Cosaint Sonraí

Cad é an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí?

Tagann an Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (RGCS) ón 25 Bealtaine, 2018 in ionad na ndlíthe reatha um chosaint sonraí san Aontas Eorpach. Tabharfaidh an dlí nua níos mó smachta do dhaoine aonair ar a gcuid sonraí trí chearta breise a shainmhínítear níos soiléire a leagan amach do dhaoine aonair a bhfuil a gcuid sonraí pearsanta bailithe agus próiseáilte ag eagraíochtaí. Forchuirfidh an RGCS oibleagáidí comhfhreagracha agus méadaithe go mór ar eagraíochtaí a bhailíonn na sonraí seo freisin.

Féadfaidh go bhfaighidh tú tuilleadh faisnéise ar mhicrea-láithreán gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí www.gdprandyou.ie

Cad é an tAcht um Chosaint Sonraí 2018?

Is é cuspóir an Achta um Chosaint Sonraí 2018 tuilleadh éifeachta a thabhairt don RGCS, d’fhonn an Treoir um Fhorfheidhmiú Dlí ar leithligh a thrasuí ar an dlí náisiúnta agus an Coimisiún um Chosaint Sonraí a bhunú leis na bealaí chun caighdeáin chosanta sonraí feabhsaithe a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú ar bhealach éifeachtach. Ceadaíonn an RGCS, a bhfuil éifeacht dhíreach aige mar Rialachán an Aontais Eorpaigh, srian teoranta solúbthachta do rialtais náisiúnta dá bhforáiltear i gCuid 3 den Acht.

Cad is sonraí pearsanta ann?

Ciallaíonn an téarma "sonraí pearsanta" aon fhaisnéis a bhaineann le duine beo a aithnítear nó atá inaitheanta (tugtar "ábhar sonraí" ar dhuine den sórt sin).

Is féidir duine a aithint más féidir iad a aithint go díreach nó go hindíreach ag baint úsáide as "aitheantóir". Tugann an RGCS samplaí d'aitheantóirí, lena n-áirítear ainmneacha, uimhreacha aitheantais agus sonraí suímh. Féadfar duine a aithint freisin trí thagairt a dhéanamh do shonraí atá sainiúil dá bhféiniúlacht, amhail sonraí fisiceacha, géiniteacha nó cultúrtha.

Cad is próiseáil ann?

Tagraíonn an téarma "próiseáil" d'aon oibríocht nó sraith oibríochtaí a dhéantar ar shonraí pearsanta. Áirítear leis an bpróiseáil sonraí pearsanta a stóráil, a bhailiú, a aisghabháil, a úsáid, a chur le chéile agus a scriosadh, agus féadfaidh oibríochtaí uathoibrithe nó láimhe a bheith i gceist.

Cad is sonraí catagóirí speisialta ann?

Tá cineálacha áirithe sonraí pearsanta íogair faoi réir cosanta breise faoin GDPR. Tá siad sin liostaithe faoi Airteagal 9 den GDPR mar "chatagóirí speisialta" sonraí pearsanta. Is iad seo a leanas na catagóirí speisialta: sonraí pearsanta a nochtann bunús cine nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creidimh reiligiúnacha nó fealsúnachta, nó ballraíocht ceardchumainn, chomh maith le sonraí géiniteacha, sonraí bithmhéadracha a phróiseáil chun duine nádúrtha a aithint go huathúil, sonraí maidir le sláinte, agus sonraí a bhaineann le saol gnéasach nó gnéaschlaonadh duine nádúrtha. Tá toirmeasc ar phróiseáil na gcatagóirí speisialta seo, ach amháin i gcúinsí teoranta atá leagtha amach in Airteagal 9.

Cad is sonraí Airteagal 10 ann?

Seo sonraí maidir le ciontuithe coiriúla nó cionta líomhnaithe.

Cad is ábhar sonraí ann?

Is duine beo é an tÁbhar Sonraí lena mbaineann sonraí pearsanta

Cad is rialaitheoir sonraí ann?

Tagraíonn "rialaitheoir sonraí" do dhuine, do chuideachta nó do chomhlacht eile a chinneann na críocha agus na modhanna próiseála sonraí pearsanta.

Cad is próiseálaí sonraí ann?

Tagraíonn "próiseálaí sonraí" do dhuine, do chuideachta nó do chomhlacht eile a phróiseálann sonraí pearsanta thar ceann rialaitheoir sonraí.

Cad iad na bunúis dhlíthiúla chun sonraí pearsanta a phróiseáil?

Tá sé bhunús dlíthiúla éagsúla ann ar ar féidir sonraí pearsanta a phróiseáil: -

  • Toiliú
  • Conradh
  • Oibleagáid dhlíthiúil
  • D’fhonn leasanna ríthábhachtacha an ábhair sonraí nó eile a chosaint
  • Tasc a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil a dhílsítear don rialaitheoir
  • Leas dlisteanach (ní bhaineann sé seo le feidhmiú cúraimí poiblí ach d’fhéadfadh sé go mbeadh feidhm aige maidir le cúraimí sonracha eagrúcháin amhail oibriú Theilifís Chiorcaid Iata le haghaidh slándála nó sábháilteachta ár gcomhaltaí foirne)

Déantar cuid mhaith de ghníomhaíochtaí próiseála na Roinne mar chúraimí ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil sa mhéid is go bhfuil an próiseáil sin riachtanach agus comhréireach le haghaidh

  • comhlíonadh feidhme de chuid an Aire arna bronnadh air ag nó faoi achtachán nó an Bunreacht, nó
  • riarachán de chuid nó thar ceann an Aire maidir le haon scéim neamhreachtúil, aon chlár nó cistí i gcás inarb é an bunús dlí a bhaineann le riarachán den sórt sin feidhm an Aire arna bronnadh air ag nó faoi achtachán nó ag an mBunreacht.

Cad is tréimhse coinneála nó stórála ann?

Ba cheart sonraí pearsanta a choinneáil/a stóráil ar feadh tréimhse nach faide ná mar is gá faoin chuspóir nó faoi na cuspóir dá bhfuil sé/siad á bpróiseáil. De bharr go bhfuil an Roinn faoi réir an Achta um Chartlann Náisiúnta, 1986 d'fhéadfadh sé go gcaithfí taifid le sonraí pearsanta a choinneáil le cur i gcartlann i gcás nach bhfuil aon ordú diúscartha ón gCartlann Náisiúnta i bhfeidhm maidir leis an gcatagóir sin taifid..

Cad is brí le comhroinnt sonraí?

I gcás gur féidir sonraí pearsanta a roinnt idir dhá rialtóir sonraí is brí leis sin. Is gá bunús dlí a bheith ag roinnt na sonraí agus é a bheith trédhearcach.

Cad is Ráiteas Príobháideachais ann?

Is é beartas na Roinne ráiteas príobháideachais a chur san áireamh ar fhoirmeacha ar bith a d'fhéadfaimis a úsáid chun sonraí pearsanta a bhailiú mar chuid de ghníomhaíocht próiseála. Cuirfidh an ráiteas faisnéis ar fáil maidir leis na príomhchuspóirí chun na sonraí pearsanta a bhailiú agus cibé acu atá na sonraí á roinnt le haon eagraíocht eile. Áireofar sa ráiteas nasc le fógra príobháideachais ar a gcuirtear níos mó mionsonraithe ar fáil maidir leis an ngníomhaíocht phróiseála.

Cad is Fógra Príobháideachais ann?

Úsáideann an Roinn Fógra Príobháideachais chun sonraí a sholáthar maidir le gach gníomhaíocht phróiseála a dhéantar a chuimsíonn sonraí pearsanta. Cuirfidh sé faisnéis ar fáil duit chun na críche sin; bunús dlí; foinse na sonraí pearsanta i gcás nach bhfuarthas amach uait iad go díreach (go minic beidh na sonraí faighte ag an roinn trí scoil nó eagraíocht oideachais eile); tréimhse stórála; daoine nó eagraíocht a bhféadfaí na sonraí nó cuid de na sonraí a nochtadh dóibh agus cén fáth. Tabharfaidh an Fógra Príobháideachais eolas duit freisin maidir le do Chearta mar Ábhar Sonraí agus an chaoi is féidir leat iad seo a fheidhmiú. Cuirfidh sé sonraí teagmhála ábhartha san áireamh. I gcás gníomhaíochtaí próiseála móra féadfaidh sé naisc a sholáthar le tuilleadh faisnéise nó le Fógra Próiseála Cothroime atá níos mionsonraithe maidir leis an ngníomhaíocht phróiseála.

Cá bhfaighidh mé tuilleadh faisnéise faoi mo chearta faoin Acht um Chosaint Sonraí?

Tugtar míniú ar na cearta agus ar na freagrachtaí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí ar shuíomh gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí agus tá faisnéis le fáil freisin ó
Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí
Teach na Canála,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúil an tSúdaire,
Co. Laoise.
R32 AP23

Féadtar teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí trí r-phost (info@dataprotection.ie) nó trí theileafón 1890 252231.

Naisc Ghaolmhara: