Airgeadas Scoileanna agus Bunachar Sonraí

Cé Sinn

Comhlíonann an rannóg réimse d’fheidhmeanna oibríochta agus tacaíochta maidir le deontais a íoc. Déanann an rannóg seo bainistiú freisin ar dhaonáireamh bliantúil ar dhaltaí iarbhunscoileanna (torthaí Dheireadh Fómhair) agus ar an mBunachar Sonraí Daltaí Iar-bhunscoile (P-POD).

Céard a dhéanaimid

Rannóg na mBunachar Sonraí

Déanaimid bainistiú ar Bunachar Sonraí Daltaí Iar-bhunscoile, lena n-áirítear próiseáil ar Torthaí Dheireadh Fómhair a dhéanann iar-bhunscoileanna gach bliain.

Rannóg na Riachtanas Speisialta agus na nDeontas Teagaisc

Riaraimid íocaíocht deontas áirithe ar nós:

 • An Scéim Deontais um Theagasc Baile
 • An Scéim Teagaisc um Theanga Chomharthaíochta na hÉireann
 • Scéim Teagaisc Chlóscríofa
 • Scéim Deontas Teicneolaíocht Chúnta le haghaidh Iarbhunscoileanna
 • Íocaíochtaí Dlíthíochta
 • Íocaíochtaí le scoileanna ABA
 • Íocaíochta leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.
 • Ionaid Ghairmoiliúna
 • Íocaíochta leis an Ionad Náisiúnta Táirgthe Braille
 • Íocaíochtaí ilghnéitheacha le hEagraíochtaí éagsúla.

Téigh chuig leathanach Rannóg na nDeontas Riachtanas Speisialta agus na nDeontas Teagaisc

Ionad an Lárchiste

 • Déanaimid próiseáil ar dheontais iníoctha le hiar-bhunscoileanna ar bhonn míosúil.

Rannóg Caipitíochta na Scoileanna

 • Áirímid agus íocaimid gach Deontas Caiptíochta le haghaidh Bunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna
 • Riaraimid maoiniú don Choiste Meánoideachais (SEC), do Mhodhscoileanna, d’Fhorais Bhainistíochta agus do Thionscnaimh Speisialta do Mhíbhuntáiste.

Rannóg na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (C&C)

 • Comhlíonaimid réimse d’fheidhmeanna oibríochta agus tacaíochta agus cuirimid acmhainní ar fáil maidir le hiar-bhunscoileanna pobail is cuimsitheacha
 • Tacaímid le feidhm phearsanra iar-bhunscoileanna pobail is cuimsitheacha maidir le foireann riaracháin agus chothabhála.
 • Riaraimid maoiniú ionas gur féidir pinsin agus aiscí scoir a íoc le hiar-bhaill foirne iar-bhunscoileanna pobail is cuimsitheacha.

Teagmháil

Rannóg na mBunachar Sonraí

Rphost: p-podhelpdesk@education.gov.ie

Rannóg na Riachtanas Speisialta agus na nDeontas Teagaisc

Rphost:sntg@education.gov.ie

Teil: (090) 648 3750 / 3883 / 3754 / 3884

Ionad an Lárchiste

Rphost:centralfunds@education.gov.ie

Teil: (090) 648 3854

Rannóg na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha (C&C) 

Email: ccfinancial@education.gov.ie

Phone: (090) 648 3954

Rannóg Caipitíochta - na Scoileanna

Teil: (090) 648 3971

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Rannóg na mBunachar Sonraí, Corrna Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659