An Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas

Cé Sinn

Tá an Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas agus Cáilíochtaí freagrach as forbairt an bheartais náisiúnta maidir le cothromas rochtana ar ardoideachas do gach mac léinn agus, go háirithe, do ghrúpaí faoi ghannionadaíocht amhail mic léinn faoi mhíbhuntáiste, mic léinn lánfhásta agus mic léinn faoi mhíchumas.

Is é an príomhthacaíocht airgeadais atá ar fáil do mhic léinn incháilithe atá ag freastal ar chúrsaí lánaimseartha breisoideachais agus ardoideachais ná an deontas mac léinn a bhféadfadh deontas cothabhála agus deontas táillí a bheith i gceist leis, ag brath ar incháilitheacht.

Tá an Scéim Deontais do Mhic Léinn á riar ag na húdaráis áitiúla, ag Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) agus ag SUSI (Tacaíocht Uilechoiteann do Mhic Léinn in Éirinn) thar ceann na Roinne.

Soláthraíonn an suíomh Gréasáin tiomnaithe www.studentfinance.ie nasc le háis iarratais ar líne SUSI, chomh maith le faisnéis chuimsitheach ar dheontais do mhic léinn agus foinsí eile cúnaimh airgeadais amhail an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn agus an Ciste do Mhic Léinn atá faoi Mhíchumas.

Cad a dhéanaimid

Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas

Teagmháil

Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas, Bóthar Phort Laoise, An Tulach Mhór, Co. Uibh Fhailí. R35 Y2N5

Teil: (057) 932 5317
Faic: (057) 932 5435

Cáilíochtaí

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg do Cháilíochtaí, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1
Teil: (01) 889 2179
Faic: (01) 889 2040

Féach Freisin

Is féidir faisnéis mhionsonraithe ar an deontas do mhic léinn agus ar thacaíochtaí airgeadais eile do mhic léinn atá ag tabhairt faoi chúrsaí breisoideachais agus ardoideachais a fháil ar an suíomh Gréasáin tiomnaithe: www.studentfinance.ie.

Faisnéis ar an mBord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn

Faisnéis ar Sparánacht Tríú Leibhéal na Roinne Oideachais agus Scileanna

Cáilíochtaí

www.qqi.ie
www.ec.europa.eu