Cigireacht

Cé muid

Is ionann an Chigireacht agus rannóg na Roinne Oideachais agus Scileanna atá freagrach as meastóireacht a dhéanamh ar bhunscoileanna agus ar iarbhunscoileanna agus ar ionaid oideachais. Cuireann cigirí comhairle ar fáil ar raon saincheisteanna oideachais do phobail scoile, don lucht déanta beartas sa Roinn agus don chóras oideachais níos leithne freisin.

Tá na cigirí go léir ina múinteoirí a bhfuil taithí acu. D’oibrigh cuid mhór acu mar phríomhoidí scoile, mar leas-phríomhoidí nó mar chomhairleoirí le seirbhísí tacaíochta scoile freisin. Tá taithí ag daoine eile ar churaclaim a dhearadh agus ar chleachtais mheasúnaithe a chur chun feidhme, ar bhainistíocht scoile agus ar thaighde oideachais.

Cad a dhéanaimid

Déanann an Chigireacht na nithe seo a leanas:

  • Soláthraíonn sí dearbhú cáilíochta agus cuntasachta poiblí sa chóras oideachais
  • Déanann sí cigireachtaí i scoileanna agus in ionaid oideachais
  • Déanann sí meastóireachtaí náisiúnta
  • Cuireann sí dea-chleachtas agus feabhsú scoile chun cinn trí chomhairle a chur ar mhúinteoirí, ar phríomhoidí agus ar bhoird bhainistíochta i scoileanna
  • Foilsíonn sí tuarascálacha cigireachta ar scoileanna agus ar ionaid oideachais ar leith
  • Tuairiscíonn sí ar sholáthar curaclaim, ar theagasc, ar fhoghlaim agus ar mheasúnú i gcoitinne sa chóras oideachais
  • Cuireann sí an Ghaeilge chun cinn
  • Cuireann sí comhairle ar fáil don lucht déanta beartas sa Roinn Oideachais agus Scileanna agus don chóras oideachais níos leithne.

Soláthraímid aiseolas ó bhéal don phobal scoile ag deireadh na gcigireachtaí seo agus soláthraímid tuarascáil phriontáilte a fhoilsítear ar ár suíomh Gréasáin.

Teagmháíl


R-phost:
inspectorate@education.gov.ieSeoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Chigireacht, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 6553

Féach Freisin

Faigh Tuarascáil Cigireachta ag baint úsáide as ár Aimsigh Scoile