An tAonad um Phleanáil Scileanna agus Rannpháirtíocht Fiontraíochta

Cé muide?

Tá an phríomhchúram ar an Aonad do Láithreán Fhóram na Scileanna Réigiúnacha a cruthaíodh mar chuid de Straitéis Scileanna Náisiúnta an Rialtais. Cruthaíonn na Fóraim Scileanna Réigiunacha deis d’fhostóirí agus don chóras oideachais agus oiliúna oibriú le chéile chun freastal ar riachtanais éiritheacha na scileanna ina gceantar. Cruthóidh an pháirtíocht níos struchtúrtha ar chlár na scileanna agus ar obair na bhFóram torthaí níos fearr d’fhoghlaimeoirí agus tacaíocht d’fhorbairt na fiontraíochta.

Fóraim Réigiúnacha Scileanna

Bunaíodh naoi gcinn d’Fhóraim Réigiúnacha Scileanna agus cruthóidh siad:

  • pointe teagmhála amháin i ngach réigiún chun cabhrú le fostóirí dul i dteagmháil leis an raon seirbhísí agus tacaíochtaí atá ar fáil sa chóras oideachais agus oiliúna
  • eolas níos téagartha ar an margadh fostaíochta agus anailís ar riachtanais fostóirí mar bhonn eolais d’fhorbairt chláracha
  • comhoibriú breise agus úsáid acmhainní tríd an gcóras oideachais agus oiliúna agus feabhsú ar na bealaí chun cinn d’fhoghlaimeoirí
  • struchtúr d’fhostóirí chun páirt níos mó a bheith acu chun róil agus deiseanna fostaíochta a chothú don chonair ghairme ina n-earnálacha.

Ceapadh Bainisteoir Réigiúnach Scileanna chun ceannasaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí gach Fóram. Beidh ar na Bainisteoirí gréasán láidir de chaidrimh oibre idir na páirithe leasmhara sa réigiún a bhunú agus a bhainistiú, le béim ar leith ar an dteagmháil idir pháirtithe leasmhara na fiontraíochta agus an oideachais agus oiliúna, chun cuspóirí a bhFóram a chur chun cinn. Tá pleananna oibre curtha le chéile ag na Fóraim Scileanna Reigiúnacha agus cuirfidh siad tuarascálacha ar dhul chun cinn go dtí an Roinn go ráthúil. Tá gach Bainisteoir Réigiúnach Scileanna mar bhall den ghrúpa um fheidhmiú ar a bPlean Gníomhaíochta Réigiúnach do Phostanna.

Is iad seo a leanas na Naoi mBainisteoirí Réigiúnacha Scileanna:

Seoladh Láithreán Gréasáin na Scileanna Réigiúnacha i mí na Bealtaine 2016 mar uirlis chumarsáide d’fhostóirí agus do sholáthróirí oideachais agus oiliúna.  Trí úsáid a bhaint as na sonraí ó SOLAS, Aonad Taighde an Mhargaidh Fostaíochta, cruthaíonn an láithreán sholáthar ar shainphróifíl gach ceann de na naoi Réigiúin bunaithe ar na scileanna taighde ábhartha agus ar na tacair sonraí chun bonn a chruthú don phlé eolasach ar riachtanais scileanna.

Tá Fóraim Scileanna Réigiúnacha Tuarascáil Bhliantúil 2019 ar fáil anseo.

Chomhairle Náisiúnta Scileanna

Tá foráil sa Straitéis Náisiúnta Scileanna don bhunú ar Chomhairle Náisiúnta Scileanna nua.

Déanfaidh an Chomhairle Náisiúnta Scileanna:

  • taighde a mhaoirsiú
  • comhairle a sholáthar ar an tosaíocht a bhaineann le riachtanais aitheanta scileanna agus ar an tslí le soláthar na scileanna aitheanta a bhaint amach
  • príomhról a ghlacadh i gcothú agus i dtuairisciú ar fhreagairtí na solathróirí oideachais agus oiliúna ar na tosaíochtaí sin. 

Tá comhdhéanamh na Comhairle ag teacht ó leibhéil shinsearacha san earnáil phoiblí agus phríomháideach. Eagraíocht chomhairleach neamhreachtúil a bheidh inti, laistigh de théarmaí tagartha na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Ballraíocht na Comhairle Náisiúnta Scileanna

Bob Savage

Cathaoirleach, Leas-Uachtarán, CIO Réigiúnach do EMEA agus Ceannaire Láithreáin Chorcaí

Simon Harris TDAn tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta
John McKeonArdrúnaí, An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
Jim BreslinArdrúnaíl, An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta
Paddy LavelleArdrúnaí, BOOÉ
An Dochtuir Orlaigh QuinnArdrúnaí, An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
Patricia ColemanRúnaí Cúnta, An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
William BeausangRúnaí Cúnta, An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta
Martin ShanahanPríomhfheidhmeannach, ÚFT
Julie SinnamonPríomhfheidhmeannach, Fiontraíocht Éireann
An tOllamh Mark FergusonStiúrthóir Ginearálta, Fondúireacht Eolaíochta Éireann
Andrew BrownleePríomhfheidhmeannach, SOLAS
An Dochtuir Pádraig WalshPríomhfheidhmeannach, Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
Paul HealyPríomhfheidhmeannach, Skillnet, Ireland
An tOllamh Philip NolanUachtarán, Cumann Ollscoileanna Éireann
An Dochtuir Brendan McCormackCathaoirleach Bhord na nUachtaran, THEA
An Dochtuir Alan WallPríomhfheidhmeannach, ÚAO
Martin McVicarStiúrthóir Bainistíochta, Combilift
Liam RyanStiúrthóir Bainistíochta, SAP Labs Ireland
Peter MulrineP. Mulrine & Sons Sales
Patricia RobertsProprietor No.1 Pery Square Hotel & Spa

Ta monatóireacht agus cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta Scileanna mar fhreagracht freisin ar an Straitéis Náisiúnta Scileanna.