Oifig Bhainistíocht Tionscadail (PMO) BOO/SOLAS

ETB/SOLAS PMO Logo Cé Sinn

Bunaíodh Oifig Bainistíochta Tionscadail (OBT) an BOO/SOLAS i mí na Bealtaine 2013. Tá sí freagrach as an gclár leasaithe don earnáil BOO/SOLAS a bhainistiú. 

Ar an 1 Iúil 2013 bunaíodh 16 bhord oideachais agus oiliúna (BOOanna) le teacht in áit 33 coiste gairmoideachais (CGOanna). Bunaíodh SOLAS, an tÚdarás um Breisoideachais agus Oiliúna, ar an 27 Deireadh Fómhair 2013. D’aistrigh seacht ionad oiliúna ó SOLAS go dtí na BOOanna ar an 1 Eanáir 2014. Aistreofar an chuid eile de na hionaid oiliúna ar an 1 Iúil 2014. Ós rud é go bhfuil na leasuithe seo chomh tábhachtach sin, agus mar gheall ar na dúshláin a eascraíonn astu, bhunaigh an Roinn Oideachais agus Scileanna OBT an BOO/SOLAS leis an gclár leasaithe a bhainistiú.

Bunaíodh Clár an BOO/SOLAS i mí na Bealtaine 2013 chun tacú go gníomhach leis an gclár leasaithe iomlán agus lena chur i bhfeidhm a chumasú don earnáil BOO/SOLAS. Tá Bord an Chláir seo faoi chathaoirleacht an Ard-Rúnaí agus tá baill foirne d’ardbhainistíocht na Roinne san áireamh ann in éineacht leis an Ard-Rúnaí de Bhord Oideachais agus Oiliúna na hÉireann, Príomhfheidhmeannach SOLAS agus Príomhfheidhmeannaigh de dhá BOO. 

Cad a dhéanaimid

Tacaíonn an Oifig Bainistíochta Tionscadail le hábhair oibríochta láithreacha chomh maith le cuspóirí straitéiseacha fadtéarmacha an chláir um athruithe do na BOOanna agus SOLAS araon. Tá cúig thosaíocht straitéiseacha aitheanta ag Oifig Bainistíochta Tionscadail an BOO/SOLAS don earnáil atá mar chuid den tionscadal bainistíochta seo um athruithe:

  1. Rialachas BOO/SOLAS
  2. AD/CT - Daoine
  3. Tionscadail
  4. Cumarsáid
  5. Oibríochtaí