Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn

Cé Sinn

Bunaíodh an Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn faoin An tAcht Um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011.

Tá an Bord comhdhéanta faoi láthair de Chathaoirleach agus de sheisear gnáthchomhaltaí, arna gceapadh ina gcuid ról féin bunaithe ar a gcuid eolais agus saineolais.

Déanann an Bord athbhreithniú ar achomhairc ó iarratasóirí, faoin Scéim Deontais do Mhic Léinn 2011 ar aghaidh, maidir leis an gcinneadh ar a gcuid iarratas ar dheontas. Breithníonn an Roinn Oideachais agus Scileanna achomhairc faoi scéimeanna roimhe sin.

Conas a oibríonn an próiseas achomhairc?

  • Más rud é nach bhfuil iarratasóir sásta leis an gcinneadh ar a chuid/cuid deontais, is féidir leis/léi achomharc a dhéanamh air seo chuig an oifigeach achomhairc sa chomhlacht dámhachtana deontais a rinne an cinneadh laistigh de 30 lá. Ní mór don oifigeach achomhairc cinneadh a dhéanamh laistigh de 30 lá.
  • Má sheasann an t-Oifigeach Achomhairc leis an mbunchinneadh, is féidir le hiarratasóir achomharc a dhéanamh chuig an mBord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn.  Tugadh isteach próiseas nua Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn ar líne i gcomhair achomharc uile chuig an mBord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn.  Is féidir achomhairc ar líne chuig an mBord a chur isteach tríd an suíomh idirlín seo a leanas: https://www.studentgrantappeals.ie.  Ní mór achomhairc ar líne a chur isteach 30 lá ó dháta na litreach ón Oifigeach Achomhairc i SUSI (Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn).  Is féidir eolas agus cáipéisí breise a chur isteach go leictreonach tríd an gcóras nua ar líne.
  • Ní mór don iarratasóir an fhoirm Fógra Achomhairc a chomhlánú agus í a chur ar aghaidh leis an litir chinnidh agus leis an litir chinnidh achomhairc chuig an seoladh ar an bhfoirm. Soláthrófar foirm Fógra Achomhairc agus ní mór é seo a bheith faighte laistigh de 30 lá ó dháta na litreach ón oifigeach achomhair. Is féidir faisnéis bhreise a chur san áireamh, ach ní mór gur cuireadh an fhaisnéis seo ar fáil don oifigeach achomhairc freisin.
  • Níl aon dhiscréid ag an mBord imeacht ó na forálacha den Scéim Deontas do Mhic Léinn, de na Rialacháin um Thacaíocht do Mhic Léinn, nó den Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn. Ní féidir leis an mBord ach breithniú ar chuir an tÚdarás Deonaithe agus an t-oifigeach achomhairc na coinníollacha den Scéim Deontas do Mhic Léinn i bhfeidhm i gceart agus cinneadh á dhéanamh ar cháilitheacht do dheontas faoin Scéim sin.

Más rud é nach bhfuil mé sásta le cinneadh an Bhoird Achomhairc, an féidir liom achomharc a dhéanamh air in áit ar bith eile?

Más rud é nach bhfuil iarratasóir sásta le cinneadh an Bhoird Achomhairc, foráiltear leis an reachtaíocht d’achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh chuig an Ard-Chúirt ar phointe sonraithe dlí.

Teagmháíl


Seoladh: An Bord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn An Roinn Oideachais agus Scileanna, Ardoideachas – Rannóg Comhionannais Rochtana, Bhóthar Phort Laoise, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.
R35 Y2N5


Teil: (057) 932 5317

Féach Freisin