Ardoideachas – Beartas agus Scileanna

Cé sinn

Tá freagracht ag Ardoideachas – Beartas agus Scileanna as creat beartais éifeachtach a áirithiú d’ardoideachas a thacaíonn le hinstitiúidí ardoideachais in Éirinn múinteoireacht, taighde agus rannpháirtíocht ardchaighdeánach a sholáthar. Folaíonn sé seo forbairt agus comhlíonadh na reachtaíochta a rialaíonn an earnáil. Tá an sainchúram beartais thábhachtaigh ar an rannóg soláthar ardoideachais agus oiliúna atá ábhartha le riachtanais scileanna an lucht oibre a áirithiú agus tacú le uasoiliúint daoine dífhostaithe.

Cad a dhéanaimid

  • Obair leis an Údarás um Ard-Oideachas agus le gníomhaíochtaí ábhartha eile chun treoir éifeachtach beartais, maoirseacht agus tacaíocht a chur ar fáil don earnáil ardoideachais maidir le freastal ar riachtanais an fhoghlaimeora agus le spriocanna níos leithne beartais shóisialta agus eacnamaíoch
  • Maoirseacht a dhéanamh ar dhul chun cinn maidir leis na gníomhaíochtaí arna sainaithint sa Phlean Cur Chun Feidhme a fheidhmiú don Straitéis Náisiúnta Ardoideachais go dtí 2030
  • Tacú le cur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta Scileanna, Bealaí chun Oibre agus an Plean Gníomhaíochta um Poist
  • Cur chun feidhme an Phlean Gníomhaíochta um Scileanna TFC a mhaoirsiú
  • Obair leis an earnáil ardoideachais chun freagairtí do riachtanais sainscileanna a fhorbairt
  • Obair leis an Údarás um Ardoideachas agus le gníomhaireachtaí eile maidir le forbairt a dhéanamh ar chláir nuálacha agus sholúbtha breisoiliúna agus athoiliúna do dhaoine dífhostaithe
  • Ionadaíocht a dhéanamh don Roinn ar an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí
  • Ionadaíocht a dhéanamh don Roinn ar raon Coistí Idir-Rannacha agus comhlachtaí

Comhlíonadh forálacha éagsúla in Acht na nOllscoileanna, 1997, agus san Acht um Institiúidí Teicneolaíochta, 2006, a áirithiú, lena n-áirítear ceapacháin ar Chomhlachtaí Rialaithe.

Teagmháil


Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Ardoideachas – Beartas agus Scileanna, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96


Teil: (01) 889 2338 / 2127   

Féach Freisin:

www.hea.ie

Nasc chuig an Straitéis Náisiúnta Ardoideachais go dtí 2030:

ICT Action Plan 2012

www.skillsireland.ie