Scoileanna Speisialta Ardtaíochta, Tionscadail Teagmháil na nÓg (YEPs) agus coileanna Coinneála Leanaí

Cé Sinn

Cuireann Aonaid Chúraim Speisialta Ard-Tacaíochta cúram cónaithe ar fáil do leanaí ar cuireadh síos orthu ó thaobh dlí a bheith “ó smacht”. Tagraíonn an téarma seo do leanaí atá i mbaol agus a bhfuil cúram agus cosaint ag teastáil uathu agus a bhfuil gá acu le soláthar agus le seachadadh seirbhíse oideachais i dtimpeallacht atá slán agus teiripeach. Is í próifíl aoise na leanaí seo ná 12-17 bliain.

Tá Cúram Ard-Tacaíochta do leanaí a bhfuil fadhbanna diana mothúchánacha agus iompraíochta, nach féidir le hoideachas príomhshrutha freastal ar a gcuid deacrachtaí. Soláthraíonn an tseirbhís deis le haghaidh tacaíocht bhreise do dhaoine óga, trí chóimheasa níos airde foirne agus trí leibhéil níos airde ionchuir theiripigh. Níl sé chomh sriantach agus atá soláthar daingean.

Freastalaíonn áiseanna Cúraim Speisialta ar leanaí a bhfuil ina n-ábhar d’orduithe cúraim speisialta arna ndeonú ag an gcúirt. Ceadaíonn na horduithe seo don Bhord Sláinte srian a chur ar shaoirse na ndaoine óga ar mhaithe lena sábháilteacht agus lena leas féin. Ní dheonaíonn na cúirteanna orduithe den sórt sin ach amháin i gcásanna ina bhfuil baol mór do shláinte, do shábháilteacht, d’fhorbairt nó do leas an linbh.

Cuireann Tionscadail Chomhchaidrimh don Ógra (YEPanna) áiseanna neamhchónaithe oideachais ar fáil do leanaí a bhí páirteach i mionchiontóireacht, nó do leanaí atá i mbaol a bheith páirteach i mionchiontóireacht. D’fhéadfaí dalta a bheith tarchurtha chuig ceann de na scoileanna seo ag roinnt gníomhaireachtaí nó ag an gcóras cúirte.

Cad a dhéanaimid

  • Pleanáil agus soláthar do sheachadadh na seirbhísí oideachais do leanaí i dTionscadail Chomhchaidrimh don Ógra, i Scoileanna Coinneála Leanaí, i Scoileanna Speisialta Ardtacaíochta
  • Straitéis oideachais a ullmhú chun contanam deiseanna oideachais agus oiliúna a chinntiú do leanaí i scoileanna coinneála agus i scoileanna ardtacaíochta/in ionaid chúraim speisialta.

Teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileana, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí. N37 X659

Teil: (090) 648 4152 / 4096

Féach Freisin:

www.iyjs.ie