Iompar Scoile

Cé Sinn

Soláthraíonn an Roinn seirbhís iompair scoile do dhaltaí i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, lena n-áirítear do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu.

Cad a dhéanaimid

  • Próiseáil a dhéanamh, i gcomhar le Bus Éireann, ar iarratais ar bhealaí nua bus agus ar shíntí nó athródú seirbhísí reatha, go háirithe i dtaca le hiompar do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta acu
  • Achomhairc a chur ar aghaidh chuig an mBord Neamhspleách Achomhairc um Iompar Scoile
  • Próiseáil a dhéanamh ar íocaíochtaí deontais d’iompar príobháideach
  • Íocaíochtaí a riar do Choimhdirí Bus
  • Athbhreithniú a dhéanamh ar shábháilteacht ar bhusanna scoile.

Oibríonn Bus Éireann an tseirbhís iompair scoile thar ceann na Roinne.

CTeagmháíl

R-phost:school_transport@education.gov.ie
Seoladh:
An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Roinn Iompair Scoile, Bóthar Phort Laoise, Tullach Mhór, Co. Uibh Fhailí. R35 Y2N5

Teil: (057) 932 5466/5467