An tAonad Caidrimh na Foirne Seachtraí

Cé sinn

Déanann Aonad Caidrimh na Foirne Seachtraí bainistiú ar Chaidreamh Tionsclaíoch don earnáil oideachais níos leithne. Is í feidhm an Aonaid dea-chleachtas caidrimh thionsclaíoch a chur chun cinn ar fud na hearnála oideachais agus spreagadh agus tacú a dhéanamh ar nuachóiriú na hearnála.

Cad a dhéanaimid

Tá an tAonad freagrach as na nithe seo a leanas:

  • Comhlíonadh bheartas pá an Rialtais a chur chun cinn ar fud na hearnála oideachais níos leithne
  • Scéimeanna Idir-Réitigh agus Eadrána a fheidhmiú do bhaill foirne scoilbhunaithe nach bhfuil rochtain acu ar an gCúirt Oibreachais
  • Ionadaíocht a dhéanamh do sheasamh an Taoibh Oifigiúil ag cruinnithe na Comhairle Eadrána agus réitigh a idirbheartú
  • Córas ceadaithe pá agus liúntas a fheidhmiú do gach grád san earnáil oideachais níos leithne
  • Fónamh ar idirbheartaíocht éileamh tríd an gCoimisiún um Chaidreamh Oibreachais agus tríd an gCúirt Oibreachais
  • Dea-chleachtas caidrimh thionsclaíoch a chur chun cinn san earnáil oideachais níos leithne
  • Maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014, de réir mar a bhaineann sé leis an earnáil Oideachais.

Teagmháil

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad Caidrimh na Foirne Seachtraí, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96


Teil: (01) 889 6400
Faic: (01) 889 6560

Féach Freisin

www.workplacerelations.ie

www.per.gov.ie

www.implementationbody.gov.ie

Comhaontú Pháirc an Chrócaigh