Cosaint Sonraí

Ardteistiméireacht 2020

D’fhógair an tAire Oideachais agus Scileanna ar an 08 Bealtaine 2020 go bhfuil Ardteistiméireacht 2020 curtha ar athlá agus go mbunófaí an tsamhail Grád Ríofa ionas gur féidir le scoláirí na hArdteistiméireachta a dteastas Stáit a fháil le haghaidh a ngnóthachtála foghlama agus dul chun cinn a dhéanamh chuig oideachas tríú leibhéal nó chuig an saol oibre san Fhómhar in 2020. Tá roinnt sonraí pearsanta scoláirí de dhíth ar an Roinn Oideachais agus Scileanna le gráid ríofa a chur ar fáil. Cuirfear roinnt sonraí pearsanta a chuireann na scoláirí ar fáil ar aghaidh go dtí a scoil ionas gur féidir tús a chur leis an bpróiseas.

Féach Fógra Príobháideachais anseo.

Tar éis na torthaí a eisiúint, foilsíodh nóta ar chúrsaí cosanta sonraí sa chur chuige i leith gráid ríofa, nóta a gheofar anseo.

Gheofar tuilleadh eolais ar an bpróiseas ginearálta ag https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/33472-an-ardteistimeireacht-2020-ceisteanna-agus-freagrai-mean-fomhair-2020/

Cur Síos

Cloíonn an Roinn Oideachais le prionsabail na trédhearcachta, na cuntasachta agus na slándála de chuid an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí le linn dóibh do chuid sonraí a phróiseáil nó sonraí do pháiste a phróiseáil. Tá bearta teicniúla agus eagrúcháin iomchuí curtha i bhfeidhm ag an Roinn seo chun a áirithiú – agus chun a bheith in ann a léiriú – go bhfuil an phróiseáil a dhéanaimid ar do shonraí pearsanta i gcomhréir leis na caighdeáin is airde de chuid an RGCS ag féachaint do chineál, raon feidhme, comhthéacs agus chun críocha na próiseála agus na rioscaí do chearta agus do shaoirsí daoine aonair, ar rioscaí iad a d'fhéadfadh teacht chun cinn as cearta agus leibhéal athraitheach dóchúlachta agus déine ag gabháil leo.

Cuntasacht – Beartas um Chosaint Sonraí

I mBeartas um Chosaint Sonraí na Roinne leagtar amach na bearta atá le déanamh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus sonraí pearsanta á bpróiseáil.

Cuntasacht – Cearta Ábhar Sonraí

Soláthraíonn an RGCS na cearta seo a leanas do dhaoine aonair:

  1. An ceart chun a bheith ar an eolas
  2. An ceart rochtana
  3. An ceart chun go gceartófaí sonraí
  4. An ceart scriosta sonraí/an ceart go ligfí i ndearmad
  5. An ceart chun próiseáil a shrianadh
  6. An ceart chun iniomparthacht sonraí
  7. An ceart chun agóid a dhéanamh
  8. Cearta maidir le cinnteoireacht agus próifíliú uathoibrithe

D'ullmhaigh an Coimisinéir Cosanta Sonraí Treoir do Chearta Daoine Aonair faoin Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS).

Cearta Ábhar Sonraí – Cén chaoi iarratas a dhéanamh

Faoi Airteagal 15 den Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí, tá sé de cheart agat cóip a fháil d'aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leat. Chun teacht ar chóip de shonraí pearsanta atá i seilbh na Roinne, i ndáil leatsa, comhlánaigh an Foirm Iarratais ar Iarratas Rochtana ar Ábhar (SAR), más é do thoil é. Ba cheart an fhoirm chomhlánaithe, chomh maith le haitheantas fótagrafach (pas, ceadúnas tiomána nó Cárta Seirbhíse Poiblí) mar aon le cruthúnas maidir le seoladh (bille fóntais, litir oifigiúil) a sheoladh ar ais chuig OifigeachCosanta Sonraí na Roinne, féach ar na sonraí teagmhála thíos.

Trédhearcacht

Cuirfidh an Roinn an fhaisnéis riachtanach ar fáil duit ag an am a mbailítear sonraí pearsanta. Áiritheoidh an Roinn go bhfuil an fhaisnéis a sholáthraítear mionsonraithe agus sainiúil, agus go bhfuil na fógraí sin intuigthe agus inrochtana. D'fhonn na ceanglais thuas a chothromú, féadfaidh an Roinn beartais chuí a chur chun feidhme chun faisnéis a chur ar fáil ar a láithreán gréasáin nó ó scoileanna agus eagraíochtaí oideachais eile. Cuimseofar san fhaisnéis a sholáthraítear faisnéis faoi shonraí pearsanta a bhailítear go díreach ón ábhar sonraí agus ó fhoinsí eile.

Tá bearta déanta ag an Roinn chun a áirithiú go soláthraíonn sé níos mó trédhearcachta maidir le cén chaoi a bpróiseálann sé do chuid sonraí pearsanta le haghaidh gníomhaíochtaí próiseála sonraí. Féach na fógraí príobháideachais sonracha maidir leis na gníomhaíochtaí próiseála éagsúla a dhéanann an Roinn seo.

Slándáil

Leanann an Roinn an cleachtas is fearr d’fhonn rúndacht, ionracas agus infhaighteacht a córas agus a seirbhísí próiseála faisnéise a chosaint.

Cuntasacht – Oifigeach Cosanta Sonraí

Déanann ár nOifigeach Cosanta Sonraí maoirseacht ar an gcaoi a mbailímid, a n-úsáidimid, a roinnimid agus a gcosnaímid do chuid faisnéise chun a áirithiú go gcomhlíontar do chearta. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ag

Ríomhphost: dpo@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais, An tAonad um Chosaint Sonraí, Corr na Madadh, Baile Átha Cliath, Co. na hIarmhí N35 X659

Teileafón: (090) 648 3908

Féach Fresin

GDPR - Fógraí Príobháideachais

An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Naisc Ghaolmhara: