An tAonad Acmhainní Daonna

Cé Sinn

Tá an tAonad Acmhainní Daonna freagrach as an bhfeidhm acmhainní daonna a bhainistiú d’fhoireann riaracháin na Roinne, do bhaill foirne na Cigireachta, don tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais, agus do bhaill eile foirne ghairmiúla/theicniúla atá ag obair sa Roinn, bunaithe inár dtrí phríomhoifig agus in oifigí eile áitiúla agus réigiúnacha.

(Tabhair do d’aire, i gcás aon fhiosruithe a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta Múinteoirí/Cúntóirí Riachtanas Speisialta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna, déan teagmháil leis an Aonad Téarmaí agus Coinníollacha inár n-oifig i mBaile Átha Luain ar (090) 648 3600)

Cad a dhéanaimid

  • Tugaimid tacaíocht dár mbaill foirne feidhmiú ar bharr a gcumais ar na bealaí seo:
  1. a chinntiú go ndéantar acmhainní foirne a lonnú go hoptamach
  2. bainistiú éifeachtúil a dhéanamh ar fheidhmeanna acmhainní daonna agus ar fheidhmíocht na foirne
  3. deiseanna oiliúna spriocdhírithe ardchaighdeáin a sholáthar, oiliúint ar an láthair oibre san áireamh, agus
  • Déanaimid gach dícheall tacú le seirbhísí oideachais tosaigh a chosaint agus iarraimid bearta éifeachtúlachta a bhaint amach ó thaobh cleachtais agus próisis oibre, de réir Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (2018-2020) agus de réir Chlár Athchóirithe an Rialtais foriomlán don státseirbhís
  • Cinntímid, trí bhainistiú éifeachtach ar chaidrimh fostaithe, gur timpeallacht bhuanseasmhach í an timpeallacht caidreamh tionsclaíoch
  • Cuirimid Seirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe agus seirbhís an Oifigigh Idirchaidrimh do Dhaoine faoi Mhíchumas ar fáil d’fhoireann na Roinne
  • Bainistímid agus eagraímid an t-earcú, an ceapachán agus an lonnú le haghaidh na leibhéal ceadaithe acmhainní foirne don Roinn
  • Téimid i mbun pleanála don fhórsa saothair agus i mbun cláir roinnte seirbhísí ionas go ndéantar na leibhéil foirne a bhainistiú go héifeachtach agus chun freastal ar riachtanais shíorathraithe na heagraíochta ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de.

Páirt a ghlacadh i gcláir um Pleanáil don Fhórsa Saothair agus um Sheirbhísí Comhroinnte d’fhonn bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar an laghdú i leibhéil foirne agus d’fhonn freastal ar riachtanais athraitheacha na heagraíochta ar bhealach atá éifeachtach ó thaobh costais de.

Teagmháil

Príomhoifig an tAonad Acmhainní DaonnaBaile Átha Cliath

Seoladh: An Roinn Oideachais, An tAonad Acmhainní Daonna, Shráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: Dublin (01) 889 2138

An tAonad Acmhainní Daonna Baile Atha Luain

Seoladh: An Roinn Oideachais,           An tAonad Acmhainní Daonna,
Cor na Madadh, Baile Atha Luain, Co Iarmhí. N37 X659
Teil: (090) 648 3617

An tAonad Acmhainní Daonna, Tulach Mhór

Address: An Roinn Oideachais,         An tAonad Acmhainní Daonna,
Bóthar Phort Laoise, Tulach Mhór, Contae Uíbh Fhailí. R35 Y2N5

Teil: (057) 932 4313.    

An tAonad Oiliúna agus Forbartha Foirne

Seoladh: An Roinn Oideachais,         An tAonad Oiliúna agus Forbartha Foirne, Cor na Madadh, Baile Atha Luain, Co Iarmhí.
Teil: (090) 648 4116

Féach Freisin

Comhaontú Pháirc an Chrócaigh