Comhairle Taighde na hÉireann

Cé Sinn

Bunaíodh an Chomhairle um Thaighde in Éirinn (IRC) tríd an gComhairle um Thaighde sna Dána agus sna hEolaíochtaí Sóisialta (IRCHSS) agus Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Theicneolaíocht (IRCSET) a chónascadh. Fógraíodh an cónascadh mar chuid de Phlean Athchóirithe na hEarnála Poiblí i Samhain 2011.

Leanann An Chomhairle um Thaighde in Éirinn leis na gníomhaíochtaí éagsúla agus le cláir mhaoinithe an dá Chomhairle a tháinig roimpi - IRCHSS & IRCSET. Díríonn sé ar thaighdeoirí luathghairme agus ar scileanna a fhorbairt agus ar thaighde neamhspleách turgnamhach a spreagadh. Déanann sé bainistíocht ar shraith de scéimeanna taighde atá cónasctha, go príomha maoiniú scoláireachtaí agus comhaltachtaí le haghaidh mic léinn Chéimeanna Máistreachta agus PhD-anna agus taighdeoirí luathghairme i réimse leathan de dhisciplíní FSS agus SET. Cuireann an Chomhairle um Thaighde in Éirinn go leor sparántachtaí ar fáil agus béim faoi leith ar chúrsaí fiontraíochta atá cómhaoinithe ag comhpháiritithe tionsclaíochta. Clúdaíonn sainchúram na Comhairle réimse iomlán de dhisciplíní a chlúdaíonn na healaíona, na heolaíochtaí sóisialta, gnó, dlí, na heolaíochtaí, innealtóireacht agus teicneolaíocht. Cuireann an IRC comhairle pholasaí ar fáil ar oideachas iarchéime agus ar ghnéithe níos ginearálta taighde don Údarás um Ard-Oideachas (HEA) agus do ghrúpaí eile náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Cad a dhéanaimid

  • Reáchtálann an Chomhairle um Thaighde tionscnaimh maidir le maoiniú taighde a thacaíonn le taighdeoirí cumasacha luathghairme i leibhéil na máistreachta, na dochtúireachta agus na hiardhochtúireachta i ngach disciplín.
  • Bíonn béim na gclár maoinithe ar thaighde taiscéalaíoch dírithe ar choincheapa, ar thorthaí agus ar nuálaíocht nua a thabhairt chun cinn.
  • Cuirtear maoiniú ar fáil trí shraith de ghairmeacha ar iarratasóirí atá an-iomaíoch. Bíonn an roghnú le haghaidh maoinithe bunaithe ar fhiúntas agus déanann painéil mheasúnaithe maoirseacht ar an bpróiseas measúnaithe.
  • Leathnaíonn comhpháirtíochtaí comhairle amach chuig rannóga rialtais agus an sochaí shibhialta, agus cláir chomhlánaithe ann ag plé le taighde le haghaidh polasaí agus taighde le dul i ngleic le dúshláin na sochaí.
  • Tríd an mballraíocht atá aici le Fondúireacht Eolaíochta na hEorpa, tá an Chomhairle tiomanta do thaighde na hÉireann a chomhtháthú le gréasáin de shaineolas san Eoraip agus go hidirnáisiúnta.
  • Is í an Chomhairle um Thaighde an Pointe Teagmhála Náisiúnta le haghaidh na Comhairle Eorpaí um Thaighde sna hEalaíona, na Daonnachtaí agus sna hEolaíochtaí Sóisialta agus le haghaidh taighdeoirí le dul i ngleic leis an dúshlán sochaíoch a bhaineann leis an ‘Eoraip i nDomhan atá ag Athrú - Sochaithe Cuimsitheacha, Nuálacha agus Smaointeacha’.
  • Tugadh ról faoi leith don Chomhairle um Thaighde Éireann le taighde idirdhisciplíneach agus trasdhisciplíneach a thacú agus a chur chun cinn.
  • Comh-reáchtálann an Chomhairle Oifig Marie Sklodowska Curie ag an IUA.

Teagmháil

Gréasáin:www.research.ie


R-phost:info@ircset.ie

Seoladh: Teach Phlásóg an tSrutháin, Ascaill Crampton, Bóthar Shíol Bhroin, Baile Átha Cliath. D04 C2Y6


Teil: +353 1 231 5000
Facs:+3531 231 5009