna atá á maoiniú ag deontais agus atá fostaithe ag Boird Bhainistíochta Meánscoileanna Deonacha sa

Iarbhunoideachas

21/12/2017

0080/2017

Corpoideachas sa tSraith Shinsearach

Iarbhunoideachas

11/12/2017

0081/2017

Foilsiú “Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017” 

Bunoideachas, Iarbhunoideachas

11/12/2017

0082/2017

Revised Payment Mechanism for Hourly-Paid Staff with effect from 1st January 2018

Institiúidí Teicneolaíochta

14/12/2017

0083/2017

Athruithe Ar Thuarastail Múinteoirí Le hÉifeacht 1 Eanáir 2018

Bunoideachas, Iarbhunoideachas

21/12/2017

0084/2017

Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2020 (Comhaontú Bhóthar Haddington/Comhaontú Bhóthar Lansdún) agus an tAcht um Pá agus Pinsin Seirbhíse Poiblí 2017

Institiúidí Teicneolaíochta

21/12/2017