An Rannóg Idirnáisiúnta

Cé Sinn

Ionadaíonn an Rannóg Idirnáisiúnta leas na Roinne i bpáirt a ghlacadh i bhfoirmiú Bheartas an AE in oideachas agus oiliúint agus tionchar a imirt air. Cinntíonn siad go n-ionadaítear Éire go hoiriúnach ar Chomhairle an AE, ar Chomhairle na nAirí Oideachais, ar Choimisiún an AE, ar an ECFE, ar Chomhairle na hEorpa agus ar an EOECNA. Tá freagracht acu as forbairt agus comhordú beartais i gcur chun tosaigh na hÉireann mar ionad oideachais idirnáisiúnta. 

Cad a dhéanaimid

  • Cur chun cinn an diminsin Eorpaigh in oideachas agus páirt a ghlacadh i bhfeabhsú na cáilíochta oideachais trí rannpháirtíocht i gcláir oideachais maoinithe ag an AE a chur chun cinn
  • Monatóireacht ar chur i bhfeidhm Chláir an AE ag na Gníomhaireachtaí Náisiúnta a bhfuil baint acu leo
  • Ag cinntiú an mhalartaithe faisnéise ar chórais oideachais an AE agus tíortha eile trí chuairteanna staidéir agus trí chuairteanna toscaireachta eachtraí go hÉirinn agus trí chláir ar nós Arion, an Láraonaid Eorpaigh um Fhorbairt na Gairmoiliúna, an Líonra Faisnéise Oideachais sa Chomhphobal Eorpach agus an chomórtais ‘An Eoraip ar Scoil’
  • Bainistíocht ar roinnt scéimeanna Scoláireachta, Scoileanna Samhraidh, malartuithe saineolaithe gairmiúla agus oideachasúla a thagann as comhaontuithe déthaobhaigh cultúrtha agus oideachasúla
  • Comhordú cur chuige náisiúnta na hÉireann ar shaincheisteanna EOECNA
  • Riarachán socruithe iasachta do Mhúinteoirí Éireannacha a oibríonn i scoileanna Eorpacha
  • Cur chun cinn comhordaithe éifeachtaigh bhaint na Roinne le gníomhaíochtaí Oideachais na ECFE laistigh den Roinn
  • Ag cinntiú go n-ionadaítear Éire go cuí sna réimsí oideachais a chuimsíonn Comhairle na hEorpa
  • Forbairt beartais agus comhordaithe i gcur chun cinn na hÉireann mar ionad barr feabhais san oideachas, lena n-áirítear an fhorbairt nasc le tíortha eochair-chomhpháirtithe.

Teagmháil

Address: An Roinn Oideachais agus Scileanna, Sráid Maolbhríde, Baile Átha Cliath 1. D01 RC96

Teil: (01) 889 2414

Féach Freisin