An tAonad Airgeadais

Cé sinn

Soláthraíonn an tAonad Airgeadais creat airgeadais agus córas rialaithe don Roinn i gcomhréir le riachtanais airgeadais agus reachtúla an Rialtais. Feidhmíonn an t-aonad córas le haghaidh gach fáltas agus íocaíocht a thaifeadadh i gcomhar leis an bPámháistir Ginearálta agus leis an mBanc Ceannais. Déanann sé an cuntais vóta reachtúil agus ábhar faisnéisithe a chomhordú agus a ullmhú le haghaidh láithreas an Ard-Rúnaí os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí.

Cad a dhéanaimid

  • Ullmhú agus idirbheartaíocht don buiséad don vóta Oideachais agus Scileanna an Oideachais i gcomhréir le tosaíochtaí na Roinne maidir le leithdháileadh acmhainní
  • Ullmhú tuarascálacha ábhartha reachtúla agus Cuntas Leithreasa
  • Anailís agus Tuairisciú Rialta ar Ioncam & Caiteachas na Roinne
  • Ullmhú ábhar Faisnéisithe don Ard-Rúnaí don Choiste um Chuntais Phoiblí agus do Choistí (eile Airgeadais) an Oireachtas (was Choistí eile Airgeadais na Dála)
  • Ullmhú ábhar Faisnéisithe don Aire do Choistí an Oireachtas (was Choistí Dála)
  • Soláthar córais ghinearálta íocaíochta don Roinn agus raon seirbhísí coimhdeacha airgeadais, lena n-áirítear feidhmiú an phárolla foirne agus íocaíochtaí eile gaolmhara
  • Soláthar faisnéise bainistíochta airgeadais don Aire, Ard-Runaí agus an Bord Bainistíochta ar bhonn rialta.

Le haghaidh Cúnamh Teagmháil Le:

Ba chóir fiosrúcháin a bhaineann le híocaíochtaí ar leith a tharchur chuig an rannóg líne chuí laistigh den Roinn, faoi mar a thagraítear di ar Fhógraí Duillín Íocaíochta a eisítear le hÍocaíochtaí.

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An tAonad Airgeadais, Sráid Maoilbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 6400