An tAonad um Oideachas Gaeltachta

Cé muid?

Tá an tAonad um Oideachas Gaeltachta sa Roinn Oideachais freagrach as maoirseacht agus tacaíocht do chur i bhfeidhm céimnithe an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 le hoideachas ardchaighdeáin trí mheán na Gaeilge a chinntiú i scoileanna aitheanta mar scoileanna Gaeltachta. Trí phróiseas forfheidhmithe pholasaí oideachais na Gaeltachta, féachann an Roinn le tacú agus feabhsú a dhéanamh ar ról na mbunscoileanna, na n-iar-bhunscoileanna agus na suíomhanna luathoideachais i ngach ceann de na limistéir pleanála teanga sa Ghaeltacht.

Agus an Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 á chur i bhfeidhm aige, oibreoidh an tAonad um Oideachas Gaeltachta i ndlúthchomhar le rannóga ábhartha laistigh den Roinn Oideachais agus Scileanna agus le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí ábhartha eile lena n-áirítear an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG), seirbhísí tacaíochta náisiúnta do scoileanna, an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Beidh an tAonad um Oideachas Gaeltachta á thacú ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna a bheith ag obair le scoileanna chun tacú le cur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.

Tabharfaidh an Coiste Comhairleach um Polasaí Oideachas Gaeltachta, le cathaoirleach ón Roinn Oideachais agus Scileanna, comhairle leanúnach don Aonad um Oideachas Gaeltachta maidir le cur i bhfeidhm céimnithe an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022.

Cad a dhéanaimid?

Déanfaidh an tAonad um Oideachas Gaeltachta na nithe seo a leanas:

  • maoirsiú agus tacaíocht a sholáthar do chur i bhfeidhm céimnithe an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022
  • riarachán agus bainistíocht ar an bpróiseas aitheantais do scoileanna Gaeltachta agus caidreamh le pobail agus scoileanna na Gaeltachta
  • maoirsiú ar leithdháileadh na n-acmhainní agus na dtacaí ar scoileanna i gcomhar le rannóga ábhartha na Roinne agus gníomhaireachtaí eile
  • monatóireacht ar chur i bhfeidhm an phróisis aitheantais do scoileanna Gaeltachta i gcomhar le Cigireacht na Roinne d'fhonn an soláthar oideachais trí mheán na Gaeilge a láidriú.

Sonraí Teagmhála:

R-phost:aog@education.gov.ie

Seoladh:
An tAonad um Oideachas Gaeltachta
An Roinn Oideachais 
Bloc 3, Sráid Maoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96

Fón: (01) 889 6408


Eolas Breise: Feidhmiú an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 & na Scéime Aitheantais Scoileanna Gaeltachta


Féach freisin:

Naisc Ábhartha:

Tuarascálacha Taighde: