Oideachas: Éire a Ullmhú don Bhreatimeacht

D'fhág an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach ar an 31 Eanáir 2020 ar bhonn an Chomhaontaithe um Tharraingt Siar a chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach ar an 17 Deireadh Fómhair 2019.

Áirítear sa Chomhaontú idirthréimhse go dtí deireadh 2020 ar a laghad. Le linn an ama sin, déileálfaidh an tAontas leis an Ríocht Aontaithe amhail is dá mba Bhallstát é.

Le linn na hidirthréimhse, coinneofar an status quo agus níor cheart go mbeadh aon athrú ann do shaoránaigh ná do ghnólachtaí.

Cuirfidh an tAontas agus an Ríocht Aontaithe tús leis an idirbheartaíocht maidir le comhaontú nua um Chaidreamh Amach Anseo atá le teacht i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2021.


Comhairle Phraiticiúil

Oideachas Bunscoile agus Iar-bhunscoile a bhfuil Taisteal Trasteorann i gceist ann

Gach lá trasnaíonn páistí agus daoine óga ó Éirinn agus ón RA an teorainn chun dul ar scoil i ndlínse a chéile. Is rogha é sin a dhéanann teaghlaigh, agus beidh an rogha sin ann i gcónaí faoin gComhlimistéar Taistil fiú má fhágann an RA an tAontas Eorpach.


Ardoideachas

Tar éis an Bhreatimeachta, beidh mic léinn Éireannacha agus Briotanacha in ann dul i mbun staidéir i dtír a chéile i gcónaí.

Iarratais: 

Leanfar de na córais reatha a úsáid chun iarratais a ghlacadh ó mhic léinn Éireannacha ar mian leo dul i mbun staidéir sa RA.

I gcás mac léinn ón RA ar mian leo dul i mbun staidéir in Éirinn, tá an CAO agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit ag obair lena gcomhpháirtithe sa RA chun nach gcuirfear isteach ar an bpróiseas iarratais seo. Cuirfear tuilleadh eolais ar fáil de réir mar a thagann sé chugainn.

Táillí:

Cáileoidh mic léinn Éireannacha i gcónaí do na táillí céanna agus a íocann mic léinn RA sa RA. Cáileoidh mic léinn RA i gcónaí do na táillí céanna agus a íocann mic léinn AE in Éirinn.

Tacaíocht do Mhic Léinn:

Gach bliain, cáilíonn thart ar 1,500 mac léinn as Éirinn atá ag déanamh staidéir sa Ríocht Aontaithe agus tuairim is 200 saoránach as an Ríocht Aontaithe atá ag staidéar sa Stát, le haghaidh tacaíocht deontais ó Rialtas na hÉireann (SUSI). Le linn na hidirthréimhse, leanfaidh na gnáthrialacha deontais SUSI de bheith i bhfeidhm i dtaobh mac léinn as an Ríocht Aontaithe agus as Éirinn. Nuair a bheidh an idirthréimhse istigh, leasóidh Rialtas na hÉireann an reachtaíocht lena chinntiú gur féidir leis na socruithe seo leanúint de bheith i bhfeidhm i dtaobh mac léinn incháilithe Éireannacha atá ag staidéar sa Ríocht Aontaithe, agus go n-íocfar deontais SUSI le mic léinn as an Ríocht Aontaithe atá in institiúidí ardoideachais in Éirinn.


Breisoideachas  

Beidh oiliúint agus deiseanna breisoideachais ar fáil i gcónaí do mhic léinn agus do dhaoine a théann go dtí an RA chun cúrsaí oiliúna a dhéanamh agus a mhalairt go cruinn faoin gComhlimistéar Taistil


Erasmus+

Faoi chlár Erasmus+ 2014-2020 an Aontais cuirtear cistiú ar fáil do raon tionscadal idirnáisiúnta oideachais agus oiliúna, lena n-áirítear soghluaisteacht mac léinn agus foirne, scáthfhoghlaim, tascanna teagaisc, agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha idir eagraíochtaí.

Oibreoidh an clár go hiomlán i gcónaí i gcás na hÉireann agus i gcás Bhallstáit an Aontais. Táthar ag smaoineamh ar cheadú don RA a bheith rannpháirteach i gcónaí i gClár Erasmus+ mar chuid den idirbheartaíocht atá ar siúl idir an tAontas Eorpach agus an RA.

Sa chás go mbíonn Breatimeacht gan mhargadh ann, tá reachtaíocht ullmhaithe ag an AE a thiocfaidh i bhfeidhm go huathoibríoch lena chinntiú go mbeidh cead ag mic léinn atá i mbun Erasmus in institiúidí de chuid na Ríochta Aontaithe lena socrúchán a chur i gcrích gan aon chur isteach orthu. Baineann sé seo freisin le mic léinn de chuid na Ríochta Aontaithe agus Thuaisceart Éireann atá ag staidéar i mBallstáit an AE. 


Aitheantas do Cháilíochtaí Gairmiúla

Riachtanais shonracha is ea cáilíochtaí gairmiúla is gá de réir dlí chun gur ceadmhach do dhuine du le gairm rialaithe nó dul i mbun gníomhaíochtaí rialaithe i dtír ar leith. Ní hionann na riachtanais cháiliúcháin i ngach gairm.

Faoi láthair tá reachtaíocht Aontais Eorpaigh i bhfeidhm a thugann aitheantas do cháilíochtaí gairmiúla shaoránaigh Éireannacha agus RA i ndlínse a chéile.

Tar éis an Bhreatimeachta, is féidir go mbeidh impleachtaí ann do dhaoine atá ag obair in Éirinn nó i mballstáit eile den Aontas agus a fuair cáilíocht ghairmiúil nó ceadúnas cleachtais sa RA. Mhol an Rialtas d’údaráis rialála in Éirinn dul chun cainte lena gcomhpháirtithe sa RA chun an próiseas d’aithint cáilíochtaí tar éis an Bhreatimeachta a bhainistiú.

Cuirfear aitheantas do chreat na gcáilíochtaí gairmiúla idir an tAontas agus an RA san áireamh sa chomhaontú foriomlán idir an tAontas agus an RA ar an mBreatimeacht.

Má tá ceist agat faoi do cháilíocht ghairmiúil ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an gcomhlacht a rialaíonn do ghairm.

Gheofar eolas ar aitheantas do cháilíochtaí múinteoireachta a fuarthas lasmuigh d’Éirinn, nó iontráil isteach i gcúrsaí múinteoireachta iarchéime, ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta