Oideachas: Éire a Ullmhú don Bhreatimeacht

Athróidh mórchuid gnéithe de shaol na hÉireann i ndiaidh don RA an tAontas Eorpach a fhágáil.

Leis an gComhlimistéar Taistil leis an RA a bhaineann mórchuid de na socruithe ata i bhfeidhm maidir le hoideachas. Sna cásanna sin, ní dócha go mbeidh aon athrú ar na socruithe sin.

Gheofar thíos tuilleadh eolais ar na hathruithe is dócha a bheidh ann agus ar na nithe a bheidh gan athrú tar éis an Bhreatimeachta. Gheofar tuilleadh eolais ar an mBreatimeacht ag Gov.ie/brexit

Is iomaí mac léinn sa RA agus in Éirinn a fhaigheann cuid dá n-oideachas nó a n-oideachas iomlán i dtír a chéile. Seo ceann amháin de ghnéithe an Chomhlimistéir Taistil. Gheofar tuilleadh eolais ar an gComhlimistéar Taistil anseo.


Faisnéis thábhachtach do do phobal scoile maidir leis an mBreatimeacht.

Is é aidhm an fhógra seo roinnt faisnéise a thabhairt do do scoil faoi conas a rachaidh an Breatimeacht i bhfeidhm ar ár gcóras oideachais.


Comhairle Phraiticiúil

Oideachas Bunscoile agus Iar-bhunscoile a bhfuil Taisteal Trasteorann i gceist ann

Gach lá trasnaíonn páistí agus daoine óga ó Éirinn agus ón RA an teorainn chun dul ar scoil i ndlínse a chéile. Is rogha é sin a dhéanann teaghlaigh, agus beidh an rogha sin ann i gcónaí faoin gComhlimistéar Taistil fiú má fhágann an RA an tAontas Eorpach.


Ardoideachas

Tar éis an Bhreatimeachta, beidh mic léinn Éireannacha agus Briotanacha in ann dul i mbun staidéir i dtír a chéile i gcónaí.

Iarratais: 

Leanfar de na córais reatha a úsáid chun iarratais a ghlacadh ó mhic léinn Éireannacha ar mian leo dul i mbun staidéir sa RA.

I gcás mac léinn ón RA ar mian leo dul i mbun staidéir in Éirinn, tá an CAO agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit ag obair lena gcomhpháirtithe sa RA chun nach gcuirfear isteach ar an bpróiseas iarratais seo. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil de réir mar a thagann sé chugainn.

Táillí:

Cáileoidh mic léinn Éireannacha i gcónaí do na táillí céanna agus a íocann mic léinn RA sa RA. Cáileoidh mic léinn RA i gcónaí do na táillí céanna agus a íocann mic léinn AE in Éirinn.

Tacaíocht do Mhic Léinn:

Gach bliain, cáilíonn tuairim is 1,500 mac léinn Éireannach atá i mbun staidéir sa RA agus tuairim is 200 mac léinn RA atá i   mbun staidéir in Éirinn do thacaíocht deontais ó rialtas na hÉireann (SUSI). Tar éis an Bhreatimeachta, beidh feidhm i gcónaí ag rialacha deontais SUSI maidir le mic léinn RA agus mic léinn Éireannacha.

Tá reachtaíocht á tabhairt isteach ag Rialtas na hÉireann le cinntiú go mbeidh feidhm ag na socruithe i gcónaí maidir le mic léinn incháilithe Éireannacha atá i mbun staidéir sa RA mar aon le híoc na ndeontas SUSI le mic léinn RA atá i mbun staidéir in institiúidí ardoideachais in Éirinn.


Breisoideachas  

Beidh oiliúint agus deiseanna breisoideachais ar fáil i gcónaí do mhic léinn agus do dhaoine a théann go dtí an RA chun cúrsaí oiliúna a dhéanamh agus a mhalairt go cruinn faoin gComhlimistéar Taistil


Erasmus+

Faoi chlár Erasmus+ 2014-2020 an Aontais cuirtear cistiú ar fáil do raon tionscadal idirnáisiúnta oideachais agus oiliúna, lena n-áirítear soghluaisteacht mac léinn agus foirne, scáthfhoghlaim, tascanna teagaisc, agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha idir eagraíochtaí.

Oibreoidh an clár go hiomlán i gcónaí i gcás na hÉireann agus i gcás Bhallstáit an Aontais. Táthar ag smaoineamh ar cheadú don RA a bheith rannpháirteach i gcónaí i gClár Erasmus+ mar chuid den idirbheartaíocht atá ar siúl idir an tAontas Eorpach agus an RA.

Sa chás go mbíonn Breatimeacht gan mhargadh ann, tá reachtaíocht ullmhaithe ag an AE a thiocfaidh i bhfeidhm go huathoibríoch lena chinntiú go mbeidh cead ag mic léinn atá i mbun Erasmus in institiúidí de chuid na Ríochta Aontaithe lena socrúchán a chur i gcrích gan aon chur isteach orthu. Baineann sé seo freisin le mic léinn de chuid na Ríochta Aontaithe agus Thuaisceart Éireann atá ag staidéar i mBallstáit an AE. 


Aitheantas do Cháilíochtaí Gairmiúla

Riachtanais shonracha is ea cáilíochtaí gairmiúla is gá de réir dlí chun gur ceadmhach do dhuine du le gairm rialaithe nó dul i mbun gníomhaíochtaí rialaithe i dtír ar leith. Ní hionann na riachtanais cháiliúcháin i ngach gairm.

Faoi láthair tá reachtaíocht Aontais Eorpaigh i bhfeidhm a thugann aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla shaoránaigh Éireannacha agus RA i ndlínse a chéile.

Tar éis an Bhreatimeachta, is féidir go mbeidh impleachtaí ann do dhaoine atá ag obair in Éirinn nó i mballstáit eile den Aontas agus a fuair cáilíocht ghairmiúil nó ceadúnas cleachtais sa RA. Mhol an Rialtas d’údaráis rialála in Éirinn dul chun cainte lena gcomhpháirtithe sa RA chun an próiseas d’aithint cáilíochtaí tar éis an Bhreatimeachta a bhainistiú.

Cuirfear aitheantas do chreat na gcáilíochtaí gairmiúla idir an tAontas agus an RA san áireamh sa chomhaontú foriomlán idir an tAontas agus an RA ar an mBreatimeacht.

Má tá ceist agat faoi do cháilíocht ghairmiúil ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht a rialaíonn do ghairm.

Gheofar eolas ar aitheantas do cháilíochtaí múinteoireachta a fuarthas lasmuigh d’Éirinn, nó iontráil isteach i gcúrsaí múinteoireachta iarchéime, ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta