Seirbhísí Corparáideacha

Forbhreathnú Aonaid/ Rannóige

Is seirbhís tacaíochta inmheánach iad Seirbhísí Corparáideacha a bhainistíonn acmhainní chun straitéisí na Roinne a bhaint amach, a chinntíonn comhlíonadh roinnt oibleagáidí rialachais agus chun polasaithe, gnáthaimh agus torthaí corparáideacha a fheabhsú. Tá ról comhordaithe acu fosta i maoirseacht rialachais agus cuntasachta a chaighdeánú ar fud earnáil an oideachais.

Cuimsíonn an rannóg na forannóga seo a leanas:

Rannóg Rialachas Corparáideach

Comhordaíonn feidhmiú cúrsaí rialachas corparáideach chun oibleagaidí reachtúla agus polasaithe na Roinne a chomhlíonadh go héifeachtach. Cuireann pointe teagmhála ar fáil don Ombudsman agus don Ombudsman do Leanaí agus don Choimisinéir Teanga.

Rannóg rialachas rannóige

Comhordaíonn agus forbraíonn polasaithe agus gnáthaimh le cuir chuige caighdeánaithe a fhorbairt i leith rialachas agus cuntasacht forais oideachais laistigh d'earnáil an oideachais.

Cóiríocht & Seirbhísí / Sláinte & Sábháilteacht

Cuireann cóiríocht oifige agus fosheirbhísí ar fail ar fud oifigí na Roinne. Cuireann chun cinn feasacht ar cheisteanna sláinte agus sábháilteachta agus tacaíonn le comhlíonadh riachtanais reachtaíochta sláinte agus sábháilteachta.

Polasaí Soláthair agus Caiteachas Corparáideach

Bainistíonn fo-mhírchinn shainiúla riaracháin chun riachtanais soláthar bainistíocht airgeadais agus iniúchóireachta AE agus náisiúnta a chomhlíonadh. Forbraíonn agus cuireann chun cinn dea-chleachtas soláthair sa Roinn.

Suíomh gréasáin / Seirbhísí do Chustaiméirí

Bainistíonn ábhar shuíomh gréasáin na Roinne. Tacaíonn le forbairt inlíon nua. Forbraíonn gnáthaimh agus polasaithe le seirbhísí a sholáthar do chustaiméirí seachtracha.

Teagmháil

R-phost:

corporate_services@education.gov.ie 

Customer_ServiceOffice@education.gov.ie 

Seoladh:

An Roinn Oideachais agus Scileanna, Seirbhísí Corparáideacha, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Phone:

(01) 889 6400

Féach Freisin