An Rannóg um Oideachas Múinteoirí (TES)

Cé sinn

Léiríonn TES dearcadh na Roinne go seasann oideachas múinteoirí do chontanam idir oideachas tosaigh do mhúinteoirí forbairt ghairmiúil leanúnach (CPD). Cuireann TES cáilíocht an teagaisc agus na foghlama chun cinn trí sholáthar clár oiliúna múinteoirí ar ardchaighdeán, trí CPD agus trí thacaíocht do phríomhoidí agus do mhúinteoirí. Déantar é seo trí na cláir um oideachas múinteoirí, trí ionaid oideachais agus trí sheirbhísí tacaíochta do mhúinteoirí ag leibhéal na bunscoile agus na hiarbhunscoile. Tugtar tacaíocht do bhainistiú an phróisis seo trí choistí stiúrtha agus trí sholáthar tacaíochta beartas, agus trí idirchaidreamh ar raon saincheisteanna leis an gComhairle Mhúinteoireachta, leis an gCigireacht agus le rannóga eile de chuid na Roinne.

Cad a dhéanaimid

  • Maoiniú a sholáthar d’oiliúint inseirbhíse agus do bhainistiú a dhéanamh ar oiliúint inseirbhíse do mhúinteoirí ag an gcéad leibhéal agus ag an dara leibhéal
  • Tacaíocht d’athchóiriú curaclaim agus do chláir nua, trí ionaid oideachais, trí choláistí agus trí Institiúidí eile tríú leibhéal agus trí sholáthraithe clár eile
  • Tacaíocht do mhaoiniú, agus soláthar maoinithe, d’ionaid oideachais
  • Comhaontú maidir le leibhéil iontógála do sholáthar múinteoirí le haghaidh bunscoileanna agus, i ndisciplíní áirithe, le haghaidh iarbhunscoileanna
  • Soláthar clár inseirbhíse do mhúinteoirí tacaíochta foghlama agus do phearsanra a oibríonn le daltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu.

Teagmháil

R-post:TES@education.gov.ie
Seoladh: An Roinn Oideachais,    An Rannóg um Oideachas Múinteoirí (TES), Corr na Madadh, Baile Atha Luain, Co na hIarmhí. N37 X659


Teil: (090) 648 4034/ 4033/ 4219/ 4228/ 4217