Rannóg Párolla

Cé Sinn

Cuireann an Rannóg Párolla seirbhísí párolla ar fáil d’fhoirne teagaisc agus d’fhoirne neamhtheagaisc ag bunscoileanna, ag meánscoileanna deonacha agus ag scoileanna pobail agus cuimsitheacha. Íoctar le pearsanra scortha tríd an tseirbhís seo freisin.

Cad a dhéanaimid

Comhordú agus riarachán a dhéanamh ar réimse seirbhísí párolla do na daoine seo a leanas:

  • Múinteoirí bunscoile, meánscoile deonaí agus scoile pobail agus cuimsithí,
  • Cúntóirí riachtanas speisialta i mbunscoileanna, i meánscoileanna deonacha agus i scoileanna pobail agus cuimsitheacha,
  • Oifigigh chléireachais faoin scéim 1978 i mbunscoileanna agus i meánscoileanna deonacha
  • Airígh atá fostaithe faoin scéim 1978 i mbunscoileanna
  • Oibrithe cúram leanaí i mbunscoileanna
  • Múinteoirí bunscoile, meánscoile deonaí agus scoile pobail agus cuimsithí atá scortha, lena n-áirítear céilí agus leanaí ball foirne atá éagtha,
  • Cúntóirí riachtanas speisialta, airígh agus oifigigh chléireachais atá scortha atá fostaithe faoin scéim 1978 agus oibrithe cúram leanaí atá scortha, lena n-áirítear céilí agus leanaí ball foirne atá éagtha.

Bainistiú a dhéanamh ar asbhaintí reachtúla agus neamhreachtúla,

Tuar a dhéanamh ar mheastacháin airgeadais do mhaoiniú leithdháiltí ceadaithe do bhaill foirne atá ar seirbhís nó ar scor a n-íoctar leo ar phárolla na Roinne agus faireachán a dhéanamh ar chaiteachas ar bhonn leanúnach.

Tacú le seachadadh seirbhísí párolla trí phleanáil agus trí cheapadh beartais atá ar ardchaighdeán.

Teagmháil

Le haghaidh ceisteanna/iarratas maidir le do thuarastal nó mura bhfuil d’uimhir rolla scoile ar eolas agat – aimsigh í ach úsáid a bhaint as ár bhfeidhm Aimsigh Scoil.

Rpost:

Teagmháil Ríomhphoist na Rannóige Párolla

Seoladh: An Roinn Oideachais, Rannóg Párolla, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co Íarmhi
Cornamaddy,

Naisc Ghaolmhara: