Achomhairc Caranua

Caranua agus Maoiniú Reachtúil na nInstitiúidí Cónaithe.

Is Comhlacht Stáit neamhspleách é Caranua a bunaíodh faoin Acht um Chiste Reachtúil Institiúidí Cónaithe 2012 chun cabhrú le daoine ar tharla drochíde dóibh, mar leanaí, in institiúidí cónaithe in Éirinn agus a bhfuil socrú, cúiteamh airgid ó Bhord Sásaimh nó ón gCúirt acu.  Tá Caranua maoinithe ag ranníocachtaí saorálacha ó chuallachtaí reiligiúnacha.

Is é ról Caranua ná tacaíocht, eolas, comhairle agus cuidiú a sholáthar do mharthanóirí agus seirbhísí sláinte, oideachais agus tithíochta. Tá tuilleadh eolais maidir le Caranua (An Bord um Chiste Reachúil Institiúidí Cónaithe) ar fáil anseo: CARANUA

Oifigeach na nAchomharc.

Is féidir le marthanóirí atá míshásta le cinneadh Caranua maidir lena n-iarratas do chúnamh a gcás a chur ar aghaidh chuig Oifigeach Achomharc neamhspleách.

Déanann Alt 21 den Acht soláthar Oifigeach Achomharc a cheapadh chun cinntí Caranua maidir le hiarratais do chúnamh ón gCiste a athbhreithniú agus tá sé seo rialaithe ag Na Rialacháin um Chiste Reachtúil d’Institiúidí Cónaithe (Achomhairc) 2014 (I.R. Uimh. 21 de 2014).

Nuair a bhítear ag plé le hachomharc, ní bhíonn ar Oifigeach na nAchomharc cloí leis na forais a bhain leis an gcinneadh bunaidh ach d’fhéadfaí cinneadh a dhéanamh ar an ngnó amhail go bhfuil an cinneadh á dhéanamh don chead uair.

D’fhéadfadh cinneadh an Oifigigh Achomharc:

  • an cinneadh achomhairc ag Caranua a dheimhniú,
  • an cinneadh ag Caranua a aisghairm agus cinneadh eile, a shíleann an tOifigeach Achomharc a bheith cuí, a chur ina ionad nó
  • an gnó a chur ar ais chuig Caranua d’athbhreithniú de réir pé treoruithe a shíleann an tOifigeach Achomharc atá cuí.

Is féidir cinntí an Oifigigh Achomhairc a achomharc chuig an Ardchúiirt, ach ar phointe dlí amháin.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an soláthar d’achomhairc ar fáil anseo: ACHOMHAIRC CARANUA , lena n-áirítear eolas maidir le CONAS achomharc a dhéanamh.

Féach freisin

 www.caranua.ie

Staitisticí Achomhairc

Teagmháil

Ríomhphost: caranuaappeals@education.gov.ie

Seoladh:

Oifigeach Achomharc Caranua An tAonad um Riarachán Achomharc

f/ch An Roinn Oideachais

Corr na Madadh

Baile Átha Luain

Co na hIarmhí

N37 X659

Féach freisin